Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Urząd Miasta > Ogłoszenia > OGŁOSZENIE O NABORZE na stanowisko podinspektora ds. gospodarki odpadami Dzi jest 21.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6505158
  OGŁOSZENIE O NABORZE na stanowisko podinspektora ds. gospodarki odpadami

Braniewo 17.05.2013r.OGOSZENIE O NABORZE

na stanowisko podinspektora

ds. gospodarki odpadami

wymiar czasu pracy: 1 etat


Nazwa i adres jednostki: Urzd Miasta Braniewa,

ul. Kociuszki 111,

14-500 Braniewo 

I. Wymagania niezbdne:

 1. obywatelstwo polskie / z zastrzeeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z 21 listopada 2008r. o pracownikach samorzdowych, Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z pn. zm./

 2. wyksztacenie :

  a/ wysze

  lub

  b/ rednie i co najmniej 3 letni sta pracy

 3. pena zdolno do czynnoci prawnych oraz korzystanie z peni praw publicznych,

 4. niekaralno za umylne przestpstwo cigane z oskarenia publicznego lub umylne przestpstwo skarbowe,

 5. nieposzlakowana opinia.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomo przepisw w zakresie ustawy o utrzymaniu porzdku i czystoci w gminach, ordynacji podatkowej, prawa o samorzdzie gminnym, finansach publicznych ,

 2. mile widziany sta pracy w strukturach samorzdowych, w spkach komunalnych bd w przedsibiorstwach zajmujcych si gospodarka odpadami,

 3. preferowane wyksztacenie prawnicze, administracyjne,

 4. dokadno, obowizkowo,

 5. umiejtno pracy pod presj czasu, odporno na stres,

 6. umiejtno analitycznego mylenia, inicjatywa i umiejtno szybkiego podejmowania decyzji,

 7. ukoczone kursy, szkolenia z zakresu w/w stanowiska

III. Zakres zada wykonywanych na stanowisku:

 1. prowadzenie spraw zwizanych z przygotowaniem i funkcjonowaniem systemu odbierania odpadw komunalnych na terenie miasta Braniewa

 2. obsuga systemu informatycznego obsugujcego system odpadw komunalnych

 3. systematyczna weryfikacja deklaracji skadanych przez podmioty objte systemem oraz wysokoci opat za odbir odpadw komunalnych,

 4. staa aktualizacja bazy danych rejestru gminnego wszystkich podmiotw objtych systemem gospodarki odpadami komunalnymi,

 5. kontrola prawidowoci skadanych deklaracji,

 6. naliczanie i pobr nalenoci z tytuu opat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

 7. wspudzia w opracowywaniu potrzebnych dokumentw, uchwa i aktw prawa miejscowego w zakresie zwizanym z wykonywaniem obowizkw,

 8. wspudzia w przygotowywaniu przedsiwzi w zakresie gospodarki odpadami,

 9. realizacja innych wynikajcych z przepisw prawa i doranej potrzeby zada i dziaa zwizanych z funkcjonowaniem systemu odbioru i gospodarowania odpadami.

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. praca wykonywana w pomieszczeniu biurowym, kontrole w terenie zwizane z kontrol prawidowoci dziaania sytemu gospodarki odpadami,

 2. praca wykonywana przy komputerze,

 3. przewaajc pozycj pracy jest pozycja siedzca.

V. Wymagane dokumenty:

 1. yciorys /CV/,

 2. list motywacyjny,

 3. kserokopie dokumentw potwierdzajcych wyksztacenie,

 4. kserokopie wiadectw pracy,

 5. kserokopie innych dokumentw potwierdzajcych kwalifikacje,

 6. owiadczenie kandydata o korzystaniu z peni praw publicznych, o zdolnoci do czynnoci prawnych,

 7. owiadczenie o niekaralnoci za umylne przestpstwo cigane z oskarenia publicznego lub umylne przestpstwo skarbowe,

 8. owiadczenie kandydata o wyraeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celw rekrutacji zgodnie z ustaw z dnia 27.08.1997r. o ochronie danych osobowych / Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z pn.zm./,

 9. kandydat, ktry zamierza skorzysta z uprawnienia , o ktrym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorzdowych / Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z pn. zm./ jest zobowizany do zoenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzajcego niepenosprawno.

VI. Informacja o wskaniku zatrudnienia osb niepenosprawnych

Wskanik zatrudnienia osb niepenosprawnych w Urzdzie Miasta Braniewa w miesicu kwietniu 2013r. w rozumieniu przepisw o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych, ksztatuje si na poziomie poniej 6 %.

Dokumenty naley skada w zamknitych kopertach z dopiskiem:„Nabr na stanowisko ds. gospodarki odpadami” w terminie do dnia 28 maja 2013r. do godz. 12.00 w Sekretariacie Urzdu Miasta Braniewa I pitro, pok. Nr 16 lub poczt na adres:


Urzd Miasta Braniewa

ul. Kociuszki 111

14-500 Braniewo

decyduje data wpywu do Urzdu Miasta Braniewa do godz. 12.00 a nie data stempla pocztowego.Aplikacje, ktre wpyn po wyej okrelonym terminie nie bd rozpatrywane, a te, ktre nie bd speniay wymaga formalnych zawartych w ogoszeniu zostan odrzucone.

Osoby speniajce wymagania formalne okrelone w ogoszeniu zostan powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru- rozmowie kwalifikacyjnej. Osoby, ktre nie speniy wymaga formalnych nie bd informowane.

Informacja o wyniku naboru bdzie ogoszona na tablicy ogosze w Urzdzie Miasta Braniewa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Informacja o uniewanieniu naboru na wolne stanowisko urzdnicze – podinspektor ds. gospodarki odpadami w Urzdzie Miasta Braniewa ul. Kociuszki 111, 14-500 BraniewoBurmistrz Miasta Braniewa informuje, i uniewania nabr na wolne stanowisko urzdnicze - podinspektor ds. gospodarki odpadami w Urzdzie Miasta Braniewa, ogoszony w dniu 17 maja 2013r. ze wzgldu na zmiany organizacyjne zwizane ze struktur urzdu.


Osoby, ktre zoyy dokumenty aplikacyjne na w/w stanowisko mog je odebra w pok. nr 8 w terminie do 28 czerwca 2013r.

 

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Marzena Skibniewskadata wytworzenia informacji publicznej:
2013-06-07

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „OGŁOSZENIE O NABORZE na stanowisko podinspektora ds. gospodarki odpadami”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk07.06.2013, 14:13 CESTinformacja o unieważnieniu naboru
Anna Kroczyk17.05.2013, 10:45 CESTwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.