Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2007 > VII sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 27 kwietnia 2007 r. > Uchwała Nr VII/30/07 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Braniewa za rok 2006. Dzi jest 22.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6506068
  Uchwała Nr VII/34/07 w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
  UCHWAŁA Nr VII/35/07 zmieniająca uchwałę Nr V/16/07 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 7 marca 2007 roku
  Uchwała Nr VII/36/07 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

  Uchwała Nr VII/30/07 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Braniewa za rok 2006.

 

Uchwaa Nr VII/30/07

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 27 kwietnia 2007 r.w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Braniewa za rok 2006 .Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym / t.j. z 2001 r. Dz.U. Nr 142 , poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220 , Nr 62 ,poz.558 , Nr 113, poz.984 , Nr 153, poz.1271, Nr 214 , poz.1806 , z 2003 r. Nr 80, poz.717 , Nr 162 poz.1568 , z 2004 r. Nr 102 , poz.1055 , Nr 116, poz.1203 , z 2005 r. Nr 172, poz.1441 , Nr 175 , poz.1457 , z 2006 r. Nr 17 , poz.128 , Nr 181 , poz.1337/ oraz art. 199 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz.U. z 2005 r. Nr 249 , poz.2104 , Nr 169 , poz.1420 , z 2006 r. Nr 45 , poz.319 , Nr 104 , poz.708 , Nr 187 , poz.1381 , Nr 170 , 1217 , Nr 170 , poz.1218 , Nr 249 , poz.1832 / Rada Miejska w Braniewie uchwala , co nastpuje :1


Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budetu miasta Braniewa za rok 2006 udziela si absolutorium Burmistrzowi Miasta Braniewa za 2006 rok .


2


Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia .


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr VII/30/07 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Braniewa za rok 2006.”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
09.05.2007, 09:43 CESTwprowadzenie informacji - Uchwała Nr VII/30/07 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Braniewa za rok 2006.

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.