Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Urząd Miasta > Ogłoszenia > Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Dzi jest 22.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6506144
  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 

OGOSZENIE O NABORZE

na wolne stanowisko urzdnicze w Urzdzie Miasta Braniewa

okrelenie stanowiska : audytor wewntrzny


1. Wymagania niezbdne :

1/ wyksztacenie wysze,

2/ posiadanie niezbdnych kwalifikacji do przeprowadzania audytu

wewntrznego:

a/ jednego z certyfikatw : CIA, CGAP, CISA, ACCA, CFE, CCSA, CFSA,

CFA, lub

b/zoenie w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzaminu na

audytora wewntrznego przed Komisj Egzaminacyjn powoan przez

Ministra Finansw, lub

c/ uprawnienia biegego rewidenta, lub

d/ dwuletniej praktyki w zakresie audytu wewntrznego i legitymowanie si

dyplomem ukoczenia studiw podyplomowych w zakresie audytu

wewntrznego, wydanym przez jednostk organizacyjn, ktra w dniu

wydania dyplomu bya uprawniona, zgodnie z odrbnymi ustawami, do

nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub

prawnych,

3/ posiadanie penej zdolnoci do czynnoci prawnych oraz korzystanie z peni

praw publicznych,

4/ niekaralno za umylne przestpstwo lub umylne przestpstwo skarbowe,

5/ posiadanie obywatelstwa pastwa czonkowskiego UE lub innego pastwa,

ktrego obywatelom, na podstawie umw midzynarodowych lub

przepisw prawa wsplnotowego, przysuguje prawo podjcia zatrudnienia

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


2. Zakres zada wykonywanych na stanowisku :

1/ badanie i ocena skutecznoci i efektywnoci systemu zarzdzania, kontroli

wewntrznej, zarzdzania ryzykiem,

2/ ocena zgodnoci prowadzonej dziaalnoci z przepisami prawa oraz procedurami

wewntrznymi,

3/ przedstawianie opinii i wnioskw w sprawie usunicia uchybie lub

wprowadzenia usprawnie,

4/ badanie wiarygodnoci sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z

wykonania budetu,

5/ sporzdzanie planu audytu wewntrznego,

6/ przeprowadzenie audytu wewntrznego w Urzdzie i jednostkach

organizacyjnych miasta Braniewa,

7/ sporzdzanie sprawozda z audytu.

3.Wymagane dokumenty :

1/ yciorys /CV/,

2/ list motywacyjny,

3/ kserokopie dokumentw potwierdzajcych wyksztacenie,

4/ kserokopie wiadectw pracy,

5/ kserokopie innych dokumentw potwierdzajcych kwalifikacje,

6/ owiadczenie kandydata o korzystaniu z peni praw publicznych ,

o zdolnoci do czynnoci prawnych oraz niekaralnoci za przestpstwa

popenione umylnie,

7/owiadczenie kandydata o wyraeniu zgody na przetwarzanie danych

osobowych zawartych w ofercie pracy do celw rekrutacji zgodnie z ustaw

z dnia 28.08.1997r.o ochronie danych osobowych / Dz.U. z 2002r. Nr 101,

poz.926/.


Dokumenty naley przesa lub skada osobicie w terminie do dnia 17 grudnia 2010r. w zamknitych kopertach z napisem „Nabr na stanowisko audytora wewntrznego” na adres :


Urzd Miasta Braniewa

ul. Kociuszki 111

14-500 Braniewo

Informacja o wyniku naboru bdzie ogoszona na tablicy ogosze w Urzdzie Miasta Braniewa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzdu.

 

Informacja o wynikach naboru

na stanowisko audytora wewntrznego

w Urzdzie Miasta Braniewa ul. Kociuszki 111 14-500 BraniewoKandydatem speniajcym wymagania formalne okrelone w ogoszeniu o naborze na stanowisko audytora wewntrznego w Urzdzie Miasta Braniewa jest:


Tomasz Kowalski zam. Elblg


W wyniku zakoczenia procedury naboru na w/w stanowisko wybrany zosta :


Tomasz Kowalski zam. Elblg


Uzasadnienie wyboru: kandydat posiada odpowiedni wiedz i dowiadczenie zawodowe gwarantujce prawidowe wykonywanie obowizkw na w/w stanowisku pracy.Braniewo 13-01-2011


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
18.01.2011, 07:59 CETdodanie informacji o wynikach naboru
Anna Kroczyk02.12.2010, 12:22 CETwprowadzenie ogłoszenia

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.