Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Urząd Miasta > Ogłoszenia > Ogłoszenie o konkursie podinspektora ds. kontroli zarządczej i zamówień publicznych w Wydziale Organizacyjnym w Urzędzie Miasta Braniewa Dzi jest 22.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6539405
  Ogłoszenie o konkursie podinspektora ds. kontroli zarządczej i zamówień publicznych w Wydziale Organizacyjnym w Urzędzie Miasta Braniewa

 

Braniewo 12.02.2015r.Burmistrz Miasta Braniewa

ogasza konkurs

na stanowisko podinspektora ds. kontroli zarzdczej i zamwie publicznych

w Wydziale Organizacyjnym

w Urzdzie Miasta Braniewa
Nazwa i adres jednostki: Urzd Miasta Braniewa,

ul. Kociuszki 111,

14-500 Braniewo

I. Wymagania niezbdne:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej lub innego pastwa, ktrego obywatelom, na podstawie umw midzynarodowych lub przepisw prawa wsplnotowego przysuguje prawo podjcia zatrudnienia na terytorium RP,

 2. wyksztacenie wysze,

 3. co najmniej 3 lata stau w administracji publicznej, w tym co najmniej 2 lata na stanowisku zwizanym z realizacj postpowa o udzielenie zamwie publicznych,

 4. znajomo przepisw ustawy o zamwieniach publicznych wraz z aktami wykonawczymi , ustawy o finansach publicznych, samorzdzie gminnym, ordynacji podatkowej, rachunkowoci, kodeksu postpowania administracyjnego,

 5. pena zdolno do czynnoci prawnych oraz korzystanie z peni praw publicznych,

 6. niekaralno za umylne przestpstwo cigane z oskarenia publicznego lub umylne przestpstwo skarbowe,

 7. nieposzlakowana opinia.II. Wymagania dodatkowe:

 1. studia podyplomowe lub przebyte szkolenia z zakresu kontroli zarzdczej i zamwie publicznych,

 2. zdolno analitycznego mylenia i umiejtno pracy w zespole,

 3. komunikatywno, samodzielno, inicjatywa, dokadno,

 4. umiejtno dobrej organizacji pracy,


III. Zakres zada wykonywanych na stanowisku:

 1. prowadzenie kontroli wewntrznej majcej na celu weryfikacj i ocen procesw zachodzcych w Urzdzie i jednostkach organizacyjnych,

 2. sporzdzanie rejestru ryzyka,

 3. opracowywanie planu kontroli,

 4. realizacja zada wynikajcych z planu kontroli,

 5. sprawdzanie realizacji zada pokontrolnych,

 6. przygotowywanie i przeprowadzanie postpowa o udzielenie zamwie publicznych,

 7. przygotowywanie i zamieszczanie informacji na stronie internetowej w zwizku z przeprowadzanymi postpowaniami wraz z zacznikami,

 8. opracowywanie specyfikacji istotnych warunkw zamwienia,

 9. prowadzenie rejestru zamwie publicznych ,

 10. udzia w pracach komisji przetargowych jako sekretarz

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. praca administracyjno -biurowa,

 2. przemieszczanie si po caym budynku Urzdu,

 3. praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyej 4 godzin dziennie,

 4. czas pracy : peen etat,

 5. przewidywany termin rozpoczcia pracy : 02.03.2015r.

V. Wymagane dokumenty:

 1. yciorys /CV/,

 2. list motywacyjny,

 3. kserokopie dokumentw potwierdzajcych wyksztacenie,

 4. kserokopie wiadectw pracy i innych dokumentw potwierdzajcych posiadany sta pracy,

 5. kserokopie innych dokumentw potwierdzajcych kwalifikacje,

 6. owiadczenie kandydata o korzystaniu z peni praw publicznych oraz o penej zdolnoci do czynnoci prawnych,

 7. owiadczenie o niekaralnoci za umylne przestpstwo cigane z oskarenia publicznego lub umylne przestpstwo skarbowe,

 8. owiadczenie kandydata o wyraeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celw rekrutacji zgodnie z ustaw z dnia 27.08.1997r. o ochronie danych osobowych / Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z pn.zm./,

 9. kandydat, ktry zamierza skorzysta z uprawnienia , o ktrym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorzdowych / Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z pn. zm./ jest zobowizany do zoenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzajcego niepenosprawno.VI. Informacja o wskaniku zatrudnienia osb niepenosprawnych

Wskanik zatrudnienia osb niepenosprawnych w Urzdzie Miasta Braniewa w miesicu

poprzedzajcym dat upublicznienia ogoszenia w rozumieniu przepisw o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych, ksztatuje si na poziomie poniej 6 %.

Dokumenty naley skada w zamknitych kopertach z dopiskiem:„Nabr na stanowisko podinspektora ds. kontroli zarzdczej i zamwie publicznych” w terminie do dnia 23.02.2015r. do godz. 15.00 w Sekretariacie Urzdu Miasta Braniewa I pitro, pok. Nr 16 lub poczt na adres:


Urzd Miasta Braniewa

ul. Kociuszki 111

14-500 Braniewo

Decyduje data wpywu do Urzdu Miasta Braniewa do godz. 15.00, a nie data stempla pocztowego.


Aplikacje, ktre wpyn po wyej okrelonym terminie nie bd rozpatrywane, a te, ktre nie bd speniay wymaga formalnych zawartych w ogoszeniu zostan odrzucone.

Osoby speniajce wymagania formalne okrelone w ogoszeniu zostan powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru - rozmowie kwalifikacyjnej. Osoby, ktre nie speniy wymaga formalnych nie bd informowane.

Informacja o wyniku naboru bdzie ogoszona na tablicy ogosze w Urzdzie Miasta Braniewa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzdu Miasta Braniewa.


 
Informacja o wynikach konkursu na stanowisko

podinspektora ds. kontroli zarzdczej i zamwie publicznych

w Urzdzie Miasta Braniewa

ul. Kociuszki 111Burmistrz Miasta Braniewa informuje, i w wyniku zakoczenia procedury naboru na stanowisko Podinspektora ds. kontroli zarzdczej i zamwie publicznych w Wydziale Organizacyjnym w Urzdzie Miasta Braniewa zostaa wybrana Pani

Joanna Baszczyk zam. Elblg


Uzasadnienie : kandydatka spenia wymagania okrelone w ogoszeniu, podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazaa si najlepszym przygotowaniem merytorycznym i wiedz z zakresu zada wykonywanych na w/w stanowisku pracy co rokuje prawidowe wykonywanie zada na stanowisku podinspektora ds. kontroli zarzdczej i zamwie publicznych.
osoba wytwarzajca informacj publiczn: Marzena Skibniewskadata wytworzenia informacji publicznej:
2015-02-26

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Ogłoszenie o konkursie podinspektora ds. kontroli zarządczej i zamówień publicznych w Wydziale Organizacyjnym w Urzędzie Miasta Braniewa”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk26.02.2015, 14:30 CETogłoszenie o wyniku konkursu
Anna Kroczyk12.02.2015, 12:02 CETwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.