Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2007 > VI sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 marca 2007 r. > Uchwała Nr VI/21/07 w sprawie: zmian budżetu miasta na 2007 rok Dzi jest 16.07.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6558923
  Uchwała nr VI/26/07 w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Braniewa
  Uchwała Nr VI/27/07 w sprawie: powołania Komisji Monitorującej zapewniającej właściwe wdrażanie Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Braniewa.
  Uchwała Nr VI/28/07 w sprawie : upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej do wykonywania czynności określonych w ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa z lat 1944-1990 oraz o tre
  Uchwała Nr VI/29/07 w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczącego uchwały Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 12 lutego 2007 roku Nr IV/14/07 w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmi

  Uchwała Nr VI/21/07 w sprawie: zmian budżetu miasta na 2007 rok

 

Uchwaa Nr VI/21/07

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 28 marca 2007r.


w sprawie: zmian budetu miasta na 2007 rok


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym

(DZ.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z p. zm.) oraz art.165, art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( DZ.U. z 2005r., nr 249, poz.2104 z p. zm.)

Rada Miejska w Braniewie uchwala, co nastpuje:


1


 1. Dokonuje si zmian w budecie miasta Braniewa na rok 2007 uchwalonego uchwa Nr V/15/07 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 07 marca 2007 roku w sprawie budetu miasta na 2007r. poprzez:

 1. zwikszenie planu dochodw budetu miasta o kwot 39 481 z zgodnie z zacznikiem nr 1 do niniejszej uchway,

 2. zmniejszenie planu dochodw budetu miasta o kwot 114 258 z zgodnie z zacznikiem nr 1 do niniejszej uchway,

 3. zwikszenie planu wydatkw budetu miasta o kwot 1 417 024 z zgodnie z zacznikiem nr 2 do niniejszej uchway

 4. zmniejszenie planu wydatkw budetu miasta o kwot 335 000 z zgodnie z zacznikiem nr 2 do niniejszej uchway.

2. Budet miasta po zmianach wynosi:

 1. plan dochodw ogem – 33 252 930 z,

 2. plan wydatkw ogem – 36 322 217 z

 3. deficyt budetu – 3 069 287 z.

 1. Deficyt budetu miasta w wysokoci 3 069 287 z zostanie pokryty przychodami pochodzcymi z zaciganych kredytw w kwocie 3 069 287 z.

 2. Przychody budetu w wysokoci 4 099 287 z, rozchody w wysokoci 1 030 000 z zgodnie z zacznikiem nr 3 do niniejszej uchway.

 3. Wydatki majtkowe w 2007r. po zmianach wynosz 4 326 110 z w tym:

 1. wydatki inwestycyjne na rok budetowy po zmianach w wysokoci 4 326 110 z zgodnie z zacznikiem nr 4 i 4a do niniejszej uchway.

 1. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009 po zmianach wynosz 30 660 118 z, zgodnie z zacznikiem nr 4 tj. 2007r. –2 652 750 z, 2008r. – 15 984 868 z, 2009r. – 12 022 500 z.

 2. Plan przychodw i wydatkw w cznej kwocie dla zakadw budetowych wynosi:

  1. przychody – 3 621 572 z, w tym dotacja z budetu – 522 372 z

  2. wydatki – 3 949 074,20 z

zgodnie z zacznikiem nr 5 do niniejszej uchway.

 1. Plan dochodw i wydatkw w cznej kwocie dla rachunkw dochodw wasnych jednostek budetowych wynosi:

   1. dochody – 426 439 z

   2. wydatki - 451 117,57 z

zgodnie z zacznikiem nr 6 do niniejszej uchway.

 1. Dotacje podmiotowe dla:

   1. gminnych instytucji kultury na czna kwot – 910 008 z

   2. dziaajcych na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szk i placwek owiatowo – wychowawczych w wysokoci – 836 640 z

   3. innych podmiotw w wysokoci – 10 000 z

zgodnie z zacznikiem nr 6 do niniejszej uchway.

 1. Dochody i wydatki zwizane z realizacja zada realizowanych na podstawie porozumie ( umw ) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego , zgodnie z zacznikiem nr 7 do niniejszej uchway.

 2. Limity zobowiza z tytuu emisji papierw wartociowych oraz kredytw i poyczek zaciganych na :

   1. sfinansowanie przejciowego deficytu budetu w kwocie – 1 000 000 z

   2. sfinansowanie planowanego deficytu budetu w kwocie – 3 069 287 z

   3. spat wczeniej zacignitych zobowiza z tytuu poyczek i kredytw w kwocie – 1 030 000 z.

12. Zacza si prognoz cznej kwoty dugu gminy na koniec 2007 roku i lata nastpne, zgodnie z zacznikiem nr 8 i nr 8a do niniejszej uchway.


2


Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu.lp.zacznik:
1zał.nr1 dochody.pdf
2zał.nr2 wydatki.pdf
3zał.nr 3 nadwyzka deficyt.pdf
4zał.nr 4 wydatki wielloletnie inwestycyjne.pdf
5zał.nr 5 - zakłady budzetowe, dochody własne jednostek budżetowych.pdf
6zał.nr 6 dotacje podmiotowe- przedszkola+instytucje kultury + inne.pdf
7zał.nr 7 dotacje z jst.pdf
8zał.nr 8 prognoza kwoty długu.pdf
9zał.nr 8a sytuacja finanowa Miasta Braniewa 2007 - 2019.pdf

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr VI/21/07 w sprawie: zmian budżetu miasta na 2007 rok”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
19.04.2007, 10:42 CESTdodanie załączników
18.04.2007, 19:15 CESTwprowadzenie informacji - Uchwała Nr VI/21/07 w sprawie: zmian budżetu miasta na 2007 rok

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.