Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2012 > XIII sesja Rady Miejskiej w Braniewie z 10 stycznia 2012 r. > Uchwała Nr XIII/95/12 w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec zamiaru zniesienia przez Ministra Sprawiedliwości Sądu Rejonowego w Braniewie. Dzi jest 14.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6526289
  XIX sesja Rady Miejskiej w Braniewie z 11 września 2012r.
  XX sesja Rady Miejskiej w Braniewie z 27 września 2012r.
  XXI sesja Rady Miejskiej z dnia 23 października 2012r.
  XXII sesja Rady Miejskiej w Braniewie z 20 listopada 2012r.
  XXIII Sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 18 grudnia 2012r.

  Uchwała Nr XIII/95/12 w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec zamiaru zniesienia przez Ministra Sprawiedliwości Sądu Rejonowego w Braniewie.

Uchwaa Nr XIII/95 /12
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 10 stycznia 2012 r.w sprawie wyraenia sprzeciwu wobec zamiaru zniesienia przez Ministra Sprawiedliwoci Sdu Rejonowego w Braniewie.


Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym /t.j. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn.zm./ w zwizku z 37 Regulaminu Rady Miejskiej w Braniewie, stanowicego zacznik Nr 8 do Statutu Miasta Braniewa /Dz.Urz. Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego z 2000r. Nr 49, poz. 653 z pn.zm./ / Rada Miejska uchwala, co nastpuje :


1


Wyraa si stanowczy protest wobec zamiaru zniesienia przez Ministra Sprawiedliwoci Sdu Rejonowego w Braniewie i utworzenia wydziaw zamiejscowych: karnego, cywilnego, rodzinnego i nieletnich w Sdzie Rejonowym w Elblgu z siedzib w Braniewie.


2


Uzasadnienie sprzeciwu zawiera zacznik do niniejszej uchway.


3


Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta Braniewa zobowizujc go do dorczenia niniejszej uchway : Ministrowi Sprawiedliwoci, Krajowej Radzie Sdownictwa, Prezesowi Sdu Apelacyjnego w Gdasku, Prezesowi Sdu Okrgowego w Elblgu, Prezesowi Sdu Rejonowego w Braniewie, Wojewodzie Warmisko-Mazurskiemu, Parlamentarzystom Warmii i Mazur.


4


Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu na tablicy ogosze w Urzdzie Miasta Braniewa.Przewodniczcy

Rady Miejskiej w Braniewie

Tadeusz Barycki


Za. do Uchway Nr XIII/95/12 Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 10 stycznia 2012r.


Uzasadnienie do Uchway Nr XIII/95/12 Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie wyraenia sprzeciwu wobec zamiaru

zniesienia Sdu Rejonowego w Braniewie


Rada Miejska w Braniewie stanowczo sprzeciwia si zamiarom zniesienia Sdu Rejonowego w Braniewie. Projekt rozporzdzenia Ministra Sprawiedliwoci w sprawie zniesienia niektrych sdw rejonowych, utworzenia zamiejscowych wydziaw w niektrych sdach rejonowych oraz zmiany rozporzdzenia w sprawie sdw apelacyjnych, sdw okrgowych i sdw rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarw waciwoci na mocy ktrego zostaby zniesiony Sd Rejonowy w Braniewie spotyka si z szerok dezaprobat mieszkacw naszego Miasta .

Zniesienie Sdu Rejonowego w Braniewie utrudni szeroki i dogodny dostp spoeczestwa do organw wymiaru sprawiedliwoci oraz wpynie na obnienie bezpieczestwa, w szczeglnoci w kontekcie geograficznego pooenia Miasta.

Analiza projektu wykazuje, e nie wzito pod uwag realiw gospodarczych, spoecznych i komunikacyjnych naszego regionu.

Szczeglnie dotkliwe dla mieszkacw i przedsibiorcw jest planowane zniesienie Wydziau Ksig Wieczystych w Braniewie.

W Wydziale tym zaatwianych jest tysice spraw zwizanych z zakadaniem ksig wieczystych, ich zmianami, zaciganymi kredytami, dziaami spadkw i innymi codziennymi sprawami mieszkacw i firm. Zmiana ta spowoduje,e mieszkacy Braniewa zmuszeni bd do zaatwiania spraw w Elblgu oddalonym ponad 40 km od Braniewa, co narazi mieszkacw na dodatkowe koszty , strat czasu i inne komplikacje.

Funkcjonowanie Sdu Rejonowego w Braniewie ma szczeglne znaczenie dla mieszkacw Braniewa, biorc pod uwag przygraniczne pooenie naszego Miasta i istniejce przejcia graniczne : w Gronowie, Grzechotkach i Braniewie.

Sytuacja stanie si jeszcze bardziej skomplikowana w zwizku z planowanym wprowadzeniem w ycie ruchu bezwizowego z Obwodem Kaliningradzkim.

Wczenie Sdu w Braniewie w struktury Sdu w Elblgu zdecydowanie wpynie niekorzystnie na dugo i sprawno prowadzonych postpowa.

W zwizku z powyszym uwaamy, e zniesienie Sdu Rejonowego w Braniewie spowoduje niepowetowan strat dla naszych mieszkacw bowiem funkcjonowanie Sdu w Braniewie suyo atwiejszemu i sprawniejszemu zaatwianiu spraw przez mieszkacw caego powiatu. Sdownictwo na szczeblu powiatowym byo jednym z podstawowych elementw funkcjonowania administracji publicznej.

Rada Miejska w Braniewie apeluje zatem o rozwaenie podniesionych argumentw i zmian decyzji w sprawie zniesienia Sdu Rejonowego w Braniewie.


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XIII/95/12 w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec zamiaru zniesienia przez Ministra Sprawiedliwości Sądu Rejonowego w Braniewie.”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
15.04.2012, 21:43 CESTprzeniesienie uchwały do folderu: \\\"XIII sesja Rady Miejskiej w Braniewie z 10 stycznia 2012 r.\\\"

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.