Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Urząd Miasta > Ogłoszenia > OGŁOSZENIE O NABORZE na stanowisko podinspektora ds. księgowości w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami Dzi jest 14.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6526322
  OGŁOSZENIE O NABORZE na stanowisko podinspektora ds. księgowości w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami

 


Braniewo 17.05.2013r.OGOSZENIE O NABORZE

na stanowisko podinspektora

ds. ksigowoci w zakresie opat za gospodarowanie odpadami

wymiar czasu pracy: 1 etat


Nazwa i adres jednostki: Urzd Miasta Braniewa,

ul. Kociuszki 111,

14-500 BraniewoI. Wymagania niezbdne:

 1. obywatelstwo polskie / z zastrzeeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z 21 listopada 2008r. o pracownikach samorzdowych, Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z pn. zm./

 2. wyksztacenie :

  a/ wysze

  lub

  b/ rednie i co najmniej 3 letni sta pracy,

 3. pena zdolno do czynnoci prawnych oraz korzystanie z peni praw publicznych,

 4. niekaralno za umylne przestpstwo cigane z oskarenia publicznego lub umylne przestpstwo skarbowe,

 5. nieposzlakowana opinia.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomo przepisw w zakresie prawa podatkowego, w szczeglnoci: ordynacji podatkowej , rachunkowoci podatkowej jednostek samorzdu terytorialnego , podatkw i opat lokalnych,

 2. znajomo przepisw w zakresie prawa o samorzdzie gminnym, finansach publicznych , ustawy o utrzymaniu porzdku i czystoci w gminach, postpowania egzekucyjnego w administracji,

 3. co najmniej roczny sta pracy w ksigowoci,

 4. preferowane wyksztacenie :ekonomia, finanse, rachunkowo,

 5. dokadno, obowizkowo,

 6. umiejtno pracy pod presja czasu, odporno na stres.

III. Zakres zada wykonywanych na stanowisku:

 1. biece ksigowanie dochodw budetu miasta z tytuu opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

 2. bieca analiza stanu kont podatnikw w zakresie opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

 3. kontrola terminowoci regulowania nalenoci z tytuu opat za gospodarowanie odpadami w zakresie opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

 4. naliczanie odsetek za zwok od opaty za gospodarowanie odpadami,

 5. biece wystawianie upomnie po terminach patnoci opaty za gospodarowanie odpadami,

 6. analiza danych i przygotowywanie danych do sprawozdawczoci budetowej,

 7. miesiczne sporzdzanie wykazw sald (zalegoci i nadpaty) z tytuu opaty za gospodarowanie odpadami.

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. praca wykonywana w pomieszczeniu biurowym,

 2. praca wykonywana przy komputerze,

 3. przewaajc pozycj pracy jest pozycja siedzca.

V. Wymagane dokumenty:

 1. yciorys /CV/,

 2. list motywacyjny,

 3. kserokopie dokumentw potwierdzajcych wyksztacenie,

 4. kserokopie wiadectw pracy,

 5. kserokopie innych dokumentw potwierdzajcych kwalifikacje,

 6. owiadczenie kandydata o korzystaniu z peni praw publicznych, o zdolnoci do czynnoci prawnych,

 7. owiadczenie o niekaralnoci za umylne przestpstwo cigane z oskarenia publicznego lub umylne przestpstwo skarbowe,

 8. owiadczenie kandydata o wyraeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celw rekrutacji zgodnie z ustaw z dnia 27.08.1997r. o ochronie danych osobowych / Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z pn.zm./,

 9. kandydat, ktry zamierza skorzysta z uprawnienia , o ktrym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorzdowych / Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z pn. zm./ jest zobowizany do zoenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzajcego niepenosprawno.

VI. Informacja o wskaniku zatrudnienia osb niepenosprawnych

Wskanik zatrudnienia osb niepenosprawnych w Urzdzie Miasta Braniewa w miesicu kwietniu 2013r. w rozumieniu przepisw o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych, ksztatuje si na poziomie poniej 6 %.

Dokumenty naley skada w zamknitych kopertach z dopiskiem:„Nabr na stanowisko ds. ksigowoci w zakresie opat za gospodarowanie odpadami” w terminie do dnia 28.05.2013r. do godz. 12.oo w Sekretariacie Urzdu Miasta Braniewa I pitro, pok. Nr 16 lub poczt na adres:


Urzd Miasta Braniewa

ul. Kociuszki 111

14-500 Braniewo

decyduje data wpywu do Urzdu Miasta Braniewa do godz. 12.00 a nie data stempla pocztowego.Aplikacje, ktre wpyn po wyej okrelonym terminie nie bd rozpatrywane, a te, ktre nie bd speniay wymaga formalnych zawartych w ogoszeniu zostan odrzucone.

Osoby speniajce wymagania formalne okrelone w ogoszeniu zostan powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru- rozmowie kwalifikacyjnej. Osoby, ktre nie speniy wymaga formalnych nie bd informowane.

Informacja o wyniku naboru bdzie ogoszona na tablicy ogosze w Urzdzie Miasta Braniewa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


Braniewo 07.06.2013r.
Informacja

o wyniku naboru na wolne stanowisko urzdnicze-podinspektor ds. ksigowoci w zakresie opat za gospodarowanie odpadami w Urzdzie Miasta Braniewa, ul. Kociuszki 111, 14-500 BraniewoW wyniku zakoczenia procedury naboru na w/w stanowisko pracy zostaa wybrana Pani:


Paulina Borwko zam. Braniewo


Uzasadnienie wyboru: kandydatka spenia wymagania okrelone w ogoszeniu, posiada preferowane wyksztacenie ekonomiczne oraz dowiadczenie i wiedz rokujc prawidowe wykonywanie zada na w/w stanowisku pracy.

 

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Marzena Skibniewskadata wytworzenia informacji publicznej:
2013-06-07

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „OGŁOSZENIE O NABORZE na stanowisko podinspektora ds. księgowości w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk07.06.2013, 14:15 CESTinformacja o wyniku naboru
Anna Kroczyk17.05.2013, 10:47 CESTwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.