Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Urząd Miasta > Ogłoszenia > Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Dzi jest 02.03.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6441933
  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 

OGOSZENIE O NABORZE


na wolne stanowisko urzdnicze w Urzdzie Miasta Braniewa
okrelenie stanowiska:
samodzielne stanowisko ds kontroli zarzdczej


1. Wymagania niezbdne:

1/ wyksztacenie wysze, preferowane kierunki: ekonomia, administracja

publiczna, prawo

2/ co najmniej 3 letni sta pracy,

3/ pena zdolno do czynnoci prawnych oraz korzystanie z peni praw

publicznych,

4/ brak skazania prawomocnym wyrokiem sdu za umylne przestpstwo cigane z

oskarenia publicznego lub umylne przestpstwo skarbowe.

2. Wymagania podane:

1/ znajomo przepisw w zakresie : finansw publicznych, samorzdu gminnego,

zamwie publicznych, rachunkowoci, ordynacji podatkowej,

odpowiedzialnoci za naruszenie dyscypliny finansw publicznych, owiaty,

kodeksu postpowania administracyjnego,

2/ umiejtno obsugi komputera.

3. Zakres zada wykonywanych na stanowisku :

Do podstawowych zada naley przeprowadzanie kontroli zarzdzajcej,

zapewniajcej realizacj celw i zada w Urzdzie Miasta Braniewa i w

jednostkach organizacyjnych Miasta w sposb zgodny z prawem, efektywny,

oszczdny i terminowy w szczeglnoci w obszarze wynikajcym z art. 68

ustawy z dnia 27 wrzenia 2009r. o finansach publicznych /Dz.U.Nr 157,

poz.1240 z pn.zm./ tj.:

1/ zgodnoci dziaalnoci z przepisami prawa oraz procedurami wewntrznymi,

2/ skutecznoci i efektywnoci dziaania,

3/ wiarygodnoci sprawozda,

4/ ochrony zasobw,

5/ przestrzegania i promowania zasad etycznego postpowania,

6/ efektywnoci i skutecznoci przepywu informacji,

7/ zarzdzania ryzykiem.

4.Wymagane dokumenty:

1/ yciorys /CV/,

2/ list motywacyjny,

3/ kserokopie dokumentw potwierdzajcych wyksztacenie,

4/ kserokopie wiadectw pracy,

5/ kserokopie innych dokumentw potwierdzajcych kwalifikacje,

6/ owiadczenie kandydata o korzystaniu z peni praw publicznych ,

o posiadaniu penej zdolnoci do czynnoci prawnych

7/ owiadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sdu za umylne

przestpstwo cigane z oskarenia publicznego lub umylne przestpstwo

skarbowe

8/owiadczenie kandydata o wyraeniu zgody na przetwarzanie danych

osobowych zawartych w ofercie pracy do celw rekrutacji zgodnie z ustaw

z dnia 28.08.1997r.o ochronie danych osobowych / Dz.U. z 2002r. Nr 101,

poz.926 z pn.zm./.


Dokumenty naley skada w Sekretariacie Urzdu w terminie do dnia 4 lutego 2011r. do godz. 15.00 w zamknitych kopertach z napisem „Nabr na stanowisko ds kontroli zarzdczej” lub przesa na adres:


Urzd Miasta Braniewa

ul. Kociuszki 111

14-500 Braniewo

Oferty, ktre wpyn do Urzdu po wyej okrelonym terminie nie bd rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru bdzie ogoszona na tablicy ogosze w Urzdzie Miasta Braniewa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzdu.

 

 

Informacja o wyniku naboru
na wolne stanowisko urzdnicze
ds kontroli zarzdczej


Informuj, e w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko ds kontroli zarzdczej nie zosta wyoniony aden kandydat i nabr na stanowisko nie zosta rozstrzygnity.

Uzasadnienie :

Postpowanie w sprawie naboru przebiegao w dwch etapach tj. zapoznano si ze zoonymi dokumentami a nastpnie przeprowadzono rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami. W wyniku przeprowadzonego postpowania aden z kandydatw nie zosta wybrany.


Burmistrz

/-/ Henryk Mroziski


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
22.02.2011, 14:53 CETdodanie informacji - Informacja o wyniku naboru
19.01.2011, 14:23 CETwprowadzenie informacji - ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - samodzielne stanowisko ds kontroli zarządczej

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.