Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Urząd Miasta > Ogłoszenia > Burmistrz Miasta Braniewa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Miasta Dzi jest 22.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6539356
  Burmistrz Miasta Braniewa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Miasta

 OGOSZENIE

Burmistrza Miasta Braniewa

z dnia 03 stycznia 2012roku.

Burmistrz Miasta Braniewa ogasza otwarty konkurs ofert na realizacj zada wasnych Miasta przez organizacj pozarzdow lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie

Ogasza si otwarty konkurs ofert na realizacj nastpujcych zada:

LP

Nazwa – rodzaj zadania

Planowana kwota dotacji na 2012 rok

Kwota dotacji przekazana na organizacj tego zadania w 2011 roku

1

Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniu i rozgrywkach w pik non

60.000 z

60.000 z

2

Rozwj sportu poprzez szkolenie i uczestnictwo w rozgrywkach w pik siatkow

10.000 z

20.000 z

Zasady przyznawania dotacji:

Dotacja bdzie przyznawana w myl ustawy o finansach publicznych i ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie oraz wedug zasad: pomocniczoci, suwerennoci stron, partnerstwa, efektywnoci, uczciwej konkurencji i jawnoci postpowania.

Warunki realizacji zadania :

Realizacja zadania musi obejmowa mieszkacw Miasta Braniewa w okresie od podpisania umowy do koca 2012 roku.

Termin skadania ofert: do 31 stycznia 2012 roku.

Oferty naley skada na adres Urzd Miasta w Braniewie ul. Kociuszki 111, 14-500 Braniewo z dopiskiem na kopercie„Konkurs ofert - „ ...nazwa zadania....”wedug wzorw okrelonych w Rozporzdzeniu MPiPS z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczcych realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz.U. z 2011r. Nr 6 poz. 25 )

Termin i tryb dokonywania wyboru oferty:

Wybr oferty nastpi w drodze otwartego konkursu ofert w dniu 02 lutego 2012 r. o godz. 10.00, pokj nr 2 Urzdu Miasta w Braniewie, ul. Kociuszki 111.


Kryteria wyboru oferty:

1. Jedynym kryterium jest kwota wnioskowanej dotacji – 100%

Bliszych informacji udziela Penomocnik Burmistrza ds. Owiaty – pokj nr 2 Urzd Miasta w Braniewie, tel. 55 644 01 14.

Burmistrz Miasta Braniewa

Henryk Mroziski

Burmistrza Miasta Braniewa

ogasza wyniki konkursu na realizacj w roku 2012 zada wasnych Miasta przez

podmioty nie zaliczanymi do sektora finansw publicznych.


Na podstawie ustale Komisji Konkursowej z dnia 02 lutego 2012 roku informuj, e wskazane w ogoszeniu z dnia

03 stycznia 2012 r. zadania wasne Miasta Braniewa zostay powierzone nastpujcym podmiotom :

  1. Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniu i rozgrywkach w pik non :

    - przyjto ofert :

    a) MKS Zatoka Braniewo z siedzib w Braniewie na kwot 60.000 z.

  2. Rozwj sportu poprzez szkolenie i uczestnictwo w rozgrywkach w pik siatkow :

    - przyjto ofert :

    a) Stowarzyszenia Piki Siatkowej Sparta z siedzib w Braniewie na kwot 10.000 z.Braniewo, dn. 03.02.2011 roku


Burmistrz Miasta Braniewa

Henryk Mroziski

 


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Burmistrz Miasta Braniewa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Miasta”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk07.02.2012, 11:47 CETOgłoszenie o wynikach konkursu na realizację w roku 2012 zadań własnych Miasta przez podmioty nie zaliczanymi do sektora finansów publicznych
Anna Kroczyk04.01.2012, 09:23 CETOgłoszenie Burmistrza Miasta Braniewa na otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Miasta

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.