Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Urząd Miasta > Ogłoszenia > Burmistrz Miasta Braniewa ogłasza konsultacje w celu uzyskania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dzi jest 14.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6526121
  Burmistrz Miasta Braniewa ogłasza konsultacje w celu uzyskania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Burmistrz Miasta Braniewa ogasza konsultacje w celu uzyskania opinii organizacji pozarzdowych i podmiotw, o ktrych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie

 

 

Zarzdzenie Nr 123/2014

Burmistrza Miasta Braniewa

z dnia 29 wrzenia 2014 roku


w sprawie ogoszenia konsultacji w celu uzyskania opinii organizacji pozarzdowych i podmiotw, o ktrych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie.


1.


Na podstawie 4 ust. 2 Uchway Nr III/15/10 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie okrelenia sposobu konsultowania z radami dziaalnoci poytku publicznego lub organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o ktrych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie, projektw aktw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczcych dziaalnoci statutowych tych organizacji, Burmistrz Miasta Braniewa ogasza konsultacje w sprawie uzyskania opinii dotyczcej projektu uchway Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia programu wsppracy z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o ktrych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie na terenie Miasta Braniewa na rok 2015.


2.


 1. Celem i przedmiotem konsultacji jest uzyskanie opinii dotyczcej projektu uchway Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia programu wsppracy z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o ktrych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie na terenie Miasta Braniewa na rok 2015.

 2. Konsultacje bd trway od 30 wrzenia do 22 padziernika 2014 roku.

 3. Konsultacje maj form pisemn poprzez zgaszanie opinii i uwag do przedkadanego projektu uchway Rady Miejskiej

 4. Uwagi i opinie mog by zgaszane na adres : Urzdu Miasta w Braniewie ul. Kociuszki 111, 14-500 Braniewo lub elektronicznie na adres : oswiata@braniewo.pl

 5. Uwagi i opinie naley przedstawia uwzgldniajc nastpujce punkty:

  a) nazwa organizacji ( podmiotu ) przedstawiajca opini

  b) wskazanie waciwego punktu uchway dot. proponowanych zmian

  c) proponowana tre zmiany z uzasadnieniem

  d) imi i nazwisko osoby reprezentujcej organizacj ( podmiot opiniujcy ).3.

Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem podjcia.
Projekt


Uchwaa Nr

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia
w sprawie uchwalenia programu wsppracy z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o ktrych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie na terenie Miasta Braniewa na rok 2015.Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm. ) uchwala si, co nastpuje :


1


Uchwala si program wsppracy z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o ktrych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie na terenie Miasta Braniewa na rok 2015.


2


Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta Braniewa.


3


Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu w sposb zwyczajowo przyjty.Uzasadnienie


Dot. projekt uchway RM w sprawie uchwalenia programu wsppracy z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami okrelonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o poytku publicznym i o wolontariacie.


Przyjcie powyszej uchway podyktowane jest zapisem art. 5a ust.1 ustawy o poytku publicznym i o wolontariacie. Jest to wymg ustawowy, potrzebny do realizacji zada, ktre Miasto pragnie powierzy organizacjom nie zaliczanym do sektora finansw publicznych i nie dziaajcym w celu osignicia zyskw. Przyjcie programu umoliwi przekazywanie zada okrelonych w uchwale budetowej Miasta w 2015r.Zacznik do uchway Nr

Rady Miejskiej w Braniewie

z dniaProgram Wsppracy Miasta Braniewa

z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2015Cel gwny i cele szczegowe programu


1. Rada Miejska w Braniewie uznajc dziaalno organizacji pozarzdowych w budowaniu spoeczestwa obywatelskiego deklaruje wol ksztatowania wsppracy z organizacjami na zasadach : pomocniczoci, partnerstwa, suwerennoci stron, efektywnoci, uczciwej konkurencji i jawnoci. Wsppraca ta ma na celu lepsze wykonywanie zada ustawowo powierzonych gminie, spoczywajcych na Samorzdzie Miasta Braniewa poprzez wspieranie dziaa i inicjatyw organizacji pozarzdowych oraz wczenie tych organizacji w proces kierowania miastem.


2. Celami szczegowymi programu s :

  1. budowa spoeczestwa obywatelskiego, ksztatowanie i rozwj demokracji lokalnej

  2. wspieranie inicjatyw spoecznych mieszkacw miasta,

  3. podejmowanie wsplnych dziaa z organizacjami pozarzdowymi sucych mieszkacom,

  4. wspieranie dziaalnoci organizacji pozarzdowych

   5) integracja wszystkich mieszkacw miasta

   6) inicjowanie i rozwj rnorodnych form pracy z modzie,


Postanowienia oglne


1


1. Ilekro w niniejszym programie jest mowa o :


1) ustawie - rozumie si przez to ustaw z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873, z p. zm. ),

2) organizacji - rozumie si przez to organizacje pozarzdowe i inne podmioty prowadzce dziaalno poytku publicznego, o ktrych mowa w art.3 ust.3 ustawy.

3) programie - rozumie si przez to Program Wsppracy Miasta Braniewa z Organizacjami Pozarzdowymi na lata 2014-2016.

 1. dotacji - rozumie si przez to dotacj w rozumieniu art.127 ust. 1 lit. e oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r.Nr 157,poz. 1240 z pn. zm.) .

  5) „konkursie” - rozumie si przez to otwarty konkurs ofert, o ktrym mowa w art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 z pn. zm.).


  Sposb tworzenia programu oraz przebieg konsultacji


2.


  Program, po przeprowadzeniu konsultacji, przygotowuje Burmistrz Miasta Braniewa i po uchwaleniu programu przez Rad Miejsk zostanie on zamieszczony na stronie internetowej miasta i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogosze.


Zakres przedmiotowy

  3.

  1. Zakres przedmiotowy programu obejmuje sfer zada publicznych majcych za cel popraw warunkw ycia i rozwoju mieszkacw Miasta Braniewa.

  2. Przedmiotem wsppracy jest take powierzanie zada do realizacji organizacjom pozarzdowym i podmiotom okrelonym w art. 3 ust. 3 ustawy wraz z udzielaniem dotacji na te zadania.


Zasady wsppracy


4.

1. Wsppraca z organizacjami pozarzdowymi opiera si na nastpujcych zasadach oglnych :

   a) pomocniczoci

   b) partnerstwa

   c) suwerennoci

   d) efektywnoci

   e) uczciwej konkurencji

   f) jawnoci.

 1. W celu realizacji zada publicznych, organizacje bd otrzymyway pomoc, w tym pomoc finansow po spenieniu wymaga okrelonych w ustawie.

Formy wsppracy


5.


1. Wsppraca w realizacji zada Miasta Braniewa z organizacjami obejmuje formy okrelone w art.5 ust. 2 ustawy, a w szczeglnoci:

1) powierzanie wykonywania zada publicznych wraz z udzielaniem dotacji na finansowanie ich realizacji,

 1. wspieranie wykonywania zada publicznych poprzez udzielanie dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

2. Inne formy wsparcia mog obejmowa w szczeglnoci :


1) konsultowanie projektw aktw normatywnych w dziedzinach dotyczcych dziaalnoci statutowej organizacji,

2) udzia przedstawicieli organizacji w sesjach Rady Miejskiej w Braniewie oraz jej komisjach, na ktrych dyskutowane bd projekty uchwa zwizanych tematycznie z profilem dziaalnoci organizacji,

3) publikowanie wanych informacji dotyczcych organizacji na tablicach ogosze Urzdu Miasta w Braniewie oraz na jego stronach internetowych ,

4) udzielanie pomocy w pozyskiwaniu rodkw finansowych na realizacj zada publicznych z innych rde ni dotacja Miasta Braniewa,

5) udzielanie pomocy przy organizowaniu spotka otwartych przez organizacj np. poprzez nieodpatne udostpnianie lokalu, rodkw technicznych itp.,

6) dziaania na rzecz wzmocnienia sprawnoci funkcjonowania organizacji w tym organizacja lub wspudzia np. w organizacji szkole , konsultacji, konferencji, forum wymiany dowiadcze, tworzenia centrw i orodkw wspierajcych dziaania organizacji pozarzdowych,

7) promocja dziaalnoci organizacji uczestniczcych w realizacji programu,

 1. tworzenie wsplnych zespow o charakterze doradczym i inicjatywnym, zoonych z przedstawicieli organizacji i organw Miasta Braniewa.

Priorytetowe zadania publiczne


6.


1. W roku 2015 do zada priorytetowych Miasta Braniewa w sferze wsppracy z organizacjami nale :

  1) organizowanie cyklicznych imprez turystyczno – krajoznawczych,

  2) prowadzenie zaj owiatowo - wychowawczych w formach pozaszkolnych dla

  dzieci z terenu Miasta Braniewa w okresie caego roku,

  3) podejmowanie dziaa integracyjnych osb niepenosprawnych wrd mieszkacw

  Braniewa,

  4) przeprowadzenie zorganizowanych form wypoczynku letniego dzieci z terenu

  Miasta Braniewa w formie stacjonarnej,

  5) upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniu i rozgrywkach

  w pik non,

  6) reintegracja zawodowa i spoeczna osb z wykluczenia spoecznego objtych pomoc spoeczn,

  7) upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniu i rozgrywkach

   w pik siatkow

8 ) rozwj rodowiskowych form wsparcia w ramach pomocy spoecznej

 1. Miasto Braniewo przeznaczy na realizacj programu rodki w wysokoci 33 tysicy z. ( trzydzieci trzy tysice z. )Okres realizacji programu


7.


Program realizowany bdzie w okresie od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku.
Sposb realizacji programu


8.

1. Program realizowany bdzie w oparciu o zasady wsppracy okrelone w 4 a w szczeglnoci:

1) przez Rad Miejsk w Braniewie i jej komisje poprzez realizacj zada w zakresie :

a) utrzymywania kontaktw z organizacjami realizujcymi zadania w obszarach, bdcych jednoczenie obszarami dziaa komisji,

  b) okrelenia kierunkw polityki spoecznej i finansowej w zakresie powierzania ustawowych zada gminy organizacjom pozarzdowym.

2) przez Burmistrza Miasta Braniewa poprzez realizacj zada w zakresie :

a) realizacji polityki spoecznej i finansowej, o ktrej mowa w ust.1 pkt 1 lit. b.

b) powoania w celu przeprowadzenia konkursu ofert, zarzdzeniem, skadu Komisji Konkursowej zwanej dalej „Komisj”,

c) podejmowania decyzji o przyznaniu pomocy, w tym finansowej organizacjom pozarzdowym,

 1. w oparciu o raport z przebiegu konkursw ofert oraz informacje uzyskane z monitoringu, dokonuje oceny efektw wsppracy, ktre w formie sprawozdania rocznego przedstawiane bd Radzie Miejskiej w Braniewie,

  e) poprzez koordynacji wsppracy z wydziaami, jednostkami organizacyjnymi Miasta Braniewa i organizacjami pozarzdowymi.

3) Organizacje pozarzdowe poprzez uczestnictwo w procesie konsultacji, formuowania wnioskw do programu, opiniowania aktw prawnych ich dotyczcych, przystpowania do konkursw i przejmowania zada wasnych miasta okrelonych w niniejszym programie.

4) Organizacje w okresie otrzymywania dotacji zobowizane s do zamieszczenia w swoich materiaach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania przez Miasto Braniewo.SPOSB OCENY REALIZACJI PROGRAMU


9.


  1. Burmistrz Miasta Braniewa prowadzi nadzr oraz kontrol stanu realizacji zada, efektywnoci, rzetelnoci i jakoci ich wykonania, oraz prawidowoci wykorzystania rodkw przekazanych na realizacj poszczeglnych zada oraz prowadzenia dokumentacji oraz przedkada Radzie Miejskiej sprawozdanie z realizacji programu.

  2. Rada Miejska w Braniewie zapoznaje si ze sprawozdaniem z realizacji Programu Wsppracy zgaszajc ewentualne uwagi do jego realizacji.

  3. Sprawozdanie o ktrym mowa w ust. 1 obejmuje w szczeglnoci:

 1. liczb otwartych konkursw ofert (ilo ogoszonych, rozstrzygnitych),

 2. ilo ofert zoonych w ramach otwartych konkursw,

 3. rozstrzygnicie otwartych konkursw ( ilo zawartych umw, kwota dotacji),

 4. rodki finansowe zaangaowane przez Organizacje w realizacj zada publicznych na rzecz mieszkacw powiatu w tym rodki miasta

 5. realizacj innych ni wsparcie finansowe obszarw wsppracy w tym zgaszane zgodnie z ust. 4 wnioski i uwagi do realizacji programu.

  4. Organizacje w terminie do 31 marca roku nastpujcego po kadym roku objtym programem mog zgasza pisemnie do Burmistrza Miasta wnioski i uwagi do realizacji programu.TRYB POWOYWANIA I ZASADY DZIAANIA KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT


10.


 1. W celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert Burmistrz Miasta Braniewa powouje komisj konkursow, ktrej celem jest opiniowanie zoonych ofert.

 2. W skad komisji konkursowej wchodz:

 1. 3 ( trzech ) przedstawicieli Burmistrza Miasta

 2. 2 ( dwie )osoby reprezentujce organizacje pozarzdowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyczeniem osb reprezentujcych organizacje pozarzdowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorce udzia w konkursie.

 3. w pracach Komisji Konkursowej mog uczestniczy take, z gosem doradczym, osoby posiadajce specjalistyczn wiedz w dziedzinie obejmujcej zakres zada publicznych, ktrych konkurs dotyczy.

3. Udzia w pracach komisji konkursowej jest nieodpatny.

4. Do zada komisji konkursowej naley:

a) ocena ofert pod wzgldem formalnym, merytorycznym, z uwzgldnieniem kryteriw

okrelonych w ustawie i w treci ogoszenia konkursowego,

b) przygotowanie propozycji podziau rodkw pomidzy oferentami.

5. Do czonkw komisji konkursowej biorcych udzia w opiniowaniu ofert stosuje si

przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz.1071 z p. zm.) dotyczce wyczenia pracownika.

6. W ocenie oferty zoonej w konkursie, nie moe bra udziau osoba, ktrej powizania ze skadajcym j podmiotem mog budzi zastrzeenia co do jej bezstronnoci.

7. Kady czonek komisji konkursowej podpisuje owiadczenie o bezstronnoci.

8. W przypadku stwierdzenia istnienia powiza, o ktrych mowa w ust. 8, czonek komisji zostaje wyczony z oceny oferty podmiotu, z ktrym powizanie wystpuje.

9. Prace komisji konkursowej mog by prowadzone w skadzie co najmniej 3 osobowym.

10. Burmistrz Miasta powoujc komisj konkursow wskazuje jej przewodniczcego.

11. Pracami komisji kieruje przewodniczcy.

12. Z prac komisji sporzdza si protok , ktry niezwocznie przekazuje si Burmistrzowi Miasta Braniewa.


Postanowienia kocowe


11.


W terminie do 30 listopada 2015 r. Rada Miejska w Braniewie uchwali kolejny Program Wsppracy z Organizacjami Pozarzdowymi na nastpny okres biorc pod uwag:

1) sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa o stanie realizacji wsppracy z organizacjami ,

2) informacj Burmistrza Miasta Braniewa o realizacji zada publicznych objtych Programem,

3) propozycje celw priorytetowych, ktrych realizacja jest najpilniejsza.osoba wytwarzajca informacj publiczn: Marek Maludzińskidata wytworzenia informacji publicznej:
2014-09-29

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Burmistrz Miasta Braniewa ogłasza konsultacje w celu uzyskania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk29.09.2014, 14:42 CESTwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.