Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Urząd Miasta > Ogłoszenia > OGŁOSZENIE O NABORZE NA DYREKTORA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - KOMPLEKS REKREACYJNO-REHABILITACYJNY ZDROWE BRANIEWO - KRYTA PŁYWALNIA W BRANIEWIE Dzi jest 22.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6539199
  OGŁOSZENIE O NABORZE NA DYREKTORA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - KOMPLEKS REKREACYJNO-REHABILITACYJNY ZDROWE BRANIEWO - KRYTA PŁYWALNIA W BRANIEWIE

 

OGOSZENIE O NABORZE
NA DYREKTORA ZAKADU BUDETOWEGO -
KOMPLEKS REKREACYJNO-REHABILITACYJNY
ZDROWE BRANIEWO - KRYTA PYWALNIA
W BRANIEWIE1. Wymagania niezbdne:

1/ wyksztacenie wysze,

2/ co najmniej 8 - letni sta pracy na stanowisku kierowniczym,

3/ obywatelstwo polskie,

4/ pena zdolno do czynnoci prawnych oraz korzystanie w peni z praw publicznych,

5/ niekaralno za umylne przestpstwo cigane z oskarenia publicznego lub umylne przestpstwo skarbowe,

6/ nieposzlakowana opinia.


2. Wymagania podane:

1/znajomo przepisw w zakresie: samorzdu gminnego, finansw publicznych, ustawy o pracownikach samorzdowych, kultury fizycznej i prawa zamwie publicznych,

2/ dowiadczenie w zarzdzaniu zespoami ludzkimi,

3/ dyspozycyjno, komunikatywno.


3. Zakres zada wykonywanych na stanowisku:

1/ kierowanie prac zakadu budetowego,

2/ odpowiedzialno za caoksztat dziaalnoci zakadu budetowego,

3/ gospodarowanie powierzonym majtkiem,

4/ prowadzenie gospodarki finansowej zakadu budetowego,

5/ penienie roli pracodawcy w stosunku do pracownikw.


4. Wymagane dokumenty

1/ yciorys /CV/

2/ list motywacyjny ,

3/ kserokopie dokumentw potwierdzajcych wyksztacenie ,

4/ kserokopie wiadectw pracy,

5/ kserokopie innych dokumentw potwierdzajcych kwalifikacje,

6/ owiadczenie kandydata o korzystaniu w peni z praw publicznych, o posiadaniu penej zdolnoci do czynnoci prawnych,

7/ owiadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sdu za umylne przestpstwo cigane z oskarenia publicznego lub umylne przestpstwo skarbowe,

8/ owiadczenie kandydata o wyraeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celw rekrutacji zgodnie z ustaw z dnia 28.08.1997r. o ochronie danych osobowych / Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z pn. zm./


Dokumenty naley skada w Sekretariacie Urzdu Miasta Braniewa w terminie do 4 kwietnia 2011r. w zamknitych kopertach z napisem „Nabr na dyrektora zakadu budetowego – Kompleks Rekreacyjno-Rehabilitacyjny Zdrowe Braniewo- Kryta Pywalnia w Braniewie” lub przesa na adres:

Urzd Miasta Braniewa
ul. Kociuszki 111
14-500 Braniewo


Oferty, ktre wpyn do Urzdu po wyej okrelonym terminie nie bd rozpatrywane .

Informacja o wyniku naboru bdzie ogoszona na tablicy ogosze w Urzdzie Miasta Braniewa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzdu.

 


 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko

dyrektora samorzdowego zakadu budetowego pod nazw: Kompleks Rekreacyjno-Rehabilitacyjny ZDROWE BRANIEWO – Kryta Pywalnia w Braniewie.
Burmistrz Miasta Braniewa informuje, e w wyniku zakoczenia procedury naboru na stanowisko dyrektora samorzdowego zakadu budetowego pod nazw „Kompleks Rekreacyjno-Rehabilitacyjny ZDROWE BRANIEWO – Kryta Pywalnia w Braniewie” zosta wybrany Pan Krzysztof Kdzioka zamieszkay w Pieninie.


Uzasadnienie dokonanego wyboru:


W dniu 7 kwietnia 2011r. komisja rekrutacyjna dokonaa wyboru kandydata na kierownicze stanowisko urzdnicze – dyrektora samorzdowego zakadu budetowego. W wyniku przeprowadzonego postpowania, biorc pod uwag wynik rozmw kwalifikacyjnych przeprowadzonych z kandydatami, komisja wybraa Pana Krzysztofa Kdziok.

Pan Krzysztof Kdzioka speni wszystkie wymagania okrelone w ogoszeniu o naborze, zarwno wymagania niezbdne jak i wymagania podane.

Posiada wyksztacenie wysze magisterskie, ukoczy Akademi Wychowania Fizycznego i studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarzdzania owiat oraz z zakresu zarzdzania w zakadach opieki zdrowotnej.

Posiada szerok wiedz w zakresie funkcjonowania samorzdu gminnego oraz prowadzenia gospodarki finansowej w jednostkach samorzdowych.

Komisja rekrutacyjna pozytywnie ocenia umiejtnoci i kwalifikacje kandydata. W opinii komisji, kandydat podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykaza si dobrym przygotowaniem merytorycznym, co rokuje prawidowe wykonywanie obowizkw na stanowisku dyrektora zakadu, szczeglnie w zakresie organizacji zakadu budetowego i uruchomienia jego dziaalnoci.


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „OGŁOSZENIE O NABORZE NA DYREKTORA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - KOMPLEKS REKREACYJNO-REHABILITACYJNY ZDROWE BRANIEWO - KRYTA PŁYWALNIA W BRANIEWIE”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
08.04.2011, 12:10 CESTwprowadzenie informacji: Informacja o wyniku naboru na stanowisko
08.04.2011, 12:08 CESTwprowadzenie informacji - Informacja o wyniku naboru na stanowisko
23.03.2011, 12:40 CETwprowadzenie informacji - OGŁOSZENIE O NABORZE NA DYREKTORA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - KOMPLEKS REKREACYJNO-REHABILITACYJNY ZDROWE BRANIEWO - KRYTA PŁYWALNIA W BRANIEWIE

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.