Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Urząd Miasta > Ogłoszenia > Burmistrz Miasta Braniewa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Miasta przez organizację pozarządową lub podmiot Dzi jest 26.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6507940
  Burmistrz Miasta Braniewa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Miasta przez organizację pozarządową lub podmiot

 OGOSZENIE Burmistrza Miasta Braniewa

z dnia 24 marca 2011roku.

Burmistrz Miasta Braniewa ogasza otwarty konkurs ofert na realizacj zada wasnych Miasta przez organizacj pozarzdow lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie

Ogasza si otwarty konkurs ofert na realizacj nastpujcych zada:

LP

Nazwa zadania

Planowana kwota dotacji na 2011 rok

Kwota dotacji przekazana na organizacj tego zadania w 2010 roku

1

Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniu i rozgrywkach w pik non

60.000 z

60.000 z

2

Rozwj sportu poprzez szkolenie i uczestnictwo w rozgrywkach w pik siatkow

20.000 z

20.000 z

Zasady przyznawania dotacji:

Dotacja bdzie przyznawana w myl ustawy o finansach publicznych i ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie oraz wedug zasad: pomocniczoci, suwerennoci stron, partnerstwa, efektywnoci, uczciwej konkurencji i jawnoci postpowania.

Warunki realizacji zadania :

Realizacja zadania musi obejmowa mieszkacw Miasta Braniewa w okresie od podpisania umowy do koca 2011 roku.


Termin skadania ofert: do 15 kwietnia 2011 roku.

Oferty naley skada na adres Urzd Miasta w Braniewie ul. Kociuszki 111, 14-500 Braniewo z dopiskiem na kopercie„Konkurs ofert - „ ...nazwa zadania....”wedug wzorw okrelonych w Rozporzdzeniu MPiPS z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczcych realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz.U. z 2011r. Nr 6 poz. 25 ).


Termin i tryb dokonywania wyboru oferty:

Wybr oferty nastpi w drodze otwartego konkursu ofert w dniu 18 kwietnia 2011 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzdu Miasta w Braniewie, ul. Kociuszki 111.


Kryteria wyboru oferty:

  1. Jedynym kryterium jest kwota wnioskowanej dotacji – 100%


Bliszych informacji udziela Penomocnik Burmistrza ds. Owiaty – pokj nr 2 Urzd Miasta w Braniewie, tel. 55 – 644 01 14

Burmistrza Miasta Braniewa

ogasza wyniki konkursu na realizacj w roku 2011 zada wasnych Miasta przez

podmioty nie zaliczanymi do sektora finansw publicznych

Na podstawie ustale Komisji Konkursowej z dnia 18 kwietnia 2011 roku informuj, e wskazane w ogoszeniu z dnia 24 marca 2011r zadania wasne Miasta Braniewa zostay powierzone nastpujcym podmiotom :

  1. Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniu i rozgrywkach w pik non :

    -a) przyjto ofert : MKS Zatoka Braniewo z siedzib w Braniewie na kwot 60.000 z.

  2. Rozwj sportu poprzez szkolenie i uczestnictwo w rozgrywkach w pik siatkow :

    - przyjto ofert :

    a) Stowarzyszenia Piki Siatkowej Sparta z siedzib w Braniewie na kwot 20.000 z.

Braniewo, dnia 19.04.2011 roku


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Burmistrz Miasta Braniewa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Miasta przez organizację pozarządową lub podmiot”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk20.04.2011, 12:39 CESTogłoszenie o wynikach konkursu
Anna Kroczyk24.03.2011, 11:52 CETWprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.