Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Urząd Miasta > Ogłoszenia > Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Braniewie Dzi jest 22.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6539353
  Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Braniewie

Zarzdzenie Nr 106/2015

Burmistrza Miasta Braniewa

z dnia 2 czerwca 2015r.

 

 

w sprawie ogoszenia konkursu na Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Braniewie.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 , ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm.)  oraz art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 padziernika 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu dziaalnoci kulturalnej (t.j. Dz.U.z 2012r. poz. 406 ze zm) w zwizku z 8 ust. 2 Uchway Nr XXXIII/254/14 Rady Miejskiej w Braniewie w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Braniewie (Dz.Urz.Woj. Warm-Maz.2014.2667) zarzdzam co nastpuje:

 1

1.Ogaszam konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Braniewie.
2.Ogoszenie o konkursie stanowi zacznik Nr 1 do niniejszego zarzdzenia.
3.Tekst ogoszenia o konkursie podlega:
1) podaniu do wiadomoci pracownikom Miejskiej Biblioteki Publicznej w Braniewie,
2) zamieszczeniu w dwch dziennikach o zasigu regionalnym,
3) zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzdu Miasta Braniewa.

 2

Okrela si Regulamin konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Braniewie stanowicy Zacznik Nr 2 do niniejszego zarzdzenia.

 3

Powouje si komisj konkursow do przeprowadzenia konkursu na  stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Braniewie w skadzie, ktry zostanie ustalony odrbnym zarzdzeniem.

 4

Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania.

 

 

 

Braniewo 16.07.2015r.
Informacja o wynikach konkursu na stanowisko

Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Braniewie

ul. Katedralna 7 14-500 BraniewoBurmistrz Miasta Braniewa informuje, i w wyniku zakoczenia procedury konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Braniewie zostaa wybrana

Pani Elbieta Jakubowska zam. Braniewo


Uzasadnienie : kandydatka spenia wymagania formalne okrelone w ogoszeniu, posiada wiedz i dowiadczenie zawodowe niezbdne do pracy na stanowisku Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Braniewie. Zaprezentowana koncepcja funkcjonowania i rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej w Braniewie stwarza szans na optymaln realizacj zada i celw statutowych jednostki oraz rokuje naleyte wykonywanie powierzonych obowizkw na stanowisku Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Braniewie.
lp.zacznik:
1zal 1 - ogłoszenie o konkursie.pdf
2zal 2 - regulamin konkursu.pdf
osoba wytwarzajca informacj publiczn: Marzena Skibniewskadata wytworzenia informacji publicznej:
2015-06-02

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Braniewie”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk16.07.2015, 12:45 CESTinformacja o wynikach konkursu
02.06.2015, 14:45 CEST
02.06.2015, 14:42 CEST

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.