Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2007 > VIII sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 27 czerwca 2007 r. > Uchwała Nr VIII/37/07 w sprawie: zmian budżetu miasta na 2007 rok Dzi jest 19.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6503791
  Uchwała Nr VIII/42/07 w sprawie: uchwalenia regulaminu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Braniewa
  Uchwala Nr VIII/43/07 w sprawie współpracy ze społecznością lokalną Miasta Mamonowa w Rosji.
  Uchwała Nr VIII/44/07 w sprawie reprezentowania Miasta Braniewa w Zgromadzeniu Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich.
  UCHWAŁA Nr VIII/45/07 w sprawie wyboru delegata Miasta Braniewa do Związku Miast Polskich.

  Uchwała Nr VIII/37/07 w sprawie: zmian budżetu miasta na 2007 rok

 

 

Uchwaa Nr VIII/37/07

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 27 czerwca 2007r.


w sprawie: zmian budetu miasta na 2007 rok


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym

(DZ.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z p. zm.) oraz art.165, art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( DZ.U. z 2005r., nr 249, poz.2104 z p. zm.)

Rada Miejska w Braniewie uchwala, co nastpuje:


1


 1. Dokonuje si zmian w budecie miasta Braniewa na rok 2007 uchwalonego uchwa Nr V/15/07 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 07 marca 2007 roku w sprawie budetu miasta na 2007r zmienionej uchwaami Nr VI/21/07 z dnia 28 marca 2007r. oraz Nr VII/33/07 z dnia 27 kwietnia 2007r Rady Miejskiej w Braniewie poprzez:

 1. zwikszenie planu dochodw budetu miasta o kwot 40 000 z zgodnie z zacznikiem nr 1 do niniejszej uchway,

 2. zwikszenie planu wydatkw budetu miasta o kwot 119 900 z zgodnie z zacznikiem nr 2 do niniejszej uchway

 3. zmniejszenie planu wydatkw budetu miasta o kwot 79 900 z zgodnie z zacznikiem nr 2 do niniejszej uchway.

2. Budet miasta po zmianach wynosi:

 1. plan dochodw ogem – 33 615 336 z,

 2. plan wydatkw ogem – 36 684 623 z

 3. deficyt budetu – 3 069 287 z.

  1. Deficyt budetu miasta w wysokoci 3 069 287 z zostanie po zmianach pokryty przychodami pochodzcymi z:

  1. zaciganych kredytw w kwocie 2 806 007 z

  2. nadwyki budetowej z lat ubiegych w kwocie 263 280 z.

 1. Przychody budetu po zmianach wynosz 4 099 287 z, rozchody w wysokoci 1 030 000 z, zgodnie z zacznikiem nr 3 do niniejszej uchway.


 1. Wydatki majtkowe w 2007r. po zmianach wynosz 4 381 910 z w tym:

 1. wydatki inwestycyjne na rok budetowy po zmianach w wysokoci 4 381 910 z zgodnie z zacznikiem nr 4 i 4a do niniejszej uchway.

 1. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009 po zmianach wynosz 30 710 118 z, zgodnie z zacznikiem nr 4 tj. 2007r. –2 702 750 z, 2008r. – 15 984 868 z, 2009r. – 12 022 500 z.

 2. Plan dochodw i wydatkw w cznej kwocie dla rachunkw dochodw wasnych jednostek budetowych po zmianach wynosi:

   1. dochody – 426 439 z

   2. wydatki - 444 332,31 z

zgodnie z zacznikiem nr 5 do niniejszej uchway.


 1. Zacza si prognoz cznej kwoty dugu gminy na koniec 2007 roku i lata nastpne, zgodnie z zacznikiem nr 6 i nr 6a do niniejszej uchway.


 1. W 11 uchway po pkt. 4 dodaje si pkt 5 o brzmieniu: „ zacigania zobowiza na finansowanie wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne.”


2


Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu.

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 27 czerwca 2007r.


w sprawie: zmian budetu miasta na 2007 rok


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym

(DZ.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z p. zm.) oraz art.165, art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( DZ.U. z 2005r., nr 249, poz.2104 z p. zm.)

Rada Miejska w Braniewie uchwala, co nastpuje:


1


 1. Dokonuje si zmian w budecie miasta Braniewa na rok 2007 uchwalonego uchwa Nr V/15/07 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 07 marca 2007 roku w sprawie budetu miasta na 2007r zmienionej uchwaami Nr VI/21/07 z dnia 28 marca 2007r. oraz Nr VII/33/07 z dnia 27 kwietnia 2007r Rady Miejskiej w Braniewie poprzez:

 1. zwikszenie planu dochodw budetu miasta o kwot 40 000 z zgodnie z zacznikiem nr 1 do niniejszej uchway,

 2. zwikszenie planu wydatkw budetu miasta o kwot 119 900 z zgodnie z zacznikiem nr 2 do niniejszej uchway

 3. zmniejszenie planu wydatkw budetu miasta o kwot 79 900 z zgodnie z zacznikiem nr 2 do niniejszej uchway.

2. Budet miasta po zmianach wynosi:

 1. plan dochodw ogem – 33 615 336 z,

 2. plan wydatkw ogem – 36 684 623 z

 3. deficyt budetu – 3 069 287 z.

  1. Deficyt budetu miasta w wysokoci 3 069 287 z zostanie po zmianach pokryty przychodami pochodzcymi z:

  1. zaciganych kredytw w kwocie 2 806 007 z

  2. nadwyki budetowej z lat ubiegych w kwocie 263 280 z.

 1. Przychody budetu po zmianach wynosz 4 099 287 z, rozchody w wysokoci 1 030 000 z, zgodnie z zacznikiem nr 3 do niniejszej uchway.


 1. Wydatki majtkowe w 2007r. po zmianach wynosz 4 381 910 z w tym:

 1. wydatki inwestycyjne na rok budetowy po zmianach w wysokoci 4 381 910 z zgodnie z zacznikiem nr 4 i 4a do niniejszej uchway.

 1. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009 po zmianach wynosz 30 710 118 z, zgodnie z zacznikiem nr 4 tj. 2007r. –2 702 750 z, 2008r. – 15 984 868 z, 2009r. – 12 022 500 z.

 2. Plan dochodw i wydatkw w cznej kwocie dla rachunkw dochodw wasnych jednostek budetowych po zmianach wynosi:

   1. dochody – 426 439 z

   2. wydatki - 444 332,31 z

zgodnie z zacznikiem nr 5 do niniejszej uchway.


 1. Zacza si prognoz cznej kwoty dugu gminy na koniec 2007 roku i lata nastpne, zgodnie z zacznikiem nr 6 i nr 6a do niniejszej uchway.


 1. W 11 uchway po pkt. 4 dodaje si pkt 5 o brzmieniu: „ zacigania zobowiza na finansowanie wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne.”


2


Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu.lp.zacznik:
1zal1.pdf
2zal2.pdf
3zal3.pdf
4zal4.pdf
5zal4a.pdf
6zal5.pdf
7zal6.pdf
8zal6a.pdf

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr VIII/37/07 w sprawie: zmian budżetu miasta na 2007 rok”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
16.07.2007, 14:31 CESTwprowadzenie informacji - Uchwała Nr VIII/37/07 w sprawie: zmian budżetu miasta na 2007 rok

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.