Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Urząd Miasta > Ogłoszenia > Zaproszenie do składania ofert na obsługę prawną Urzędu Miasta Braniewa Dzi jest 22.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6539323
  Zaproszenie do składania ofert na obsługę prawną Urzędu Miasta Braniewa

                       ZAPROSZENIE DO SKADANIA OFERT

 

           

w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego
o wartoci  do 14 000 euro

 

 

 

Zamawiajcy:
 Gmina Miasta Braniewa
14-500 Braniewo
ul. Kociuszki 111
e-mail : sekretariat@braniewo.pl
tel.: 55 644 01 02
faks: 55 243 29 28

 

 

zaprasza do zoenia oferty na: obsug prawn Urzdu Miasta Braniewa

 

 

Przedmiot zlecenia

 1. Przedmiotem zlecenia jest wiadczenie obsugi prawnej przez radc prawnego lub adwokata poprzez udzielanie pomocy prawnej na rzecz zamawiajcego w rozumieniu przepisw ustawy o radcach prawnych.
 2. Zakres obsugi prawnej obejmuje w szczeglnoci:

  a/ prowadzenie postpowa sdowych i administracyjnych oraz reprezentowanie zamawiajcego przed sdami /zastpstwo procesowe/, organami i urzdami administracji publicznej,

  b/udzielanie porad prawnych i konsultacji w sprawach dotyczcych dziaalnoci Gminy,

  c/ opiniowanie projektw przepisw wewntrznych wydawanych przez Burmistrza i Rad Miejsk / uchway, zarzdzenia, decyzje, porozumienia, regulaminy i inne/,

  d/ opiniowanie projektw umw i porozumie dotyczcych dziaalnoci Gminy,

  e/ windykacja nalenoci Gminy,

  f/ zgaszanie wnioskw dotyczcych koniecznoci stosowania przez Gmin obowizujcych przepisw prawnych,

  g/ zabezpieczenie interesw Gminy w podejmowanych czynnociach prawnych,

  h/ przygotowanie koncepcji rozwiza prawnych we wsplnych przedsiwziciach gospodarczych organizowanych przez Gmin lub z udziaem Gminy,

  i/ prowadzenie rejestru spraw sdowych,

  j/ udzia w sesji Rady Miejskiej oraz obsuga prawna sesji.

 

Obowizki wykonawcy

 1. W ramach wykonywanych czynnoci wykonawca przebywa bdzie w Urzdzie Miasta raz w tygodniu w …......... w godzinach od 9.00 do 15.00.
 2. Wykonawca zobowizany jest do:

  a/ zachowania naleytej starannoci przy prowadzeniu spraw wynikajcych z przedmiotu zlecenia,

  b/ posiadania wymaganych przepisami prawa uprawnie do wykonywania zlecenia tj. uprawnie radcy prawnego lub adwokata a w przypadku podmiotw nie bdcych osobami fizycznymi zapewnienia wykonywania usugi przez osoby posiadajce uprawnienia radcy prawnego lub adwokata zatrudnione przez wykonawc.

  c/ posiadanie niezbdnego potencjau technicznego i osobowego zdolnego do wykonania zlecenia w sposb zapewniajcy cigo obsugi prawnej,
 3. Na wykonawcy ciy obowizek zachowania bezterminowo tajemnicy wszystkich informacji i materiaw udostpnionych przez Gmin w trakcie realizacji umowy.
 4. Wykonawca w terminie 7 dni od daty rozwizania umowy jest zobowizany zwrci wszystkie materiay przekazane przez Gmin.

 

Termin realizacji zamwienia

          od dnia  1 stycznia 2014r.  do dnia 31 grudnia 2014r.

 

Zawarto oferty

 1. W ofercie powinny znale si nastpujce informacje:

  a/ propozycja cenowa brutto miesicznie

  b/ kserokopia dokumentw potwierdzajcych uprawnienie do wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata,

  c/ informacja o posiadanym przez wykonawc dowiadczeniu w obsudze jednostek samorzdu terytorialnego ze wskazaniem okresu obsugi i nazwy podmiotu obsugujcego,

  d/ owiadczenie, e wykonawca posiada niezbdn wiedz i dowiadczenie oraz potencja techniczny, a take dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania zamwienia.
 2. Ofert naley umieci w zamknitej kopercie opatrzonej napisem: „Oferta na obsug prawn Urzdu Miasta Braniewa”.

 

Miejsce i termin skadania ofert

 1. Oferty naley skada w terminie do 20 grudnia 2013r. do godziny 15.00.

  Decydujce znaczenie dla zachowania terminu ma data wpywu oferty do Urzdu Miasta Braniewa, a nie data jej wysania przesyk pocztow.
 2. Oferty naley skada w sekretariacie Urzdu Miasta Braniewa ul. Kociuszki 111 14-500 Braniewo.

Uwagi dodatkowe

 1. Zastrzega si prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstpienia od akcji ofertowej bez podania przyczyny. Informujemy, e niniejsze zaproszenie nie stanowi oferty ani ogoszenia o przetargu w rozumieniu przepisw kodeksu cywilnego
 2. Zamawiajcy  zastrzega sobie po otwarciu ofert moliwo prowadzenia dalszych negocjacji ustnych z oferentami.

 

 

 

 


Braniewo, 10.01.2014r. 


Ogoszenie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

w wyniku postpowania o udzielenie zamwienia

na obsug prawn Urzdu Miasta BraniewaW wyniku prowadzonego postpowania o udzielenie zamwienia publicznego na obsug prawn Urzdu Miasta Braniewa wybrana zostaa oferta zoona przez:


Kancelari Radcy Prawnego Renata Kobiela Elblg


Cena oferty za wykonanie zamwienia wynosi brutto 2 767,50 zotych miesicznie.


Uzasadnienie wyboru : wybrana oferta jest ofert najkorzystniejsz.

 

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Daniela Czapskadata wytworzenia informacji publicznej:
2014-01-10

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Zaproszenie do składania ofert na obsługę prawną Urzędu Miasta Braniewa”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk10.01.2014, 13:11 CETogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
02.12.2013, 10:15 CET
02.12.2013, 10:09 CETpoprawienie wyświetlania wypunktowania
02.12.2013, 09:30 CETwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.