Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Urząd Miasta > Ogłoszenia > Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Miasta Braniewa w 2015r. Dzi jest 22.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6539332
  Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Miasta Braniewa w 2015r.

OGOSZENIE

Burmistrza Miasta Braniewa

z dnia 05 lutego 2015 roku.

 

Burmistrz Miasta Braniewa ogasza  otwarty konkurs ofert na realizacj zada wasnych Miasta przez organizacj pozarzdow lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie

 

 

Ogasza si otwarty konkurs ofert na realizacj nastpujcych zada:

 

LP

Nazwa zadania

Planowana kwota dotacji na 2015 rok

Kwota dotacji przekazana na organizacj tego zadania w 2014 roku

1

Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniu i rozgrywkach w pik non

20.000 z

20.000 z

2

Rozwj sportu poprzez szkolenie i uczestnictwo w rozgrywkach w pik siatkow

10.000 z

10.000 z

 

 

Zasady przyznawania dotacji:

Dotacja bdzie przyznawana w myl ustawy o finansach publicznych i ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie oraz wedug zasad: pomocniczoci, suwerennoci stron, partnerstwa, efektywnoci, uczciwej konkurencji i jawnoci postpowania.

 

Warunki realizacji zadania :

Realizacja zadania musi obejmowa mieszkacw Miasta Braniewa w okresie od podpisania umowy do  15 grudnia 2015 roku.

 

Termin skadania ofert:

do 13 marca 2015 roku. Oferty naley skada na adres Urzd Miasta w Braniewie ul. Kociuszki 111, 14-500 Braniewo z dopiskiem na kopercie „Konkurs ofert - „ ...nazwa zadania....” wedug wzorw okrelonych w Rozporzdzeniu MPiPS z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczcych realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011r. Nr 6 poz. 25 )

 

Termin i tryb dokonywania wyboru oferty:

Wybr oferty nastpi w drodze otwartego konkursu ofert w dniu 16 marca 2015 r. o godz. 10.00, w pokoju nr 2  Urzdu Miasta w Braniewie, ul. Kociuszki 111.

 

Kryteria wyboru oferty:

1. Jedynym kryterium jest  kwota wnioskowanej dotacji – 100%

 

Bliszych informacji udziela Penomocnik Burmistrza ds. Owiaty – pokj nr 2 Urzd Miasta w Braniewie, tel. 55 – 644 01 14.

 

 

 

Burmistrza Miasta Braniewa

ogasza wyniki konkursu na realizacj w roku 2015 zada wasnych Miasta przez

podmioty nie zaliczanymi do sektora finansw publicznych.


Na podstawie ustale Komisji Konkursowej z dnia 16 marca 2015 roku informuj, e wskazane w ogoszeniu z dnia 05 lutego 2015 r. zadania wasne Miasta Braniewa zostay powierzone nastpujcym podmiotom :

  1. Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniu i rozgrywkach w pik non :

    - przyjto ofert :

    a) MKS Zatoka Braniewo z siedzib w Braniewie na kwot 20.000 z.

  2. Rozwj sportu poprzez szkolenie i uczestnictwo w rozgrywkach w pik siatkow :

    - przyjto ofert :

    a) Stowarzyszenia Piki Siatkowej Sparta z siedzib w Braniewie na kwot 10.000 z.Braniewo, 16.03.2014 rok


Burmistrz Miasta Braniewa

Monika Trzciska

 

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Marek Maludzińskidata wytworzenia informacji publicznej:
2015-03-17

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Miasta Braniewa w 2015r.”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk17.03.2015, 07:50 CETwyniki otwartego konkursu
Anna Kroczyk06.02.2015, 13:47 CETwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.