Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Urząd Miasta > Ogłoszenia > Zaproszenie do składania ofert na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Braniewa i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Braniewa Dzi jest 15.07.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6558062
  Zaproszenie do składania ofert na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Braniewa i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Braniewa

Zaproszenie do skadania ofert na usugowe prowadzenie audytu wewntrznego

w Urzdzie Miasta Braniewa i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Braniewa


I. Nazwa i adres zamawiajcego:

Gmina Miasta Braniewa

ul. Kociuszki 111

14-500 Braniewo

tel. 55 644 01 02


II. Nazwa przedmiotu zamwienia:

1. Wykonanie usugi audytu wewntrznego w Urzdzie Miasta Braniewa i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Braniewa.

2. Usuga obejmuje:

1/ przeprowadzenie w 2013r. dwch audytw wewntrznych zgodnie z planem audytu na 2013r.,

2/ sporzdzenie sprawozda z przeprowadzonych audytw,

3/ przygotowanie planu audytu w oparciu o analiz ryzyka i ustalon metodologi zadania audytowego na 2014r.,

4/ prowadzenie akt staych i biecych audytw,

5/ czynnoci doradcze, w tym skadanie wnioskw majcych na celu usprawnienie funkcjonowania Urzdu Miasta Braniewa i podlegych jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Braniewa.


III. Wymagania od zleceniobiorcw:

Usugodawc zgodnie z art. 275 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych /Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z pn. zm./ moe by:

1/ osoba fizyczna speniajca warunki okrelone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z pn. zm./,

2/ osoba fizyczna prowadzca dziaalno gospodarcz, speniajca warunki okrelone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych /Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z pn. zm./,

3/ spka cywilna, spka jawna, spka partnerska, spka komandytowa, spka komandytowo- akcyjna lub osoba prawna, ktra zatrudnia do prowadzenia audytu wewntrznego w jednostce osoby speniajce warunki okrelone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych /Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z pn. zm./.


IV. Wymagania podane dla osb skadajcych oferty (speniajcych warunki okrelone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z pn. zm./ ):

1/ co najmniej 2 letnie dowiadczenie w zawodzie audytora wewntrznego,

2/ znajomo zasad prowadzenia audytu w jednostkach sektora finansw publicznych,

3/ znajomo ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych /Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z pn. zm./ i ustawy Prawo zamwie publicznych / tekst. jedn. z 8 czerwca 2010r. Dz.U. Nr 113, poz. 759/,

4/ wiedza z zakresu rodkw pochodzcych z budetu UE.


V. Termin realizacji zamwienia : 12 miesicy od dnia zawarcia umowy

VI. Oferta na prowadzenie audytu wewntrznego powinna zawiera:

1/Formularz ofertowy – Zacznik nr 1.

2/ Owiadczenia o spenianiu warunkw o ktrych mowa w art. 286 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z pn. zm./.

3/ Kopie powiadczonych „za zgodno z oryginaem” dokumentw potwierdzajcych:

a/ posiadanie wyszego wyksztacenia (art. 286 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z pn. zm./

b/ posiadanie kwalifikacji do przeprowadzenia audytu wewntrznego /art. 286 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

/Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z pn. zm./

4/ inne dokumenty potwierdzajce spenienie wymaga podanych tj.:

a/ cv osb fizycznych,

b/ potwierdzone za „zgodno z oryginaem” kserokopie wiadectw pracy dokumentujcych sta pracy lub inne dokumenty potwierdzajce sta.

5/ Przedoenie informacji o wykonanych audytach wewntrznych w latach 2010, 2011, 2012 r. - Zacznik nr 2

6/ Podmioty nie bdce osobami fizycznymi przedstawiaj aktualny wycig z KRS wystawiony nie wczeniej ni przed upywem 6 miesicy przed upywem skadania ofert.

7/ Zaakceptowanie warunkw umowy / Zacznik nr 3/ poprzez zoenie owiadczenia na formularzu ofertowym o jej akceptacji.

8/ Zgod osb fizycznych o ktrych mowa w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z pn zm./ na przetwarzanie danych osobowych.


VII. Miejsce i termin skadania ofert:

Ofert naley skada w zamknitej kopercie z dopiskiem „Audytor wewntrzny” w Sekretariacie Urzdu Miasta Braniewa I pitro, pok. Nr 16 lub poczt na adres:

Urzd Miasta Braniewa

ul. Kociuszki 111,

14-500 Braniewo

Termin zoenia ofert do 25 kwietnia 2013r. do godz. 15.00

Decyduje data wpywu nadana w Sekretariacie Urzdu Miasta Braniewa.


VIII. Wybr oferty nastpi w terminie 14 dni od dnia upywu terminu skadania ofert. Przed dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty Burmistrz Miasta Braniewa zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmowy z oferentami.

Burmistrz zastrzega sobie moliwo nierozstrzygnicia wyboru oferty.

 

Braniewo, 2013-05-06Ogoszenie

o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku

zaproszenia do skadania ofert na usugowe

prowadzenie audytu wewntrznego w Urzdzie Miasta Braniewa

i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta BraniewaW wyniku prowadzonego postpowania na usugowe prowadzenie audytu wewntrznego w Urzdzie Miasta Braniewa i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Braniewa wybrana zostaa oferta zoona przez Wykonawc:


Tomasz Niedwied prowadzcego dziaalno gospodarcz pod nazw :

Kancelaria Rachunkowo-audytorska siedziba wiecie


Cena oferty za wykonanie caoci zamwienia wynosi 7 300 brutto.

Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta jest ofert najkorzystniejsz.lp.zacznik:
1formularz ofertowy - zał. nr 1.doc
2informacja o wykonanych audytach załącznik nr 2.doc
3umowa załącznik nr 3.doc
osoba wytwarzajca informacj publiczn: Marta Suprynowiczdata wytworzenia informacji publicznej:
2013-05-06

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Zaproszenie do składania ofert na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Braniewa i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Braniewa”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk06.05.2013, 12:21 CESTogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Anna Kroczyk12.04.2013, 10:16 CESTwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.