Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Urząd Miasta > Ogłoszenia > Zaproszenie do składania ofert na obsługę prawną Urzędu Miasta Braniewa Dzi jest 18.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6503455
  Zaproszenie do składania ofert na obsługę prawną Urzędu Miasta Braniewa

 ZAPROSZENIE DO SKADANIA OFERT

 

 w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego

o wartoci do 30.000 EURO

 

 

I.             Zamawiajcy: Gmina Miasta Braniewa ul. Kociuszki 111  14-500 Braniewo

email: sekretariat@braniewo.pl

tel: 55 644 0102        faks: 55 243 2928

 

II.            Nazwa nadana zamwieniu  przez Zamawiajcego: obsuga prawna Urzdu Miasta Braniewa.

 

III.          Przedmiot zamwienia:  Przedmiotem zlecenia jest wiadczenie obsugi prawnej przez radc prawnego lub adwokata poprzez udzielenie pomocy prawnej na rzecz Zamawiajcego w rozumieniu przepisw ustawy o radcach prawnych, obejmujca w szczeglnoci:

1)    prowadzenie postpowa sdowych i administracyjnych oraz reprezentowanie Zamawiajcego  przed sdami/ zastpstwo procesowe/ organami i urzdami administracji publicznej,

2)    sporzdzanie opinii prawnych i innych opracowa na pimie w terminie do 3 dni roboczych pracy Urzdu Miasta Braniewa od dnia zoenia wniosku o jej wydanie. Opinia prawna winna zawiera co najmniej analiz stanu prawnego , konkluzj zawierajc prawidowe zdaniem opiniujcego rozwizanie. W szczeglnie uzasadnionych przypadkach termin sporzdzenia opinii prawnej lub zaopiniowania aktu  moe ulec skrceniu do 2 dni na wniosek Zamawiajcego lub wyduony do 7 dni roboczych pracy Urzdu od zoenia wniosku, na wniosek Wykonawcy, gdy jest to uzasadnione skomplikowanym stanem faktycznym lub prawnym albo iloci dokumentw niezbdnych do analizy  przed sporzdzeniem opinii;

3)    udzielanie porad prawnych i konsultacji w sprawach dotyczcych dziaalnoci Gminy Miasta Braniewa,

4)    sygnalizowanie zapowiedzi nowych lub zmian obowizujacych przepisw zwizanych z funkcjonowaniem samorzdu gminnego poprzez biece informowanie o wyej wskazanych zmianach,

5)    opiniowanie projektw przepisw wewntrznych wydawanych przez Burmistrza Miasta Braniewa  i Rad Miejsk w Braniewie (uchway, zarzdzenia, decyzje, porozumienia, regulaminy i inne),

6)    opiniowanie projektw umw i porozumie dotyczcych dziaalnoci  Gminy Miasta Braniewa,

7)    uczestniczenie, na wniosek kierownikw komrek organizacyjnych w prowadzonych rokowaniach, spotkaniach, ktrych celem jest nawizanie, zmiana lub rozwizanie stosunku prawnego,

8)    wiadczenie obsugi prawnej w postpowaniach o udzielenie zamwie publicznych wg dyspozycji Zamawiajcego,

9)    przejcie akt spraw sdowych i egzekucyjnych w toku,

10)  windykacja nalenoci Gminy Miasta Braniewa,

11)  zabezpieczenie interesw Gminy Miasta Braniewa w podejmowanych czynnociach  prawnych,

12)  przygotowanie koncepcji rozwiza prawnych we wsplnych przedsiwziciach  gospodarczych organizowanych przez Gmin Miasta Braniewa lub z udziaem Gminy Miasta Braniewa,

13)  prowadzenie rejestru spraw sdowych,

14)  udzia w sesji Rady Miejskiej  oraz prawna obsuga sesji Rady Miejskiej

w Braniewie.

 

IV.          Obowizki wykonawcy:

1)    W ramach wykonywanych czynnoci wykonawca przebywa bdzie w Urzdzie Miasta raz w tygodniu w godzinach od 9.00 do 15.00.

2)    Wykonawca zapewni kontakt telefoniczny, e-mailowy lub faxem w pozostaych godzinach urzdowania Zamawiajcego pod wskazanymi numerami telefonw, adresem e-mailowym,

3)     W sprawach nagych i nieprzewidzianych Zamawiajcy wymaga od Wykonawcy dojazdu radcy prawnego lub adwokata do siedziby Zamawiajcego poza ustalonym dniem.

4)    Wykonawca jest zobowizany do:

a)    zachowania naleytej starannoci przy wykonywaniu  i prowadzeniu spraw wynikajcych z przedmiotu  zlecenia,

b)    posiadania wymaganych przepisami prawa uprawnie do wykonywania zlecenia, to jest uprawnie radcy prawnego lub adwokata, a w przypadku podmiotw nie bdcych osobami fizycznymi zapewnienia wykonywania usugi przez osoby posiadajce uprawnienia radcy prawnego lub adwokata zatrudnione przez wykonawc,

c)     posiadanie niezbdnego potencjau technicznego ( w tym sprztu komputerowego, oprogramowania prawnego typu Lex, Legalis itp.) i osobowego zdolnego do wykonania zlecenia w sposb zapewniajcy cigo obsugi prawnej,

5)    Na wykonawcy ciy obowizek zachowania bezterminowo tajemnicy wszystkich informacji i materiaw udostpnianych przez Gmin Miasta Braniewa w trakcie realizacji umowy.

6)    Wykonawca w terminie 7 dni od daty rozwizania umowy jest zobowizany zwrci wszystkie materiay przekazane przez Gmin Miasta Braniewa.

7)    Wykonawca winien by ubezpieczony od odpowiedzialnoci zawodowej z tytuu czynnoci objtych zakresem umowy zlecenia.

 

V.            Termin realizacji zamwienia: od dnia 12 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

 

VI.          Warunki udziau  w postpowaniu

1. O udzielenie zamwienia mog ubiega si Wykonawcy, ktrzy wyka i udokumentuj, i w okresie ostatnich 3 lat przed upywem terminu skadania ofert, a jeeli okres prowadzenia dziaalnoci jest krtszy  - w tym okresie, wykonali co najmniej jedn usug polegajc na wiadczeniu biecej obsugi prawnej jednostki samorzdu terytorialnego, jednostki organizacyjnej samorzdu terytorialnego lub gminnych osb prawnych przez okres co najmniej 2 lat.

2. O udzielenie zamwienia mog ubiega si Wykonawcy, ktrzy wyka, e dysponuj w okresie wykonywania zamwienia co najmniej dwoma osobami posiadajcymi uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego  zgodnie z ustaw z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych lub zawodu adwokata zgodnie z ustaw z dnia 26 maja 1982 roku prawo o adwokaturze oraz posiadaj wpis na list potwierdzajc wykonywanie zawodu radcy prawnego, prowadzon przez Okrgow Izb Radcw Prawnych lub posiadajc wpis na list potwierdzajc wykonywanie zawodu adwokata prowadzon przez Okrgow Izb Adwokatw. Wskazane osoby powinny posiada co najmniej 3 letnie dowiadczenie zawodowe do skadania ofert, polegajce na obsudze prawnej jednostek samorzdu terytorialnego, jednostek organizacyjnych samorzdu terytorialnego lub gminnych osb prawnych dotyczce w tym okresie co najmniej 7 zagadnie spord wymienionych poniej:

1) obrt nieruchomociami;

2) gospodarka mieszkaniowa;

3) ochrona rodowiska;

4) sprawy kadrowe i organizacyjne;

5) finanse publiczne;

6) zamwienia publiczne;

7) edukacja publiczna;

8) nadzr nad inwestycjami;

9) pozyskiwanie i prawidowe rozliczanie rodkw unijnych;

10) ochrona zdrowia i pomoc spoeczna;

3. O udzielenie zamwienia mog ubiega si Wykonawcy, ktrzy posiadaj ubezpieczenie OC z  tytuu prowadzonej dziaalnoci.

 

VII.        Zawarto oferty:

1.     W ofercie powinny znale si nastpujce informacje:

a) propozycja cenowa brutto miesicznie;

b) kserokopia dokumentw potwierdzajcych uprawnienie do wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata;

c) informacja o posiadanym przez Wykonawc dowiadczeniu  poprzez wykaz wykonanych, a w przypadku wiadcze okresowych lub cigych rwnie wykonywanych , w okresie ostatnich trzech lat przed upywem terminu skadania ofert, a jeeli okres prowadzenia dziaalnoci jest krtszy – w tym okresie , wraz z podaniem ich wartoci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotw, na rzecz ktrych czynnoci byy wykonywane oraz zaczeniem dowodw czy zostay wykonane lub s wykonywane naleycie;

d) wykaz osb, ktre bd uczestniczy w wykonywaniu zamwienia, w szczeglnoci odpowiedzialnych za wiadczenie usug, kontrol jakoci wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, dowiadczenia  i wyksztacenia niezbdnych do wykonania zamwienia , a take zakresu wykonywanych przez nie czynnoci, oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami,

e) owiadczenie, e osoby ktre bd uczestniczy  w wykonywaniu zamwienia, posiadaj wymagane uprawnienia, jeeli ustawy wymagaj obowizek posiadania takich uprawnie;

f) owiadczenie, e Wykonawca posiada  potencja techniczny ( m. in. sprzt komputerowy, aktualny program prawny typu: Lex, Legalis)  niezbdny do wykonywania zamwienia,

g) opacon polis, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzajcy, e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoci cywilnej w zakresie prowadzonej dziaalnoci zwizanej z przedmiotem zamwienia.

2. Ofert naley umieci w zamknitej kopercie opatrzonej napisem:„ Oferta na obsug prawn Urzdu Miasta Braniewa”.

VIII.      Miejsce i termin skadania ofert:

1. Oferty naley skada do 7 stycznia 2015 roku do godziny 15.00. Decydujce znaczenie dla zachowania terminu ma data wpywu oferty do  Urzedu Miasta Braniewa, a nie data jej wysania przesyk pocztow.

2. Oferty naley skada w sekretariacie Urzdu Miasta Braniewa ul. Kociuszki 111      14-500 Braniewo.

 

IX.          Kryteria oceny ofert:

1) cena;

2) wiedza i dowiadczenie;

3) kadra- ocena osb, ktre bd uczestniczy w wykonaniu zamwienia;

 

X.            Uwagi dodatkowe:

1. Zastrzega si prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstpienia od akcji ofertowej bez podania przyczyny . Informujemy, i niniejsze zaproszenie nie stanowi oferty ani ogoszenia o przetargu w rozumieniu przepisw kodeksu cywilnego.

2. Zamawiajcy zastrzega sobie po otwarciu ofert moliwo prowadzenia dalszych negocjacji ustnych z oferentami.

 

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Marta Suprynowiczdata wytworzenia informacji publicznej:
2014-12-22

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Zaproszenie do składania ofert na obsługę prawną Urzędu Miasta Braniewa”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk22.12.2014, 13:04 CETwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.