Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Urząd Miasta > Ogłoszenia > Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora/Inspektora ds. księgowości w Urzędzie Miasta Braniewa Dzi jest 22.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6539231
  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora/Inspektora ds. księgowości w Urzędzie Miasta Braniewa

 

OGOSZENIE O NABORZE

na wolne stanowisko urzdnicze

Podinspektora/Inspektora ds. ksigowoci

w Urzdzie Miasta Braniewa, ul. Kociuszki 111, 14-500 Braniewo

wymiar czasu pracy: cay etat


I. Wymagania niezbdne:

 1. obywatelstwo polskie / z zastrzeeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z 21 listopada 2008r. o pracownikach samorzdowych, Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z pn. zm./

 2. wyksztacenie co najmniej rednie, preferowane kierunki: rachunkowo, administracja publiczna, ekonomia,

 3. co najmniej 3- letni sta pracy, w tym roczny na stanowisku ksigowej,

 4. pena zdolno do czynnoci prawnych oraz korzystanie z peni praw publicznych,

 5. niekaralno za umylne przestpstwo cigane z oskarenia publicznego lub umylne przestpstwo skarbowe,

 6. nieposzlakowana opinia.


II. Wymagania dodatkowe:

 1. dobra znajomo obsugi komputera,

 2. znajomo obsugi programu Exel, Word, Patnik,

 3. znajomo przepisw prawa w zakresie finansw publicznych, administracji publicznej, rachunkowoci,

 4. umiejtno organizowania pracy wasnej,

 5. dokadno, obowizkowo,

 6. umiejtno konstruowania wnioskw i formuowania samodzielnych ocen,

 7. odporno na stres, umiejtno pracy pod presj czasu,

 8. wysoka kultura osobista.III. Zakres zada wykonywanych na stanowisku:

 1. ksigowanie dochodw wpywajcych na rachunek budetu gminy,

 2. ksigowanie dochodw i wydatkw realizowanych przez jednostki budetowe podlege gminie na podstawie skadanych przez jednostki sprawozda budetowych,

 3. sporzdzanie cznych i zbiorczych sprawozda budetowych na podstawie sprawozda jednostkowych w terminach przewidzianych przepisami prawa,

 4. sporzdzanie pozostaych sprawozda budetowych obowizujcych jednostk samorzdu terytorialnego w terminach przewidzianych przepisami prawa,

 5. sporzdzanie sprawozda zbiorczych na podstawie sprawozda jednostkowych samorzdowych instytucji kultury w terminach przewidzianych przepisami prawa,

 6. ksigowanie dochodw budetowych realizowanych przez Urzdy Skarbowe oraz prowadzenie ewidencji rozrachunkw z poszczeglnymi urzdami,

 7. sporzdzanie cznych rocznych sprawozda finansowych (bilans, rachunek zysku i strat, zmiany w funduszu jednostki) jednostek budetowych i zakadw budetowych,

 8. sporzdzanie bilansu rocznego z wykonania budetu gminy oraz bilansu skonsolidowanego jednostki samorzdu terytorialnego,

 9. naliczanie i sporzdzanie deklaracji wpat na PFRON,

 10. zastpstwo w czasie nieobecnoci pracownika na stanowisku pacowym.

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. praca wykonywana w pomieszczeniu biurowym,

 2. praca wykonywana przy komputerze,

 3. przewaajc pozycj pracy jest pozycja siedzca,

 4. praca ma charakter indywidualny, jednak wymaga umiejtnego wspdziaania z innymi.

V. Wymagane dokumenty:

 1. yciorys /CV/,

 2. list motywacyjny,

 3. kserokopie dokumentw potwierdzajcych wyksztacenie,

 4. kserokopie wiadectw pracy, kserokopie innych dokumentw potwierdzajcych kwalifikacje,

 5. owiadczenie kandydata o korzystaniu z peni praw publicznych, o zdolnoci do czynnoci prawnych,

 6. owiadczenie o niekaralnoci za umylne przestpstwo cigane z oskarenia publicznego lub umylne przestpstwo skarbowe,

 7. owiadczenie kandydata o wyraeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celw rekrutacji zgodnie z ustaw z dnia 27.08.1997r. o ochronie danych osobowych / Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z pn.zm./,

 8. kandydat, ktry zamierza skorzysta z uprawnienia , o ktrym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorzdowych / Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z pn. zm./ jest zobowizany do zoenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzajcego niepenosprawno


VI. Informacja o wskaniku zatrudnienia osb niepenosprawnych

Wskanik zatrudnienia osb niepenosprawnych w Urzdzie Miasta Braniewa w miesicu marcu 2012r. w rozumieniu przepisw o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych, ksztatuje si na poziomie poniej 6 %.

Dokumenty naley skada w zamknitych kopertach z dopiskiem: „Nabr na stanowisko podinspektora/inspektora ds ksigowoci” w terminie do dnia 24.04.2012r. do godz. 15.00 w Sekretariacie Urzdu Miasta Braniewa I pitro, pok. Nr 16 lub poczt na adres:


Urzd Miasta Braniewa

ul. Kociuszki 111

14-500 Braniewo


Aplikacje, ktre wpyn po wyej okrelonym terminie nie bd rozpatrywane, a te, ktre nie bd speniay wymaga formalnych zawartych w ogoszeniu zostan odrzucone.

Osoby speniajce wymagania formalne okrelone w ogoszeniu zostan powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru. Osoby, ktre nie speniy wymaga formalnych nie bd informowane.

Informacja o wyniku naboru bdzie ogoszona na tablicy ogosze w Urzdzie Miasta Braniewa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


Wytworzya: M.Skibniewska 10.04.2012r.

 

Informacja o wynikach naboru

na wolne stanowisko urzdnicze

Podinspektora/Inspektora ds. ksigowoci

w Urzdzie Miasta Braniewa, ul. Kociuszki 111, 14-500 Braniewo


W wyniku zakoczenia procedury naboru na w/w stanowisko zostaa wybrana Pani:


Dorota Brzozowska zam. Braniewo

Uzasadnienie wyboru: w/w spenia wymagania przedstawione w ogoszeniu o naborze oraz posiada najwiksze dowiadczenie zawodowe niezbdne do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku.


Wytworzy

Marzena Skibniewska

27.04.2012r.


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora/Inspektora ds. księgowości w Urzędzie Miasta Braniewa”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk27.04.2012, 09:34 CESTInformacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora/Inspektora ds. księgowości
13.04.2012, 09:40 CESTwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.