Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Urząd Miasta > Sprawy do załatwienia > Drogi gminne > UZYSKANIE ZGODY NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO Dzi jest 22.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6505816

  UZYSKANIE ZGODY NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

UZYSKANIE ZGODY NA ZAJCIE PASA DROGOWEGO

Drogi gminne.

 

Podstawa prawna:

 

         Art. 40 ust. 1; 2 pkt 1;2;3;4, ust 3;4;5;6;12;13 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych ( Dz. U. z 2004 roku Nr 204, poz. 2086 z pn. zmianami ),

         Uchwaa  Nr XIV/72/04 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 25 lutego 2004 roku w sprawie opat za zajcie pasa drogowego,

         Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postpowania administracyjnego

( Dz. U. Nr 98 z 2000 roku, poz. 1071 ).

 

Zajcie pasa drogowego na cele niezwizane z budow, przebudow, remontem, utrzymaniem i ochron drg wymaga zezwolenia zarzdcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej.

 

Wyej wymienione zezwolenie dotyczy:

1.       Prowadzenia robt w pasie drogowym;

2.       Umieszczenia w pasie drogowym urzdze infrastruktury technicznej niezwizanych z potrzebami zarzdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

3.       Umieszczenia w pasie drogowym obiektw budowlanych niezwizanych z potrzebami zarzdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;

4.       Zajcie pasa drogowego na prawach wycznoci w celach innych ni zostay wymienione wyej.

 

Wymagane dokumenty:

 

Na podstawie art. 40 ust. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych ( Dz. U. z

2000 roku, Nr poz. 838 z pn. zmianami ) zarzdza si co nastpuje:

 

Zajmujcy pas drogowy przed planowanym zajciem pasa skada wniosek do zarzdcy drogi o wydanie pozwolenia na zajcie pasa drogowego.

 

Wniosek powinien zawiera:

 

1.       Imi i nazwisko oraz adres lub nazw i siedzib podmiotu wystpujcego o zajcie pasa

 drogowego.

2.       Cel zajcia pasa drogowego.

3.       Lokalizacj i powierzchni zajtego pasa drogowego, a w przypadku reklam powierzchni reklamy.

4.       Planowany okres zajcia pasa drogowego.

 

Do wniosku naley doczy:

 

1.       Szczegowy plan sytuacyjny w skali 1:1.000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem

wymiarw planowanej powierzchni zajcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy – z podaniem jej wymiarw.

2.       Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeeli zajcie pasa drogowego wpywa na ruch drogowy lub ogranicza widoczno na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian  w istniejcej organizacji ruchu pojazdw lub pieszych. Projekt organizacji ruchu zwizany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym powinien okrela sposb zabezpieczenia tych robt zgodnie z wymogami bezpieczestwa ruchu drogowego.

 

W przypadku zajcia pasa drogowego w celu prowadzenia robt do wniosku naley doczy dodatkowo:

 

1.       Oglny plan orientacyjny w skali 1:10.000 lub 1:25.000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka  pasa drogowego oraz informacj o sposobie zabezpieczenia robt, jeeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu.

2.       Owiadczenie o posiadaniu wanego pozwolenia na budow obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgoszeniu budowy lub prowadzonych robotach waciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

 

Opaty:

 

Zoenie wniosku oraz zezwolenie nie podlega opacie.

 

Za zajcie pasa drogowego pobiera si opat:

 

1.       Opat za zajcie pasa drogowego w celu prowadzenia robt i zajcie pasa drogowego

na prawach wycznoci ustala si jako iloczyn liczby metrw kwadratowych zajtej powierzchni pasa drogowego, stawki opaty za zajcie 1 m2 pasa drogowego  i liczby dni zajmowania pasa drogowego, przy czym zajcie pasa drogowego przez okres krtszy ni 24 godziny jest traktowane jak zajcie pasa drogowego przez 1 dzie.

2.       Opaty za zajcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urzdze infrastruktury technicznej ustala si jako iloczyn liczby metrw kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajtej przez rzut poziomy urzdzenia i stawki opaty za zajcie 1 m2 pasa drogowego pobieranej za kady rok umieszczenia urzdzenia w pasie drogowym, przy czym umieszczenie urzdzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inynierskim przez okres krtszy ni rok obliczane jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urzdzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inynierskim.

3.       Opat za zajcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektw dowolnych oraz reklam ustala si jako iloczyn liczby metrw kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajtej przez rzut poziomy obiektu budowlanego, albo powierzchni reklamy , liczby dni zajmowania pasa drogowego  i stawki opaty za zajcie 1 m2 pasa drogowego.

 

Za zajcie pasa drogowego:

 

1.       Bez zezwolenia;

2.       Z przekroczeniem terminu zajcia okrelonego w zezwoleniu zarzdcy drogi;

3.       O powierzchni wikszej ni okrelono w zezwoleniu zarzdcy drogi, zarzdca  drogi wymierza w drodze decyzji administracyjnej kar pienin w wysokoci 10-krotnoci opaty zasadniczej. Termin opaty zasadniczej oraz kary wynosi 14 dni od dnia, w ktrym decyzja ustalajca ich wysoko staa si ostateczna.

 

Tryb odwoawczy:

 

Od decyzji przysuguje stronom prawo wniesienia odwoania do samorzdowego Kolegium Odwoawczego w Elblgu w terminie 14 dni od daty jej dorczenia.

Odwoanie wnosi si za porednictwem Burmistrza Miasta Braniewa. 

 


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „UZYSKANIE ZGODY NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
29.04.2008, 09:28 CESTwprowadzenie informacji - UZYSKANIE ZGODY NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.