Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Urząd Miasta > Ogłoszenia > Burmistrz Miasta Braniewa ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Braniewie ul. Moniuszki 22a Dzi jest 22.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6539185
  Burmistrz Miasta Braniewa ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Braniewie ul. Moniuszki 22a

O. 2111.1.2015                                                                                          Braniewo 2015.04.28

 

BURMISTRZ  MIASTA BRANIEWA

OGASZA KONKURS

NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA:

 

Szkoy Podstawowej Nr 5 w Braniewie, ul. Moniuszki 22a

 

 

1.     Do konkursu moe przystpi osoba, ktra spenia wymagania okrelone w 1, 2 i 5 oraz w 10 rozporzdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 padziernika 2009 r. w sprawie wymaga, jakim powinna odpowiada osoba zajmujca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczeglnych typach publicznych szk i rodzajach publicznych placwek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z pn. zm.).

2.     Zgodnie z 1 ust. 2 pkt 4 rozporzdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoy lub publicznej placwki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373 z pn. zm.), oferty osb przystpujcych do konkursu powinny zawiera:

a)    uzasadnienie przystpienia do konkursu wraz z koncepcj funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoy,

b)    powiadczon przez kandydata za zgodno z oryginaem kopi dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzajcego tosamo oraz powiadczajcego obywatelstwo kandydata,

c)    yciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierajcy w szczeglnoci informacj o:

- stau pracy pedagogicznej — w przypadku nauczyciela albo

- stau pracy dydaktycznej — w przypadku nauczyciela akademickiego,

- stau pracy, w tym stau pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebdcej nauczycielem,

d)    oryginay lub powiadczone przez kandydata za zgodno z oryginaem kopie dokumentw potwierdzajcych posiadanie wymaganego stau pracy, o ktrym mowa w lit. c,

e)    oryginay lub powiadczone przez kandydata za zgodno z oryginaem kopie dokumentw potwierdzajcych posiadanie wymaganego wyksztacenia, w tym dyplomu ukoczenia studiw wyszych lub wiadectwa ukoczenia studiw podyplomowych z zakresu zarzdzania albo wiadectwa ukoczenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarzdzania owiat,

f)     zawiadczenie lekarskie o braku przeciwwskaza zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

g)    owiadczenie, e przeciwko kandydatowi nie toczy si postpowanie o przestpstwo cigane z oskarenia publicznego lub postpowanie dyscyplinarne,

h)    owiadczenie, e kandydat nie by skazany prawomocnym wyrokiem za umylne przestpstwo lub umylne przestpstwo skarbowe,

i)      owiadczenie, e kandydat nie by karany zakazem penienia funkcji zwizanych z dysponowaniem rodkami publicznymi, o ktrym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialnoci za naruszenie dyscypliny finansw publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168),

j)      owiadczenie o dopenieniu obowizku, o ktrym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 padziernika 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organw bezpieczestwa pastwa z lat 1944-1990 oraz treci tych dokumentw (Dz. U. z 2013 r., poz. 1388)

k)    orygina lub powiadczon przez kandydata za zgodno z oryginaem kopi aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,

l)      orygina lub powiadczon przez kandydata za zgodno z oryginaem kopi karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego — w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

m)  owiadczenie, e kandydat nie by karany kar dyscyplinarn, o ktrej mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014r., poz. 191) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyszym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z pn. zm.) — w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

n)    owiadczenie, e kandydat ma pen zdolno do czynnoci prawnych i korzysta z peni praw publicznych – w przypadku osoby niebdcej nauczycielem,

o)    owiadczenie, e kandydat wyraa zgod na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

3.    Oferty naley skada w Sekretariacie Urzdu Miasta w Braniewie ul. Kociuszki 111 ( pokj nr 16 )  w zamknitych kopertach z podanym na kopercie adresem zwrotnym i numerem telefonu oraz dopiskiem „Konkurs Szkoa Podstawowa Nr 5” w terminie do 22 maja 2015 roku do godz. 15.00  ( decyduje moment wpywu dokumentw do Sekretariatu UM w Braniewie, a nie data stempla nadania pocztowego )

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powoana przez Burmistrza Miasta Braniewa.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postpowania konkursowego kandydaci zostan powiadomieni indywidualnie.

 

 

                                                                                  Burmistrz Miasta Braniewa

                                                                                             Monika Trzciska

 

 

 

Zarzdzenie Nr 89/2015

Burmistrza Miasta Braniewa

z dnia 19 maja 2015 rokuw sprawie przeduenia terminu skadania ofert w ogoszonym konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoy Podstawowej Nr 5 w Braniewie ul. Moniuszki 22a.

Na podstawie art. 36a ust. 2 w zwizku z art.. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 roku o systemie owiaty ( Dz. U. z 2004 roku, Nr 256, poz. 2572 ze zm. ) i 1 ust. 1 Rozporzdzenia MEN z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoy lub publicznej placwki oraz trybu pracy komisji konkursowej ( Dz. U. Nr 60, poz. 373 ) zarzdzam, co nastpuje :

1.

W zaczniku do Zarzdzenia Nr 75/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie ogoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoy Podstawowej Nr 5 w Braniewie ul. Moniuszki 22a okrelony w pkt. 3 termin skadania ofert z dnia 22 maja 2015r. zmienia si na dzie 29 maja 2015r.

2.

Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu.

 

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Marek Maludzińskidata wytworzenia informacji publicznej:
2015-04-28

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Burmistrz Miasta Braniewa ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Braniewie ul. Moniuszki 22a”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk20.05.2015, 10:50 CESTprzedłużenie terminu składania ofert
Anna Kroczyk28.04.2015, 08:53 CESTwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.