Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Urząd Miasta > Ogłoszenia > Burmistrz Miasta Braniewa ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Braniewie Dzi jest 25.04.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6486183
  Burmistrz Miasta Braniewa ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Braniewie

 BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA

OGASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA

Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Braniewie ul. Rana 14

1.Do konkursu moe przystpi osoba, ktra spenia wymagania okrelone w Rozporzdzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 padziernika 2009 r. w sprawie wymaga, jakim powinna odpowiada osoba zajmujca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczeglnych typach publicznych szk i rodzajach publicznych placwek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436).

2.Oferty osb przystpujcych do konkursu powinny zawiera:

a)  uzasadnienia przystpienia do konkursu oraz koncepcji funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola, publicznej szkoy lub publicznej placwki,

b)  powiadczonej przez kandydata za zgodno z oryginaem kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzajcego tosamo oraz powiadczajcego obywatelstwo kandydata,

c)  yciorysu z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierajcego w szczeglnoci informacj o:

–  stau pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

–  stau pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

–  stau pracy, w tym stau pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebdcej nauczycielem,

d)  oryginaw lub powiadczonych przez kandydata za zgodno z oryginaem kopii dokumentw potwierdzajcych posiadanie wymaganego stau pracy, o ktrym mowa w lit. c,

e)  oryginaw lub powiadczonych przez kandydata za zgodno z oryginaem kopii dokumentw potwierdzajcych posiadanie wymaganego wyksztacenia, w tym dyplomu ukoczenia studiw wyszych lub wiadectwa ukoczenia studiw podyplomowych z zakresu zarzdzania albo wiadectwa ukoczenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarzdzania owiat,

f)  zawiadczenia lekarskiego o braku przeciwwskaza zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

g)  owiadczenia, e przeciwko kandydatowi nie toczy si postpowanie karne, postpowanie dyscyplinarne lub postpowanie o ubezwasnowolnienie,

h)  owiadczenia, e kandydat nie by skazany prawomocnym wyrokiem za umylne przestpstwo lub umylne przestpstwo skarbowe,

i)  owiadczenia, e kandydat nie by karany zakazem penienia funkcji zwizanych z dysponowaniem rodkami publicznymi, o ktrym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialnoci za naruszenie dyscypliny finansw publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z pn. zm.) lub w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z pn. zm.),

j)  owiadczenia o dopenieniu obowizku, o ktrym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 padziernika 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organw bezpieczestwa pastwa z lat 1944-1990 oraz treci tych dokumentw (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z pn. zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoy,

k)  oryginau lub powiadczonej przez kandydata za zgodno z oryginaem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

l)  oryginau lub powiadczonej przez kandydata za zgodno z oryginaem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

m)  owiadczenia, e kandydat nie by karany kar dyscyplinarn, o ktrej mowa w ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z pn. zm.) lub w ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z pn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

n)  owiadczenia, e kandydat ma pen zdolno do czynnoci prawnych i korzysta z peni praw publicznych - w przypadku osoby niebdcej nauczycielem,

o)  owiadczenia, e kandydat wyraa zgod na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z pn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;

3. Wszelkie sporzdzone osobicie przez kandydata dokumenty winny by wasnorcznie podpisane; w przypadku skadania kserokopii dokumentw winny by one potwierdzone za zgodno z oryginaem.

4. Oferty naley skada w Sekretariacie Urzdu Miasta w Braniewie, w zamknitych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na Dyrektora Przedszkola Nr 2 ul. Rana 14”; w terminie do dnia 10 czerwca 2011 roku, do godz. 15.00; na adres: Urzd Miasta w Braniewie ul. Kociuszki 111, 14-500 Braniewo

5. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powoana przez Burmistrza Miasta Braniewa

6. O terminie i miejscu przeprowadzenia postpowania konkursowego kandydaci zostan powiadomieni indywidualnie.


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Burmistrz Miasta Braniewa ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Braniewie”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk23.05.2011, 11:52 CESTwprowadzenie informacji
Anna Kroczyk18.05.2011, 12:06 CESTogłoszenie o konkursie

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.