Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Urząd Miasta > Ogłoszenia > Informacja dla rolników w sprawie suszy Dzi jest 24.04.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6485904
  Informacja dla rolników w sprawie suszy

Olsztyn,  31 marca 2015 r.

 

 

ZASADY POSTPOWANIA

PO WYSTPIENIU SZKD W GOSPODARSTWIE ROLNYM

 

 

·          KIEDY DANY OBSZAR JEST UZNANY ZA DOTKNITY NIEKORZYSTNYM ZJAWISKIEM ATMOSFERYCZNYM


Aby gospodarstwo rolne lub dzia specjalny produkcji rolnej zosta uznany za dotknity niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym (susz, gradem, deszczem nawalnym, ujemnymi skutkami przezimowania, przymrozkami wiosennymi, powodzi, huraganem, piorunem, obsuniciem si ziemi lub lawin) musz zosta spenione nastpujce warunki: 

1)  poziom szkd w gospodarstwie rolnym, w ktrym wystpio niekorzystne zjawisko atmosferyczne,  w przypadku rodkw trwaych musi by wyszy ni 1050 z,
w odniesieniu do pojedynczego rodka trwaego,

2)  w przypadku suszy uruchomienie prac komisji przez Wojewod nastpuje wycznie w oparciu o wyniki monitoringu suszy rolniczej, ktre s publikowane na stronie internetowej Instytutu Uprawy Nawoenia i Gleboznawstwa w Puawach, (prezentowane s rodzaje upraw zagroone susz w poszczeglnych gminach),

3)  w przypadku wystpienia poaru szacowane s szkody, bdce wynikiem wyadowania atmosferycznego, potwierdzonego dokumentem z Policji lub Stray Poarnej lub Powiatowego Inspektora Weterynarii w przypadku zwierzt gospodarskich, jeeli zdarzenie miao miejsce poza budynkiem inwentarskim.

 

·          CO POWINIEN  ZROBI ROLNIK  PO STWIERDZENIU SZKD W JEGO GOSPODARSTWIE


Po stwierdzeniu szkd w gospodarstwie rolnym w wyniku suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutkw przezimowania, przymrozkw wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunicia si ziemi lub lawiny,
rolnik powinien poinformowa, waciwy terytorialnie urzd gminy poprzez zoenie pisemnego wniosku, na zaczonym formularzu, w terminie do 10 dni od dnia wystpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.

W przypadku posiadania gruntw w kilku gminach, producent rolny zgasza szkody tylko w 1 gminie, tj. w tej w ktrej znajduje si siedziba gospodarstwa. We wniosku wyszczeglnia wszystkie uprawy, w tym trwae uytki zielone pooone we wszystkich gminach, nawet te w ktrych poziom szkd wynosi 0%. Powierzchnia upraw we wniosku powinna by zgodna z pow. upraw w gospodarstwie, podan we wniosku o dopaty bezporednie, skierowanym do Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (rni si moe tylko w przypadku wystpienia zmian w powierzchni upraw, zaistniaych ju po zoeniu wniosku o dopaty bezporednie).

Wniosek naley wypeni czytelnie oraz wpisa wszystkie wymagane dane, wymieni wszystkie zwierzta utrzymywane w gospodarstwie. Wnioski zgoszone ustnie nie bd rozpatrywane.

Uwaga :

·       W przypadku posiadania przez rolnika gruntw w kilku gminach, oszacowania szkd w skali caego gospodarstwa rolnego danego rolnika dokonuje jedna komisja powiatowa powoana przez wojewod, waciwa terytorialnie ze wzgldu na siedzib gospodarstwa. 

 

·       W przypadku za gdy gospodarstwo rolne jest pooone na obszarze co najmniej dwch wojewdztw, w ktrych wystpiy szkody, komisja powoana przez wojewod waciwego ze wzgldu na miejsce pooenia najwikszej czci tego gospodarstwa lub obszaru, na ktrym jest prowadzony dzia specjalny produkcji rolnej, sporzdza protok zbiorczy zawierajcy okrelenie zakresu i wysokoci szkd, uwzgldniajcy dane zawarte w protokoach oszacowania szkd, przedoone przez producenta rolnego.

 

·          ZADANIA GMINY

 

Wniosek wjta (burmistrza, prezydenta miasta) naley przekaza do Wojewody niezwocznie, jednak nie pniej ni w terminie do 15 dni od dnia wystpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, na obowizujcym wzorze, w formie elektronicznej na adres barbara.mitros@uw.olsztyn.pl

Do wniosku naley doczy wykaz poszkodowanych rolnikw wg soectw, sporzdzony na podstawie wnioskw rolnikw kierowanych do urzdu gminy. W miar napywu kolejnych wnioskw naley tylko uzupeni elektronicznie pierwotnie przekazane wykazy. Wnioski przesane elektronicznie nie wymagaj potwierdzenia w wersji papierowej. Nie naley przekazywa do Urzdu Wojewdzkiego indywidualnych wnioskw rolnikw.

            Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku gminy przez Wojewod i przekazaniu gminie informacji w tym zakresie, gmina przekazuje do waciwego Powiatowego Zespou Doradztwa Rolniczego, jednostkowe wnioski rolnikw (zachowujc ich kopie) wraz ze zbiorczymi wykazami poszkodowanych rolnikw sporzdzonymi poszczeglnymi soectwami. Wnioski s sukcesywnie przekazywane do PZDR w miar ich napywu do gminy.

Majc na uwadze sprawne oszacowanie szkd w rolnictwie (nie dotyczy budynkw mieszkalnych rolnikw) konieczna jest cisa wsppraca urzdw gmin z PZDR i Urzdem Wojewdzkim.

 

Beneficjentami pomocy z tytuu wystpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych s rolnicy - posiadajcy gospodarstwa i dziay specjalne produkcji rolnej na terenie danej gminy, ktrzy skadaj wnioski o oszacowanie szkd w celu ubiegania si o rne formy pomocy.  Zadaniem gminy jest umoliwienie im skorzystania z tej pomocy, na co wskazuje art. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), okrelajcy zakres dziaania gminy, do ktrego nale wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym nie zastrzeone ustawami na rzecz innych podmiotw.

 

·          ZADANIA KOMISJI POWIATOWYCH ORAZ KOMISJI WOJEWDZKIEJ POWOANYCH PRZEZ WOJEWOD

 

Powoane przez Wojewod Warmisko - Mazurskiego komisje powiatowe ds. szacowania szkd w gospodarstwach rolnych, szacuj szkody w terminie do 2 miesicy od dnia zgoszenia przez rolnikw wystpienia szkd, nie pniej jednak ni:

 

·       do czasu zbioru plonu gwnego danej uprawy albo jej likwidacji

 

w przypadku szkd w drzewach owocowych spowodowanych przez ujemne skutki przezimowania

 

·       do dnia 31 padziernika danego roku, jeeli ujemne skutki przezimowania wystpiy do dnia 30 kwietnia tego roku albo do dnia 31 padziernika roku nastpujcego po roku, w ktrym w grudniu wystpiy ujemne skutki przezimowania

 

w przypadku szkd w budynkach i drzewach owocowych spowodowanych przez powd

 

·       w terminie 12 miesicy od ustpienia wody umoliwiajcego komisji rozpoczcie szacowania szkd.

 

Po oszacowaniu szkd w gospodarstwie komisja sporzdza protok. Przewodniczcy komisji powiatowej odpowiada za prawidowe sporzdzenie protokou i dokonanie wylicze poziomu strat. Sporzdzone protokoy, przewodniczcy komisji powiatowej przekazuje w formie elektronicznej do sprawdzenia przez Dzia Ekonomiki W-MODR. Poprawnie sporzdzone i zaakceptowane przez Dzia Ekonomiki protokoy przewodniczcy komisji powiatowej przekazuje Przewodniczcemu Komisji Wojewdzkiej, celem sporzdzenia protokou zbiorczego.

Przewodniczcy Komisji Wojewdzkiej, po zweryfikowaniu poprawnoci sporzdzenia protokow przez komisje powiatowe, przekazuje Wojewodzie protokoy oszacowania szkd wraz ze zbiorczym zestawieniem zakresu i wysokoci szkd w poszczeglnych gminach i powiatach, w terminie 30 dni od dnia oszacowania szkd, a w przypadku gdy gospodarstwa rolne s pooone na obszarze co najmniej dwch wojewdztw, w terminie 45 dni od dnia oszacowania szkd.

Przewodniczcy Komisji Powiatowej, na wniosek rolnika zainteresowanego uzyskaniem preferencyjnego kredytu, przedkada Wojewodzie, protok z oszacowania szkd w gospodarstwie, w ktrym poziom szkd by wyszy ni 30% redniej rocznej produkcji rolnej lub poziom strat w odniesieniu do pojedynczego rodka trwaego przekroczy kwot 1050 z. Wojewoda potwierdza wystpienie szkd na protokole i przekazuje do waciwego miejscowo Powiatowego Zespou Doradztwa Rolniczego.

 

·     ZADANIA WOJEWODY

 

Wojewoda weryfikuje przedoone protokoy pod wzgldem prawidowoci ich sporzdzenia. Wojewoda potwierdza take wystpienie szkd na protokole, w przypadku gdy poziom szkd w gospodarstwach by wyszy ni 30% redniej rocznej produkcji rolnej lub poziom strat w odniesieniu do pojedynczego rodka trwaego przekroczy kwot 1050 z.

 

·     CO POWINIEN ZROBI ROLNIK ZAINTERESOWANY UZYSKANIEM POMOCY

 

Rolnik zainteresowany uzyskaniem kredytu preferencyjnego, za porednictwem Powiatowego Zespou  Doradztwa Rolniczego przedkada protok z oszacowania szkd celem potwierdzenia przez Wojewod wystpienia szkd. Po potwierdzeniu wystpienia szkd  przez Wojewod, rolnik odbiera w PZDR, potwierdzony protok i przedkada go wraz z wypenionym wnioskiem kredytowym i innymi wymaganymi dokumentami w banku, z ktrym Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawara umow na dopaty do oprocentowania kredytw „klskowych”.

            Rolnicy mog ubiega si take o preferencyjne kredyty na wznowienie produkcji rolnej po szkodach spowodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne w gospodarstwach, w ktrych szkody nie przekroczyy 30% redniej rocznej produkcji rolnej z ostatnich 3 lat poprzedzajcych rok, w ktrym poniesiono szkody - w ramach pomocy de minimis. Kredyt w formule de minimis bdzie udzielany na podstawie protokou (nie wymaga potwierdzenia).

 

 lp.zacznik:
1Wzor wniosku rolnika - zgloszenie szkod obowiazujacy w 2015 r..doc
2Informacja z dnia 14.07.2015 r..pdf
3Informacja z dnia 24.08.2015 r..pdf
4Informacja z dnia 22 września 2015 r..pdf
osoba wytwarzajca informacj publiczn: Grzegorz Knopdata wytworzenia informacji publicznej:
2015-09-04

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Informacja dla rolników w sprawie suszy”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk28.09.2015, 14:49 CESTuaktualnienie informacji
Anna Kroczyk04.09.2015, 11:04 CESTwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.