Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Urząd Miasta > Ogłoszenia > OGŁOSZENIE o otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Miasta Braniewa w 2013 roku Dzi jest 26.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6507937
  OGŁOSZENIE o otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Miasta Braniewa w 2013 roku

OGOSZENIE Burmistrza Miasta Braniewa

z dnia 15 stycznia 2012roku.


Burmistrz Miasta Braniewa ogasza otwarty konkurs ofert na realizacj zada wasnych Miasta przez organizacj pozarzdow lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie


Ogasza si otwarty konkurs ofert na realizacj nastpujcych zada:

LP

Nazwa zadania

Planowana kwota dotacji na 2013 rok

Kwota dotacji przekazana na organizacj tego zadania w 2012 roku

1

Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniu i rozgrywkach w pik non

60.000 z

60.000 z

2

Rozwj sportu poprzez szkolenie i uczestnictwo w rozgrywkach w pik siatkow

10.000 z

10.000 z

3

Budowa i wyposaenie placu zabaw penicego funkcje spoeczno – kulturowe, sportowe i rekreacyjne w Braniewie.

15.000 z

Nie byo realizowane.

Zasady przyznawania dotacji:

Dotacja bdzie przyznawana w myl ustawy o finansach publicznych i ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie oraz wedug zasad: pomocniczoci, suwerennoci stron, partnerstwa, efektywnoci, uczciwej konkurencji i jawnoci postpowania.


Warunki realizacji zadania :

Realizacja zadania musi obejmowa mieszkacw Miasta Braniewa w okresie od podpisania umowy do koca 2013 roku.


Termin skadania ofert: do 20 lutego 2013 roku. Oferty naley skada na adres Urzd Miasta w Braniewie ul. Kociuszki 111, 14-500 Braniewo z dopiskiem na kopercie„Konkurs ofert - „ ...nazwa zadania....”wedug wzorw okrelonych w Rozporzdzeniu MPiPS z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczcych realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz.U. z 2011r. Nr 6 poz. 25 )


Termin i tryb dokonywania wyboru oferty:

Wybr oferty nastpi w drodze otwartego konkursu ofert w dniu 22 lutego 2013 r. o godz. 10.00, w pokoju nr 2 Urzdu Miasta w Braniewie, ul. Kociuszki 111.


Kryteria wyboru oferty:

 1. Jedynym kryterium jest kwota wnioskowanej dotacji – 100%

Bliszych informacji udziela Penomocnik Burmistrza ds. Owiaty – pokj nr 2 Urzd Miasta w Braniewie, tel. 55 – 644 01 14.

 

 

Burmistrza Miasta Braniewa

ogasza wyniki konkursu na realizacj w roku 2013 zada wasnych Miasta przez

podmioty nie zaliczanymi do sektora finansw publicznych.


Na podstawie ustale Komisji Konkursowej z dnia 22 lutego 2013 roku informuj, e wskazane w ogoszeniu z dnia 15 stycznia 2013 r. zadania wasne Miasta Braniewa zostay powierzone nastpujcym podmiotom :

 1. Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniu i rozgrywkach w pik non :

  - przyjto ofert :

  a) MKS Zatoka Braniewo z siedzib w Braniewie na kwot 20.000 z.

 2. Rozwj sportu poprzez szkolenie i uczestnictwo w rozgrywkach w pik siatkow :

  - przyjto ofert :

  a) Stowarzyszenia Piki Siatkowej Sparta z siedzib w Braniewie na kwot 10.000 z.

 3. Budowa i wyposaenie placu zabaw penicego funkcje spoeczno – kulturowe, sportowe i rekreacyjne w Braniewie :

  - przyjto ofert :

  a) Stowarzyszenia Edukacyjne Drabina z siedziba w Braniewie na kwot 15.000 zBraniewo, dn. 25.02.2013 rok


Burmistrz Miasta Braniewa

Henryk Mroziski

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Marek Maludzińskidata wytworzenia informacji publicznej:
2013-02-25

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „OGŁOSZENIE o otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Miasta Braniewa w 2013 roku”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk26.02.2013, 08:37 CETwprowadzenie informacji - ogłoszenie o wynikach
Anna Kroczyk16.01.2013, 11:25 CETwprowadzenie informacji - ogłoszenie

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.