Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2007 > IX sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 17 października 2007 r. > Uchwała Nr IX/46/07 w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Braniewie. Dzi jest 16.04.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6477751
  Uchwała Nr IX/ 52/07 w sprawie: zmian budżetu miasta na 2007 rok
  Uchwała Nr IX/53/07 w sprawie określenia wysokości środków przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
  Uchwała Nr IX/54/07 w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników.
  Uchwała Nr IX/55/07 w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie 50% bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Braniewie przy ul.Gdańskiej oznaczonej numerem ewidencyjnym 226, wpisanej do rejestru zabytków
  Uchwała Nr IX/56/07 w sprawie udzielenia bonifikaty przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
  Uchwała Nr IX/57/07 w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Braniewa do projektu „Pętla Żuławska – Międzynarodowa Droga Wodna E-70” z zadaniem: Budowa Przystani Żeglarskiej w Braniewie

  Uchwała Nr IX/46/07 w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Braniewie.

 

Uchwaa Nr IX/46/07

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 17 padziernika 2007r.w sprawie przyjcia rezygnacji Przewodniczcego Rady Miejskiej w Braniewie.


Na podstawie art.19 ust.5 w zwizku z ust.4 oraz ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220 , Nr 62 , poz.558 , Nr 113, poz.984 , Nr 153, poz.1271 , Nr 214 , poz.1806 , z 2003 r. Nr 80, poz.717 , Nr 162 poz.1568 , z 2004 r. Nr 102 , poz.1055 , Nr 116, poz.1203 , z 2005 r. Nr 172, poz.1441 , Nr 175 , poz.1457, z 2006 r. Nr 17 , poz.128 , Nr 181 , poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327 / Rada Miejska w Braniewie uchwala , co nastpuje :


1


Przyjmuje si rezygnacj radnego Jana Mroza z funkcji Przewodniczcego Rady Miejskiej w Braniewie .2


Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia .


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr IX/46/07 w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Braniewie.”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
06.11.2007, 11:27 CETwprowadzenie informacji - Uchwała Nr IX/46/07 w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Braniewie.

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.