Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Urząd Miasta > Ogłoszenia > Ogłoszenie konkursu na Dyrektora Braniewskiego Centrum Kultury w Braniewie Dzi jest 22.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6506124
  Ogłoszenie konkursu na Dyrektora Braniewskiego Centrum Kultury w Braniewie

Zarzdzenie Nr 164/2014
Burmistrza Miasta Braniewa
z dnia 17 grudnia 2014r.

 

w sprawie ogoszenia konkursu na Dyrektora Braniewskiego Centrum Kultury w Braniewie oraz okrelenia regulaminu konkursu.

Na podstawie art. 30 ust. 1 , ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 padziernika 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu dziaalnoci kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 406 ze zm) w zwizku z 7 ust. 2 Uchway Nr XXXIII/230/14 Rady Miejskiej w Braniewie w sprawie nadania Statutu Braniewskiemu Centrum Kultury w Braniewie (Dz.Urz.Woj. Warm-Maz.2014.1350) zarzdzam co nastpuje:

 

1

1. Ogaszam konkurs na stanowisko Dyrektora Braniewskiego Centrum Kultury w Braniewie.

2. Ogoszenie o konkursie stanowi zacznik Nr 1 do niniejszego zarzdzenia.

3. Tekst ogoszenia o konkursie podlega:

1) podaniu do wiadomoci pracownikom Braniewskiego Centrum Kultury w Braniewie,

2) zamieszczeniu w dwch dziennikach o zasigu regionalnym,

3) zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzdu Miasta Braniewa.

 

2

Okrela si Regulamin konkursu na stanowisko Dyrektora Braniewskiego Centrum Kultury w Braniewie stanowicy Zacznik Nr 2 do niniejszego zarzdzenia.

3

Powouje si komisj konkursow do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Braniewskiego Centrum Kultury w Braniewie w skadzie, ktry zostanie ustalony odrbnym zarzdzeniem.

4

Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania.

 

 

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko

Dyrektora Braniewskiego Centrum Kultury w BraniewieBurmistrz Miasta Braniewa informuje, i w wyniku zakoczenia procedury konkursu na stanowisko Dyrektora Braniewskiego Centrum Kultury w Braniewie zostaa wybrana

Pani Marta Spychaa zam. Braniewo

Uzasadnienie :

W dniu 11 lutego 2015r. komisja konkursowa dokonaa wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora Braniewskiego Centrum Kultury w Braniewie. W wyniku przeprowadzonego postpowania , biorc pod uwag wyniki rozmw kwalifikacyjnych przeprowadzonych z kandydatami, przedstawion koncepcj funkcjonowania i rozwoju Braniewskiego Centrum Kultury w Braniewie, komisja wybraa Pani Mart Spychaa.

Pani Marta Spychaa spenia wszystkie wymagania okrelone w ogoszeniu o konkursie.

W opinii komisji, Pani Marta Spychaa podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazaa si najlepszym przygotowaniem merytorycznym, co rokuje prawidowe wykonywanie zada na stanowisku Dyrektora Braniewskiego Centrum Kultury w Braniewie.

 lp.zacznik:
1zal.1 - ogłoszenie o konkursie.pdf
2zal.2 - regulamin konkursu.pdf
osoba wytwarzajca informacj publiczn: Marzena Skibniewskadata wytworzenia informacji publicznej:
2015-02-12

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Ogłoszenie konkursu na Dyrektora Braniewskiego Centrum Kultury w Braniewie”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk12.02.2015, 12:06 CETinformacja o wyniku konkursu
19.12.2014, 13:14 CETwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.