Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Urząd Miasta > Ogłoszenia > Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: samodzielne stanowisko ds kontroli zarządczej Dzi jest 22.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6506065
  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: samodzielne stanowisko ds kontroli zarządczej

 

OGOSZENIE O NABORZE


na wolne stanowisko urzdnicze w Urzdzie Miasta Braniewa, ul. Kociuszki 111,

14-500 Braniewo
okrelenie stanowiska:
samodzielne stanowisko ds kontroli zarzdczej


1. Wymagania niezbdne:

1/ obywatelstwo polskie / z zastrzeeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z 21 listopada 2008r. o pracownikach samorzdowych, Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z pn. zm./

2/ wyksztacenie wysze, preferowane kierunki: ekonomia, administracja

publiczna, prawo,

3/ co najmniej 3 letni sta pracy,

4/ pena zdolno do czynnoci prawnych oraz korzystanie z peni praw

publicznych,

5/ brak skazania prawomocnym wyrokiem sdu za umylne przestpstwo cigane z

oskarenia publicznego lub umylne przestpstwo skarbowe,

6/ nieposzlakowana opinia.


2. Wymagania dodatkowe:

1/ znajomo przepisw w zakresie : finansw publicznych, samorzdu gminnego, zamwie publicznych, rachunkowoci, ordynacji podatkowej,odpowiedzialnoci za naruszenie dyscypliny finansw publicznych, owiaty,

kodeksu postpowania administracyjnego, znajomo przepisw o ochronie danych osobowych i dostpie do informacji publicznej.

2/ umiejtno obsugi komputera,

3/ kreatywno,

4/ zdolno szybkiego uczenia si,

5/ odporno na stres, zdolnoci organizacyjne, umiejtno podejmowania decyzji, dyskretno, zdolnoci analityczne.

6/ znajomo obsugi programw w zakresie MS Office (Word, Excel, Power Point), Internet,

7) co najmniej 12 miesiczny sta pracy w administracji publicznej;w szczeglnoci w samorzdzie gminnym,

8) umiejtno efektywnego porozumiewania si z ludmi


3. Zakres podstawowych zada wykonywanych na stanowisku :


Do podstawowych zada naley prowadzenie skutecznej kontroli wewntrznej majcej na celu weryfikacj i ocen procesw zachodzcych w Urzdzie Miasta oraz jednostkach organizacyjnych poprzez:

 • opracowanie Planu Kontroli (corocznie) w uzgodnieniu z Burmistrzem oraz Koordynatorem ds kontroli zarzdczej

 • realizacja zada wynikajcych z Planu Kontroli

 • przekazywanie wynikw kontroli Burmistrzowi

 • przygotowanie rekomendacji

 • sprawdzenie realizacji zalece pokontrolnych

 • realizacja zada zleconych przez Burmistrza poza Planem Kontroli

 • cisa wsppraca z Koordynatorem ds kontroli zarzdczej

 • opiniowanie rozwiza w zakresie kontroli wewntrznej

 • opiniowanie procedur wewntrznych


4. Wymiar czasu pracy: ½ etatu;


5. Termin rozpoczcia pracy: 15 listopad 2012 rok;

6. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. praca wykonywana w pomieszczeniu biurowym,

 2. praca wykonywana przy komputerze,

 3. przewaajc pozycj pracy jest pozycja siedzca,

 4. praca ma charakter indywidualny, jednak wymaga umiejtnego wspdziaania z innymi.

7.Wymagane dokumenty:

1/ yciorys /CV/,

2/ list motywacyjny,

3/ kserokopie dokumentw potwierdzajcych wyksztacenie,

4/ kserokopie wiadectw pracy,

5/ kserokopie innych dokumentw potwierdzajcych kwalifikacje,

6/ owiadczenie kandydata o korzystaniu z peni praw publicznych ,

o posiadaniu penej zdolnoci do czynnoci prawnych,

7/ owiadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sdu za umylne

przestpstwo cigane z oskarenia publicznego lub umylne przestpstwo

skarbowe,

8/owiadczenie kandydata o wyraeniu zgody na przetwarzanie danych

osobowych zawartych w ofercie pracy do celw rekrutacji zgodnie z ustaw

z dnia 28.08.1997r.o ochronie danych osobowych / Dz.U. z 2002r. Nr 101,

poz.926 z pn.zm./,

9/kandydat, ktry zamierza skorzysta z uprawnienia , o ktrym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorzdowych / Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z pn. zm./ jest zobowizany do zoenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzajcego niepenosprawno.8. Informacja o wskaniku zatrudnienia osb niepenosprawnych

Wskanik zatrudnienia osb niepenosprawnych w Urzdzie Miasta Braniewa w miesicu sierpniu 2012r. w rozumieniu przepisw o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych, ksztatuje si na poziomie poniej 6 %.Dokumenty naley skada w zamknitych kopertach z dopiskiem:„Nabr na samodzielne stanowisko ds kontroli zarzdczej” w terminie do dnia 28.09.2012r. do godz. 15.00 w Sekretariacie Urzdu Miasta Braniewa I pitro, pok. Nr 16 lub poczt na adres:


Urzd Miasta Braniewa

ul. Kociuszki 111

14-500 Braniewo


decyduje data wpywu do Urzdu Miasta Braniewa a nie data stempla pocztowego.


Aplikacje, ktre wpyn do Urzdu Miasta Braniewo po wyej okrelonym terminie nie bd rozpatrywane, a te, ktre nie bd speniay wymaga formalnych zawartych w ogoszeniu zostan odrzucone.

Osoby speniajce wymagania formalne okrelone w ogoszeniu zostan powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru. Osoby, ktre nie speniy wymaga formalnych nie bd informowane.

Informacja o wyniku naboru bdzie ogoszona na tablicy ogosze w Urzdzie Miasta Braniewa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Wytworzya:M.Skibniewska dnia 17.09.2012r.

 

Braniewo 17.10.2012r.
Informacja o wynikach naboru

na wolne stanowisko urzdnicze -

samodzielne stanowisko ds. kontroli zarzdczej

w Urzdzie Miasta Braniewa, ul. Kociuszki 111, 14-500 Braniewo
W wyniku zakoczenia procedury naboru na w/w stanowisko zostaa wybrana Pani:


Kamila Brzozowska zam. Braniewo


Uzasadnienie wyboru:kandydatka spenia wymagania okrelone w ogoszeniu o naborze jak rwnie wykazaa si dostatecznie wysokim poziomem wiedzy do wykonywania zada na stanowisku pracy o ktre si ubiega co rokuje prawidowym wykonywaniem zada zwizanych z kontrol zarzdcz.
Wytworzya: M.Skibniewska 17.10.2012r.


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: samodzielne stanowisko ds kontroli zarządczej”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
18.10.2012, 09:45 CESTdodanie informacji - Informacja o wynikach naboru
17.09.2012, 23:24 CESTwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.