Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2007 > IV sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 12 lutego 2007 r. > UCHWAŁA Nr IV/14/07 Dzi jest 15.07.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6558073
  IX sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 17 października 2007 r.
  X sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 31 października 2007r.
  XI sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 21 listopada 2007r.
  XII sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 05 grudnia 2007r.
  XIII sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 20 grudnia 2007r.

  UCHWAŁA Nr IV/14/07UCHWAA Nr IV/14/07

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 12 lutego 2007 r.
w sprawie odmowy stwierdzenia wyganicia mandatu Burmistrza Miasta Braniewa w Braniewie- Henryka MroziskiegoNa podstawie przepisu art 26 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 roku o bezporednim wyborze wjta, burmistrza, prezydenta miasta (Dz.U. Nr 127, poz. 108, z 2002 roku Nr 214, poz.1806, z 2004 roku, Nr 102 poz, 1055; z 2005 roku, Nr 175, poz. 1457) Rada Miejska w Braniewie :
1


Odmawia stwierdzenia wyganicia mandatu Burmistrza Miasta Braniewa w Braniewie Henryka Mroziskiego z powodu niezoenia w terminie okrelonym w przepisach ustawy o samorzdzie gminnym przez Burmistrza Miasta Braniewa w Braniewie Henryka Mroziskiego owiadczenia o prowadzeniu dziaalnoci gospodarczej przez maonka.2


Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu w sposb zwyczajowo przyjty.

 

    UZASADNIENIE


do Uchway Nr IV/14/07 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 12 lutego 2007 roku

w sprawie odmowy stwierdzenia wyganicia mandatu Burmistrza Miasta Braniewa -Henryka Mroziskiego
Odmowa stwierdzenia przez Rad Miejsk w Braniewie wyganicia mandatu Burmistrza Miasta Braniewa wynika:

  • z analizy przepisu art. 26 ust. 1 pkt 1a i ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 roku o bezporednim wyborze wjta, burmistrza, prezydenta miasta (Dz. U Nr 113, poz. 984 z pn. zm.) w powizaniu z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.),

  • z uwzgldnienia wyjanie Burmistrza Miasta Braniewa zoonych w trybie przepisu art. 26 ust. 2 zd. 2 ustawy o bezporednim wyborze wjta, burmistrza, prezydenta miasta dotyczcych przyczyn postpowania Burmistrza Miasta Braniewa polegajcego na zoeniu owiadczenia o prowadzeniu dziaalnoci gospodarczej przez maonka w dniu 3 stycznia 2007 roku.


Zgodnie z przepisem art. 26 ust. 1pkt 1a ustawy o bezporednim wyborze wjta, burmistrza, prezydenta miasta wyganicie mandatu wjta, burmistrza nastpuje wskutek niezoenia w terminach okrelonych w odrbnych przepisach, owiadczenia o swoim stanie majtkowym, owiadczenia o dziaalnoci gospodarczej prowadzonej przez maonka (...). Powoany przepis nie wskazuje terminu, ktrego przekroczenie skutkuje z mocy prawa wyganiciem mandatu wjta, burmistrza, ale odsya w tym zakresie do przepisw ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym, a konkretnie do przepisu art. 24 j ust. 3 zd. 1, zgodnie z ktrym owiadczenia, o ktrych mowa w ust. 1 (w tym owiadczenie o prowadzeniu dziaalnoci gospodarczej przez maonka burmistrza), skadane s w cigu 30 dni od dnia wyboru, powoania lub zatrudnienia, a w przypadku podjcia dziaalnoci gospodarczej albo zawarcia umowy, o ktrej mowa w ust. 1, w trakcie penienia funkcji lub w czasie zatrudnienia - w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przyczyny zoenia owiadczenia. W powoanym przepisie ustawodawca wprowadzi inny ni w przypadku owiadcze majtkowych termin zoenia owiadczenia. Porwnanie przepisu art. 24h ust. 4 ustawy o samorzdzie gminnym dotyczcego terminw skadania owiadcze majtkowych oraz cytowanego przepisu art. 24j ust. 3 zd. 1 ustawy o samorzdzie gminnym prowadzi do wniosku, i w przypadku owiadcze majtkowych obowizek ich zoenia powstaje corocznie, natomiast w przypadku owiadczenia o dziaalnoci gospodarczej maonka obowizek jego zoenia ma charakter jednorazowy i to jedynie w sytuacji, gdy speniona zostanie pozytywna przesanka zoenia owiadczenia polegajca na prowadzeniu przez maonka wjta, burmistrza lub prezydenta miasta dziaalnoci gospodarczej w momencie wyboru bd rozpoczciu prowadzenia dziaalnoci gospodarczej w trakcie kadencji. Przyjte przez ustawodawc rozwizanie wynika z oczywistej dystynkcji stanw faktycznych ujawnianych w obu owiadczeniach . W przypadku owiadczenia majtkowego ujawniony zostaje ulegajcy cigym zmianom stan majtkowy wjta burmistrza lub prezydenta miasta, natomiast w przypadku owiadczenia o prowadzeniu dziaalnoci gospodarczej przez maonka ujawnieniu podlega jednostkowy fakt – prowadzenie dziaalnoci gospodarczej przez maonka wjta burmistrza lub prezydenta miasta. Z tej przyczyny ustawodawca uzna za zbdne skadanie czciej ni jeden raz lub coroczne przez wjta, burmistrza lub prezydenta miasta owiadczenia o prowadzeniu dziaalnoci gospodarczej przez maonka. Wynika to rwnie z celu (ratio legis) wprowadzenia przepisu art. 24j ustawy o samorzdzie gminnym, ktrym byo poinformowanie opinii publicznej (mieszkacw danej gminy) o prowadzeniu dziaalnoci gospodarczej przez maonka osoby penicej funkcj organu wykonawczego gminy decydujcego w sprawach majtkowych gminy - umoliwiajce skuteczniejsz spoeczn kontrol ewentualnych decyzji podejmowanych przez wjta, burmistrza lub prezydenta miasta dotyczcych dziaalnoci gospodarczej maonka. Osignicie wskazanego celu niewtpliwie nastpuje w wyniku jednokrotnego zoenia owiadczenia o prowadzeniu dziaalnoci gospodarczej przez maonka.


W przypadku Burmistrza Miasta Braniewa jednokrotne zoenie owiadczenia o prowadzeniu dziaalnoci gospodarczej przez maonka nastpio w trybie przepisu art. 13 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 23 listopada 2002 roku o zmianie ustawy o samorzdzie gminnym oraz o zmianie niektrych innych ustaw (Dz. U. Nr 214, poz. 1806 z pn. zm.) w 2003 roku i od 2003 roku stan faktyczny (prowadzenie dziaalnoci gospodarczej przez maonk Burmistrza Miasta Braniewa) nie uleg zmianie; zmianie nie uleg rwnie stan prawny – zoone w 2003 roku owiadczenie Burmistrza Miasta Braniewa o prowadzeniu dziaalnoci gospodarczej przez maonk nie zostao cofnite, ani uniewanione. Wynika z tego, i mieszkacy Gminy Miasta Braniewo w Braniewie zostali w 2003 roku skutecznie poinformowani o fakcie prowadzenia dziaalnoci gospodarczej przez maonk Burmistrza Miasta Braniewa w Braniewie. Naley w tym miejscu podkreli, i ustawodawca nie wprowadzi w ustawie o samorzdzie gminnym uregulowa dotyczcych okresu wanoci owiadczenia o prowadzeniu dziaalnoci gospodarczej przez maonka wjta, burmistrza lub prezydenta miasta. W szczeglnoci nie wskaza, i owiadczenie traci wano z dniem upywu kadencji organu wykonawczego gminy. Naley jednoczenie mie na uwadze, i inne przepisy ustawy o samorzdzie gminnym wskazuj na cigo sprawowania funkcji przez wjtw, burmistrzw lub prezydentw miast w sytuacji, jaka ma miejsce w przypadku Burmistrza Miasta Braniewa, to znaczy wyboru na stanowisko burmistrza na kolejn kadencj. Zgodnie bowiem z przepisem art. 29 ust. 1 ustawy o samorzdzie gminnym po upywie kadencji wjta peni on swoj funkcj do czasu objcia obowizkw przez nowo wybranego wjta.


Zastosowanie powoanego powyej przepisu ustawy z dnia 20 czerwca 2002 roku o bezporednim wyborze wjta, burmistrza, prezydenta miasta w powizaniu z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym prowadzi do wniosku, i Burmistrz Miasta Braniewa po wyborze w dniu 12 listopada 2006 roku na kolejn kadencj nie mia obowizku zoenia owiadczenia o prowadzeniu dziaalnoci gospodarczej przez maonk wobec uprzedniego zoenia tego owiadczenia. W tym stanie rzeczy podjcie przez Rad Miejsk w Braniewie uchway o odmowie stwierdzenia wyganicia mandatu Burmistrza Miasta Braniewa naley uzna za zasadne.

Podejmujc uchwa o odmowie stwierdzenia wyganicia mandatu Burmistrza Miasta Braniewa, Rada Miejska w Braniewie wzia rwnie pod uwag okolicznoci faktyczne wynikajce z wyjanie Burmistrza Miasta Braniewa zoonych w trybie przepisu art. 26 ust. 2 zd. 2 ustawy o bezporednim wyborze wjta, burmistrza, prezydenta miasta. Jak wynika ze zoonych wyjanie owiadczenie o prowadzeniu dziaalnoci gospodarczej przez maonk Burmistrza Miasta Braniewa zosta przez nadgorliwo zoone w dniu 3 stycznia 2007 roku. Nie zoenie owiadczenia w terminie 30 dni od dnia wyboru wynikao z usprawiedliwionego pozostawania przez Burmistrza Miasta Braniewa w Braniewie przekonaniu o braku obowizku zoenia owiadczenia. W tym stanie rzeczy nawet w sytuacji gdyby na Burmistrzu Miasta Braniewa spoczywa obowizek zoenia owiadczenia w terminie 30 dni od dnia wyboru na kolejn kadencj, to uchybienie temu terminowi poprzez zoenie owiadczania w dniu 3 stycznia 2007 roku nastpio bez winy Burmistrza Miasta Braniewa, a uchybiony termin naley wobec tego przywrci i uzna owiadczenie zoone w dniu 3 stycznia 2007 roku za zoone skutecznie.drukuj
ostatnie zmiany dla strony „UCHWAŁA Nr IV/14/07”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
26.02.2007, 08:37 CETwprowadzenie informacji - UCHWAŁA Nr IV/14/07

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.