Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Urząd Miasta > Ogłoszenia > Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu ZATOKA w Braniewie Dzi jest 02.03.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6441931
  Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu ZATOKA w Braniewie

 

Braniewo 15.05.2015r.Burmistrz Miasta Braniewa

ogasza konkurs na stanowisko

Dyrektora Miejskiego Orodka Sportu „Zatoka” w Braniewie
Nazwa i adres jednostki: Miejski Orodek Sportu „Zatoka”,

ul. Botaniczna 4

14-500 BraniewoI. Wymagania niezbdne:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej lub innego pastwa, ktrego obywatelom, na podstawie umw midzynarodowych lub przepisw prawa wsplnotowego przysuguje prawo podjcia zatrudnienia na terytorium RP,

 2. wyksztacenie wysze,

 3. co najmniej picioletni sta pracy lub prowadzenie przez co najmniej 3 lata dziaalnoci gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,

 4. pena zdolno do czynnoci prawnych oraz korzystanie z peni praw publicznych,

 5. niekaralno za umylne przestpstwo cigane z oskarenia publicznego lub umylne przestpstwo skarbowe,

 6. nieposzlakowana opinia.II. Wymagania dodatkowe:

 1. co najmniej 1 rok stau pracy na stanowisku kierowniczym,

 2. znajomo przepisw z zakresu ustawy o samorzdzie gminnym, pracownikach samorzdowych, ustawy o sporcie, ustawy o zamwieniach publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o imprezach masowych,

 3. dowiadczenie na stanowisku zwizanym z dziaalnoci sportow, rekreacyjn,

 4. umiejtnoci menederskie, kreatywno i dyspozycyjno,

 5. umiejtno pozyskiwania rodkw pozabudetowych,

 6. umiejtno wsppracy i przygotowywania konkretnej oferty dla potencjalnych sponsorw,

 7. atwo nawizywania kontaktw i wsppracy z organizacjami pozarzdowymi,

 8. umiejtno dobrej organizacji pracy i zarzdzania zasobami ludzkimi,

 9. prawo jazdy kat. B.


III. Zakres zada wykonywanych na stanowisku:

 1. zarzdzanie dziaalnoci Miejskiego Orodka Sportu „Zatoka” w Braniewie reprezentowanie go na zewntrz,

 2. organizowanie i wsporganizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych oraz udzia w imprezach organizowanych przez inne podmioty,

 3. wsppraca ze szkoami, instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami dziaajcymi na rzecz sportu, rekreacji i turystyki,

 4. zarzdzanie posiadanymi obiektami i urzdzeniami oraz ich efektywna eksploatacja dla potrzeb sportu,

 5. wykonywanie czynnoci pracodawcy w stosunku do osb zatrudnionych w Miejskim Orodku Sportu „Zatoka”w Braniewie,

 6. promocja sportu i szeroko rozumianej kultury fizycznej oraz realizacja strategii rozwoju sportu i kultury fizycznej w miecie,

 7. podejmowanie dziaa w ramach obowizujcych przepisw dla realizacji celw statutowych.


IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. praca administracyjno -biurowa,

 2. praca wykonywana rwnie w terenie,

 3. praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyej 4 godzin dziennie,

 4. z prac zwizane s wyjazdy subowe oraz dyspozycyjno w dni wolne i wita,

 5. czas pracy : peen etat,

 6. przewidywany termin rozpoczcia pracy : 8 czerwiec 2015r.

V. Wymagane dokumenty:

 1. yciorys /CV/,

 2. list motywacyjny,

 3. opracowana w formie pisemnej koncepcja funkcjonowania i rozwoju Miejskiego Orodka Sportu „Zatoka” w Braniewie ( maksymalnie 3-4 strony A4),

 4. kserokopie dokumentw potwierdzajcych wyksztacenie,

 5. kserokopie wiadectw pracy i innych dokumentw potwierdzajcych posiadany sta pracy,

 6. kserokopie innych dokumentw potwierdzajcych kwalifikacje,

 7. owiadczenie kandydata o korzystaniu z peni praw publicznych oraz o penej zdolnoci do czynnoci prawnych,

 8. owiadczenie o niekaralnoci za umylne przestpstwo cigane z oskarenia publicznego lub umylne przestpstwo skarbowe,

 9. owiadczenie kandydata o wyraeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celw rekrutacji zgodnie z ustaw z dnia 27.08.1997r. o ochronie danych osobowych / t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 1182 z pn.zm./.VI. Informacja o wskaniku zatrudnienia osb niepenosprawnych

Wskanik zatrudnienia osb niepenosprawnych w Miejskim Orodku Sportu „Zatoka” w Braniewie w miesicu poprzedzajcym dat upublicznienia ogoszenia w rozumieniu przepisw o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych, ksztatuje si na poziomie poniej 6 %.

Dokumenty naley skada w zamknitych kopertach z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiego Orodka Sportu „Zatoka” w terminie do dnia 28 maja 2015r. do godz. 15.00 w Sekretariacie Urzdu Miasta Braniewa I pitro, pok. Nr 16 lub poczt na adres:Urzd Miasta Braniewa

ul. Kociuszki 111

14-500 Braniewo


Decyduje data wpywu do Urzdu Miasta Braniewa do godz. 15.00, a nie data stempla pocztowego.

Aplikacje, ktre wpyn po wyej okrelonym terminie nie bd rozpatrywane, a te, ktre nie bd speniay wymaga formalnych zawartych w ogoszeniu zostan odrzucone.

Osoby speniajce wymagania formalne okrelone w ogoszeniu zostan powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru - rozmowie kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru bdzie ogoszona na tablicy informacyjnej w Urzdzie Miasta Braniewa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzdu Miasta Braniewa.

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Marzena Skibniewskadata wytworzenia informacji publicznej:
2015-05-15

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu ZATOKA w Braniewie”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk15.05.2015, 14:40 CESTwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.