Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Urząd Miasta > Ogłoszenia > Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Miasta przez organizacje pożytku publicznego z zakresu kultury fizycznej Dzi jest 14.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6526186
  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Miasta przez organizacje pożytku publicznego z zakresu kultury fizycznej

OGOSZENIE Burmistrza Miasta Braniewa

z dnia 02 lipca 2015 roku.

 

Burmistrz Miasta Braniewa ogasza  otwarty konkurs ofert na realizacj zada wasnych Miasta przez organizacj pozarzdow lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie

 

Ogasza si otwarty konkurs ofert na realizacj nastpujcych zada:

 

LP

Nazwa zadania

Planowana kwota dotacji na 2015 rok

Kwota dotacji przekazana na organizacj tego zadania w 2014 roku

1

Kontynuacja rozwoju kultury fizycznej poprzez wsparcie uczestnictwa w szkoleniu i rozgrywkach w pik non na terenie Miasta Braniewa.

25.000 z

Nie byo realizowane

 

Zasady przyznawania dotacji:

Dotacja bdzie przyznawana w myl ustawy o finansach publicznych i ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie oraz wedug zasad: pomocniczoci, suwerennoci stron, partnerstwa, efektywnoci, uczciwej konkurencji i jawnoci postpowania.

 

Warunki realizacji zadania :

Realizacja zadania musi obejmowa mieszkaców Miasta Braniewa w okresie od podpisania umowy do  15 grudnia 2015 roku.

 

Termin skadania ofert: do 07 sierpnia 2015 roku. Oferty naley skada na adres Urzd Miasta w Braniewie ul. Kociuszki 111, 14-500 Braniewo z dopiskiem na kopercie„Konkurs ofert - „ ...nazwa zadania....”wedug wzorów okrelonych w Rozporzdzeniu MPiPS z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczcych realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania

( Dz.U. z 2011r. Nr 6 poz. 25 )

 

Termin i tryb dokonywania wyboru oferty:

Wybór oferty nastpi w drodze otwartego konkursu ofert w dniu 12 sierpnia 2015 r.

o godz. 10.00, w pokoju nr 17  Urzdu Miasta w Braniewie, ul. Kociuszki 111.

 

Kryteria wyboru oferty:

  1. Jedynym kryterium jest kwota wnioskowanej dotacji – 100%

 

Bliszych informacji udziela Gówny Specjalista ds. Owiaty – pokój nr 17 Urzd Miasta w Braniewie, tel. 55 – 644 01 14.

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Marek Maludzińskidata wytworzenia informacji publicznej:
2015-07-02

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Miasta przez organizacje pożytku publicznego z zakresu kultury fizycznej”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
03.07.2015, 14:33 CEST

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.