Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Urząd Miasta > Ogłoszenia > Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Wydziału Inwestycji i Promocji w Urzędzie Miasta Braniewa Dzi jest 22.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6539330
  Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Wydziału Inwestycji i Promocji w Urzędzie Miasta Braniewa

 

Braniewo 12.02.2015r.Burmistrz Miasta Braniewa

ogasza konkurs

na stanowisko Kierownika Wydziau Inwestycji i Promocji

w Urzdzie Miasta Braniewa
Nazwa i adres jednostki: Urzd Miasta Braniewa,

ul. Kociuszki 111,

14-500 Braniewo


I. Wymagania niezbdne:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej lub innego pastwa, ktrego obywatelom, na podstawie umw midzynarodowych lub przepisw prawa wsplnotowego przysuguje prawo podjcia zatrudnienia na terytorium RP,

 2. wyksztacenie wysze,

 3. co najmniej picioletni sta pracy w tym co najmniej 2 lata w administracji publicznej,

 4. posiadanie wiedzy z zakresu funkcjonowania samorzdu gminnego, administracji samorzdowej, organizacji pracy oraz wiedzy ekonomiczno-finansowej,

 5. znajomo przepisw ustawy prawa budowlanego i rozporzdze wykonawczych, umiejtno przygotowywania procedur wynikajcych z prawa budowlanego i prawa zamwie publicznych przy realizacji zada inwestycyjnych,

 6. znajomo procedur administracyjnych oraz formalno-prawnych zwizanych z przygotowaniem , realizacj oraz rozliczaniem zada inwestycyjnych

 7. posiadanie wiedzy na temat moliwoci pozyskiwania przez Miasto rodkw finansowych z funduszy unijnych i krajowych,

 8. pena zdolno do czynnoci prawnych oraz korzystanie z peni praw publicznych,

 9. niekaralno za umylne przestpstwo cigane z oskarenia publicznego lub umylne przestpstwo skarbowe,

 10. nieposzlakowana opinia.II. Wymagania dodatkowe:

 1. zdolno analitycznego mylenia i umiejtno pracy w zespole,

 2. komunikatywno, samodzielno, dokadno,

 3. umiejtno dobrej organizacji pracy i zarzdzania zasobami ludzkimi,

 4. umiejtno pracy pod presj czasu, odporno na stres.


III. Zakres zada wykonywanych na stanowisku:

 1. planowanie i realizacja zada inwestycyjnych,

 2. przygotowywanie wieloletnich planw inwestycyjnych, aktualizowanie i realizowanie,

 3. nadzr nad prowadzonymi inwestycjami, rozliczanie , odbiory,

 4. koordynowanie prowadzonych procesw inwestycyjnych,

 5. nadzr nad opracowywaniem dokumentw aplikacyjnych i wnioskw o rodki zewntrzne oraz ich rozliczanie,

 6. nadzr nad zarzdzaniem drogami gminnymi i w ramach porozumienia powiatowymi,

 7. nadzr nad planowaniem i organizacj owietlenia miejsc publicznych,

 8. realizacja zada z zakresu promocji miasta, wsppracy z mediami i organizacjami pozarzdowymi,

 9. kierowanie zespoem,

 10. nadzr nad terminowym wykonywaniem zada realizowanych w Wydziale.


IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. praca administracyjno -biurowa,

 2. praca wykonywana rwnie w terenie przy odbiorach inwestycji,

 3. praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyej 4 godzin dziennie,

 4. czas pracy : peen etat,

 5. przewidywany termin rozpoczcia pracy : 02.03.2015r.

V. Wymagane dokumenty:

 1. yciorys /CV/,

 2. list motywacyjny,

 3. kserokopie dokumentw potwierdzajcych wyksztacenie,

 4. kserokopie wiadectw pracy i innych dokumentw potwierdzajcych posiadany sta pracy,

 5. kserokopie innych dokumentw potwierdzajcych kwalifikacje,

 6. owiadczenie kandydata o korzystaniu z peni praw publicznych oraz o penej zdolnoci do czynnoci prawnych,

 7. owiadczenie o niekaralnoci za umylne przestpstwo cigane z oskarenia publicznego lub umylne przestpstwo skarbowe,

 8. owiadczenie kandydata o wyraeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celw rekrutacji zgodnie z ustaw z dnia 27.08.1997r. o ochronie danych osobowych / Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z pn.zm./,VI. Informacja o wskaniku zatrudnienia osb niepenosprawnych

Wskanik zatrudnienia osb niepenosprawnych w Urzdzie Miasta Braniewa w miesicu

poprzedzajcym dat upublicznienia ogoszenia w rozumieniu przepisw o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych, ksztatuje si na poziomie poniej 6 %.


Dokumenty naley skada w zamknitych kopertach z dopiskiem: „Nabr na stanowisko Kierownika Wydziau Inwestycji i Promocji” w terminie do dnia 23.02.2015r. do godz. 15.00 w Sekretariacie Urzdu Miasta Braniewa I pitro, pok. Nr 16 lub poczt na adres:


Urzd Miasta Braniewa

ul. Kociuszki 111

14-500 Braniewo


Decyduje data wpywu do Urzdu Miasta Braniewa do godz. 15.00, a nie data stempla pocztowego.


Aplikacje, ktre wpyn po wyej okrelonym terminie nie bd rozpatrywane, a te, ktre nie bd speniay wymaga formalnych zawartych w ogoszeniu zostan odrzucone.

Osoby speniajce wymagania formalne okrelone w ogoszeniu zostan powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru - rozmowie kwalifikacyjnej. Osoby, ktre nie speniy wymaga formalnych nie bd informowane.

Informacja o wyniku naboru bdzie ogoszona na tablicy ogosze w Urzdzie Miasta Braniewa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzdu Miasta Braniewa.

 

Braniewo 26.02.2015r.
Informacja o wynikach konkursu na stanowisko

Kierownika Wydziau Inwestycji i Promocji

w Urzdzie Miasta Braniewa

ul. Kociuszki 111

14-500 BraniewoBurmistrz Miasta Braniewa informuje, i w wyniku zakoczenia procedury naboru na stanowisko Kierownika Wydziau Inwestycji i Promocji w Urzdzie Miasta Braniewa zosta wybrany Pan Jerzy Butkiewicz zam. Braniewo


Uzasadnienie : kandydat spenia wymagania okrelone w ogoszeniu, posiada odpowiedni wiedz i dowiadczenie zawodowe rokujce prawidowe wykonywanie zada na w/w stanowisku pracy.
 

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Marzena Skibniewskadata wytworzenia informacji publicznej:
2015-02-26

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Wydziału Inwestycji i Promocji w Urzędzie Miasta Braniewa”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk26.02.2015, 14:29 CETogłoszenie o wyniku konkursu
Anna Kroczyk12.02.2015, 11:59 CETwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.