Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Urząd Miasta > Ogłoszenia > Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Informatyka w Urzędzie Miasta Braniewa Dzi jest 14.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6526223
  Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Informatyka w Urzędzie Miasta Braniewa

Braniewo 29.05.2015r.

Burmistrz Miasta Braniewa
ogasza konkurs
na stanowisko Informatyka
w Urzdzie Miasta Braniewa

 

Nazwa i adres jednostki: Urzd Miasta Braniewa,
ul. Kociuszki 111,
14-500 Braniewo

I. Wymagania niezbdne:
1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej lub innego pastwa, ktrego obywatelom, na podstawie umw midzynarodowych lub przepisw prawa wsplnotowego przysuguje prawo podjcia zatrudnienia na terytorium RP,
2. wyksztacenie wysze w zakresie informatyki,
3. co najmniej trzyletni sta pracy na stanowisku informatyka,
4. umiejtno diagnozowania i rozwizywania problemw informatycznych uytkownikw,
5. znajomo przepisw prawa dotyczcych informatyzacji podmiotw realizujcych zadania publiczne, ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, strony BIP,
6. dobra znajomo zagadnie informatycznych (zwizanych ze sprztem i sieciami) obsugi oprogramowania oraz praktycznych narzdzi informatycznych,
7. umiejtno administrowania i zarzdzania sieci, systemami informatycznymi,
8. biega znajomo systemw operacyjnych Windows, pakietw Microsoft Office i OpenOffice,
9. umiejtno zarzdzania stron internetow,
10. znajomo zasad zabezpiecze infrastruktury informatycznej, baz danych,
11. pena zdolno do czynnoci prawnych oraz korzystanie z peni praw publicznych,
12. niekaralno za umylne przestpstwo cigane z oskarenia publicznego lub umylne przestpstwo skarbowe,
13. nieposzlakowana opinia.

 

II. Wymagania dodatkowe:
1. dowiadczenie w pracy w administracji samorzdowej,
2. zdolno analitycznego mylenia i umiejtno pracy w zespole,
3. komunikatywno, samodzielno,
4. umiejtno dobrej organizacji pracy.


III. Zakres zada wykonywanych na stanowisku:
1. prowadzenie spraw zwizanych z administracj informatycznej sieci wewntrznej Urzdu,
2. administrowanie serwerem i sieci,
3. nadzr nad sprztem komputerowym w Urzdzie oraz analizowanie jego stanu i dokonywanie zakupw niezbdnego sprztu ,
4. dokonywanie biecych przegldw, napraw oraz usuwanie usterek sprztu komputerowego,
5. dokonywanie instalacji i reinstalacji systemw operacyjnych oraz instalowanie programw komputerowych,
6. wykonywanie obowizkw administratora bezpieczestwa informacji w Urzdzie,
7. prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej Urzdu Miasta Braniewa oraz strony internetowej Urzdu,
8. zabezpieczenie dokumentacji dotyczcej licencji oprogramowania na kadym stanowisku,
9. prowadzenie podstawowych szkole pracownikw Urzdu w zakresie informatyki.


IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1. praca administracyjno -biurowa,
2. usytuowanie stanowiska pracy na pitrze budynku Urzdu,
3. przemieszczanie si po caym budynku Urzdu,
4. praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyej 4 godzin dziennie,
5. czas pracy : peen etat,
6. przewidywany termin rozpoczcia pracy : 22.06.2015r.


V. Wymagane dokumenty:
1. yciorys /CV/,
2. list motywacyjny,
3. kserokopie dokumentw potwierdzajcych wyksztacenie,
4. kserokopie wiadectw pracy i innych dokumentw potwierdzajcych posiadany sta pracy,
5. kserokopie innych dokumentw potwierdzajcych kwalifikacje,
6. owiadczenie kandydata o korzystaniu z peni praw publicznych oraz o penej zdolnoci do czynnoci prawnych,
7. owiadczenie o niekaralnoci za umylne przestpstwo cigane z oskarenia publicznego lub umylne przestpstwo skarbowe,
8. owiadczenie kandydata o wyraeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celw rekrutacji zgodnie z ustaw z dnia 27.08.1997r. o ochronie danych osobowych / t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 1182 z pn.zm./,
9. kandydat, ktry zamierza skorzysta z uprawnienia , o ktrym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia
21 listopada 2008r. o pracownikach samorzdowych / t.j. Dz.U. z 2014r.poz.1202/ jest zobowizany do zoenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzajcego niepenosprawno.

VI. Informacja o wskaniku zatrudnienia osb niepenosprawnych
Wskanik zatrudnienia osb niepenosprawnych w Urzdzie Miasta Braniewa w miesicu
poprzedzajcym dat upublicznienia ogoszenia w rozumieniu przepisw o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych, ksztatuje si na poziomie poniej 6 %.

Dokumenty naley skada w zamknitych kopertach z dopiskiem:„Nabr na stanowisko informatyka” w terminie do dnia 9 czerwca 2015r. do godz. 15.00 w Sekretariacie Urzdu Miasta Braniewa I pitro, pok. Nr 16 lub poczt na adres:

Urzd Miasta Braniewa
ul. Kociuszki 111
14-500 Braniewo
Decyduje data wpywu do Urzdu Miasta Braniewa do godz. 15.00, a nie data stempla pocztowego.

Aplikacje, ktre wpyn po wyej okrelonym terminie nie bd rozpatrywane, a te, ktre nie bd speniay wymaga formalnych zawartych w ogoszeniu zostan odrzucone.
Osoby speniajce wymagania formalne okrelone w ogoszeniu zostan powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru - rozmowie kwalifikacyjnej. Osoby, ktre nie speniy wymaga formalnych nie bd informowane.
Informacja o wyniku naboru bdzie ogoszona na tablicy ogosze w Urzdzie Miasta Braniewa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzdu Miasta Braniewa.

 

Braniewo 17.06.2015r.
Informacja o wynikach konkursu na stanowisko

Informatyka w Urzdzie Miasta Braniewa

ul. Kociuszki 111 14-500 BraniewoBurmistrz Miasta Braniewa informuje, i w wyniku zakoczenia procedury konkursu na stanowisko Informatyka w Urzdzie Miasta Braniewa zosta wybrany :

Pan ukasz Kowalski zam. Braniewo


Uzasadnienie : kandydat spenia wymagania okrelone w ogoszeniu, posiada wymagan wiedz, dowiadczenie zawodowe i kwalifikacje potrzebne do pracy na stanowisku informatyka co rokuje prawidowe wykonywanie zada na stanowisku Informatyka w Urzdzie Miasta Braniewa.


osoba wytwarzajca informacj publiczn: Marzena Skibniewskadata wytworzenia informacji publicznej:
2015-06-17

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Informatyka w Urzędzie Miasta Braniewa”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk17.06.2015, 14:11 CESTwprowadzenie informacji
29.05.2015, 12:13 CEST
29.05.2015, 12:10 CEST

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.