Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Urząd Miasta > Ogłoszenia > OGŁOSZENIE O NABORZE na wolne stanowisko inspektora do spraw egzekucji administracyjnej opłaty za odpady komunalne Dzi jest 14.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6526136
  OGŁOSZENIE O NABORZE na wolne stanowisko inspektora do spraw egzekucji administracyjnej opłaty za odpady komunalne

Braniewo 20.08.2013r.


 

 

 

OGOSZENIE O NABORZE

na wolne stanowisko urzdnicze w Urzdzie Miasta Braniewa, ul. Kociuszki 111, 14-500 Braniewo


okrelenie stanowiska: inspektor do spraw egzekucji administracyjnej opaty za odpady komunalne


1. Wymagania niezbdne:

1/ obywatelstwo polskie / z zastrzeeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z 21 listopada 2008r. o pracownikach samorzdowych, Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z pn. zm./

2/ wyksztacenie wysze, preferowane kierunki: prawo

3/ co najmniej 3 letni sta pracy,

4/ pena zdolno do czynnoci prawnych oraz korzystanie z peni praw publicznych,

5/ brak skazania prawomocnym wyrokiem sdu za umylne przestpstwo cigane z oskarenia publicznego lub umylne przestpstwo skarbowe,

6/ nieposzlakowana opinia.


2. Wymagania podane:

1/ znajomo przepisw w zakresie : ustawy o postpowaniu egzekucyjnym w administracji, ordynacji podatkowej, kodeksu postpowania administracyjnego,

2/ umiejtno obsugi komputera,

3/ kreatywno,

4/ zdolno szybkiego uczenia si,

5/ odporno na stres, zdolnoci organizacyjne, umiejtno podejmowania decyzji, dyskrecja, zdolnoci analityczne,

6/atwo nawizywania kontaktw, zrozumiae wypowiadanie si, odwaga w przedstawianiu wasnych opinii, przekonywanie innych, zapobieganie sytuacjom konfliktowym,

7/ umiejtno efektywnego porozumiewania si z ludmi.


3. Zakres podstawowych zada wykonywanych na stanowisku :

  1/ sprawne podejmowanie dziaa sucych wyegzekwowaniu nalenoci z tytuu opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

  2/ planowanie procesu egzekucji,

  3/ prowadzenie dziaa okrelonych w ustawie o postpowaniu egzekucyjnym w administracji zmierzajce do zastosowania lub realizacji rodka egzekucyjnego o charakterze pieninym, z wyczeniem egzekucji z nieruchomoci w szczeglnoci:

  a) wszczynanie egzekucji;

  b) zawieszenie i umorzenie postpowania egzekucyjnego w przypadkach okrelonych w przepisach;

  c) rozpatrywanie zarzutw skadanych przez zobowizanych w toku egzekucji;

  d) wyczenie spod egzekucji rzeczy i praw majtkowych;

  e) dokonywanie zmian rodka egzekucyjnego;

  f) wsppraca z organami administracji publicznej, jednostkami organizacyjnymi oraz wydziaami i samodzielnymi stanowiskami w Urzdzie Miasta Braniewa w zakresie niezbdnym do prowadzenia egzekucji;

  g) wystpowanie z wnioskiem o wyjawienie majtku zobowizanego;

  h) dokonywanie czynnoci kontrolnych w zakresie prawidowoci realizacji dozoru nad ruchomociami;

  i) wystpowanie do uprawnionych organw i podmiotw w zakresie udzielenia wyjanie i informacji, udzielenia pomocy;

  4/ przygotowanie dokumentw celem zabezpieczenia niecignitej opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

  5/przygotowywanie dokumentw w celu zgoszenia wierzytelnoci do komornika sdowego w przypadku zbiegu egzekucji administracyjnej z sdow,

  6/dokonywanie zaj egzekucyjnych,

  7/dokonywanie czynnoci niezbdnych do sprzeday zajtych ruchomoci,

  8/sporzdzanie sprawozda z zakresu stanowiska pracy, zgodnie z obowizujcymi przepisami.

4. Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu

5. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. praca wykonywana w pomieszczeniu biurowym,

 2. praca wykonywana przy komputerze,

 3. przewaajc pozycj pracy jest pozycja siedzca,

 4. praca ma charakter indywidualny, jednak wymaga umiejtnego wspdziaania z innymi,

 5. praca wykonywana rwnie w terenie.

6.Wymagane dokumenty:

1/ yciorys /CV/,

2/ list motywacyjny,

3/ kserokopie dokumentw potwierdzajcych wyksztacenie,

4/ kserokopie dokumentw potwierdzajcych sta pracy,

5/ kserokopie innych dokumentw potwierdzajcych kwalifikacje,

6/ owiadczenie kandydata o korzystaniu z peni praw publicznych ,

o posiadaniu penej zdolnoci do czynnoci prawnych,

7/ owiadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sdu za umylne przestpstwo cigane z oskarenia publicznego lub umylne przestpstwo skarbowe,

8/owiadczenie kandydata o wyraeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celw rekrutacji zgodnie z ustaw z dnia 28.08.1997r.o ochronie danych osobowych / Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z pn.zm./,

9/kandydat, ktry zamierza skorzysta z uprawnienia , o ktrym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorzdowych / Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z pn. zm./ jest zobowizany do zoenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzajcego niepenosprawno


7. Informacja o wskaniku zatrudnienia osb niepenosprawnych

Wskanik zatrudnienia osb niepenosprawnych w Urzdzie Miasta Braniewa w miesicu lipcu 2013r. w rozumieniu przepisw o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych, ksztatuje si na poziomie poniej 6 %.

 

Dokumenty naley skada w zamknitych kopertach z dopiskiem:„Nabr na stanowisko ds egzekucji administracyjnej opaty za odpady komunalne” w terminie do dnia 30 sierpnia 2013r. do godz. 15.00 w Sekretariacie Urzdu Miasta Braniewa I pitro, pok. Nr 16 lub poczt na adres:

Urzd Miasta Braniewa

ul. Kociuszki 111

14-500 Braniewo


decyduje data wpywu do Urzdu Miasta Braniewa a nie data stempla pocztowego.


Aplikacje, ktre wpyn do Urzdu Miasta Braniewo po wyej okrelonym terminie nie bd rozpatrywane, a te, ktre nie bd speniay wymaga formalnych zawartych w ogoszeniu zostan odrzucone.

Osoby speniajce wymagania formalne okrelone w ogoszeniu zostan powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru. Osoby, ktre nie speniy wymaga formalnych nie bd informowane.

Informacja o wyniku naboru bdzie ogoszona na tablicy ogosze w Urzdzie Miasta Braniewa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

 

Braniewo 11.09.2013r.


Informacja o wyniku naboru

na wolne stanowisko urzdnicze -

inspektor ds. egzekucji administracyjnej opaty

za odpady komunalne

w Urzdzie Miasta Braniewa, ul. Kociuszki 111,

14-500 Braniewo


W wyniku zakoczenia procedury naboru na w/w stanowisko pracy zosta wybrany Pan:

Grzegorz Knop zam. Szyleny

Uzasadnienie wyboru: kandydat spenia wymagania okrelone w ogoszeniu, posiada preferowane wyksztacenie prawnicze oraz wiedz i dowiadczenie zawodowe rokujce prawidowe wykonywanie zada na w/w stanowisku pracy.

Osoby, ktre zoyy dokumenty aplikacyjne na w/w stanowisko pracy mog je odebra w pok. nr 8

w terminie do 30 wrzenia 2013r. 

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Marzena Skibniewskadata wytworzenia informacji publicznej:
2013-09-11

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „OGŁOSZENIE O NABORZE na wolne stanowisko inspektora do spraw egzekucji administracyjnej opłaty za odpady komunalne”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk11.09.2013, 11:33 CESTinformacja o wyniku naboru
Anna Kroczyk20.08.2013, 13:30 CESTwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.