Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Urząd Miasta > Sprawy do załatwienia > ZEZWOLENIE NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ > Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej Dzi jest 22.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6505972

  Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

WYDANIE ZEZWOLENIA

NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ


Opis

Podstawa prawna art 25 ust 1 ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o Bezpieczestwie imprez masowych Dz.U. Nr 62 poz 504 (z pn. zm.).

Organizator imprezy masowej nie pniej ni na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczcia imprezy jest zobowizany wystpi:

-) do Burmistrza Miasta Braniewa z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej;

-) do Komendanta Powiatowego Policji, Komendanta Powiatowego Pastwowej Stray Poarnej, Kierownika Szpitalnego Oddziau Ratunkowego, Pastwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z wnioskiem o wydanie opinii o niezbdnej wielkoci si i rodkw potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, ewentualnych zastrzeeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagroeniach;

-) z informacj o powiadomieniu:
- Komendanta oddziau Stray Granicznej, w przypadku przeprowadzania imprezy masowej w strefie nadgranicznej;
- Komendanta terenowej jednostki organizacyjnej andarmerii Wojskowej, w przypadku przeprowadzania imprezy masowej na terenach bdcych w zarzdzie jednostek organizacyjnych podlegych, podporzdkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

Miejsce zoenia dokumentw

Urzd Miasta w Braniewie, ul. Kociuszki 111, 14-500 Braniewo - Sekretariat Urzdu Miasta Braniewa (I pitro pok. nr 16), bd korespondencyjnie na adres : Urzd Miasta w Braniewie, ul. Kociuszki 111, 14-500 Braniewo.

Informacja

Tel. 55 644 01 28, 55 644 01 02,
Fax – 55 243 29 28
e-mail:
straz.miejska@braniewo.pl

 

Godziny przyjmowania petentw
poniedziaek od 8.00 do 16.00

od wtorku do pitku od 7.00 do 15.00

 

Wymagane dokumenty

Do wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej organizator zacza:
1. Graficzny plan obiektu (terenu), na ktrym ma by przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego opisem zawierajcy:

a) oznaczenie drg dojcia i rozchodzenia si osb uczestniczcych w imprezie masowej, drg ewakuacyjnych i drg dojazdowych dla pojazdw sub ratowniczych i Policji,
b) oznaczenie punktw pomocy medycznej, punktw czerpalnych wody do picia i do celw przeciwpoarowych oraz punktw informacyjnych,
c)oznaczenie lokalizacji hydrantw przeciwpoarowych, zaworw, przyczy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementw majcych wpyw na bezpieczestwo uytkownikw obiektu lub terenu,
d) informacj o rozmieszczeniu sub porzdkowych oraz sub informacyjnych, rozmieszczeniu osb uczestniczcych w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich wg sektorw oraz o rozmieszczeniu punktw gastronomicznych i sanitariatw,

2. Instrukcj postpowania w przypadku powstania poaru lub innego miejscowego zagroenia w miejscu i w czasie imprezy masowej (w/w instrukcje naley dostarczy nie pniej ni na 14 dni przed terminem rozpoczcia imprezy masowej).

3. Terminarz rozgrywek meczy piki nonej lub terminarz innych imprez masowych – w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie.

4. Informacje o:

a) liczbie osb na imprezie masowej,
b) przewidywanych zagroeniach bezpieczestwa i porzdku publicznego,
c) liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposaeniu i sposobie rozmieszczania suby porzdkowej i informacyjnej,
d) osobie wyznaczonej na kierownika ds bezpieczestwa, w tym jego dane obejmujce imi i nazwisko, numer PESEL, numer i dat wydania zawiadczenia kursu kierownikw do spraw bezpieczestwa imprez masowych, a w przypadku imprez o podwyszonym ryzyku dodatkowo numer i dat wydania licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia;
e) sposobie zapewniania identyfikacji osb biorcych udzia w imprezie masowej – w przypadku meczu piki nonej lub imprezy podwyszonego ryzyka;
f) zainstalowanych urzdzeniach rejestrujcych dwik i obraz;
g) odpatnoci za wstp za imprez;
h) powiadomieniu Komendanta terenowej jednostki organizacyjnej andarmerii Wojskowej, w przypadku przeprowadzenia imprezy masowej na terenach bdcych w zarzdzie jednostek organizacyjnych podlegych, podporzdkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

5. Opinie Komendanta Powiatowego Policji, Komendanta Powiatowego Pastwowej Stray Poarnej, dyrektora Pogotowia Ratunkowego, Pastwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, ktre powinny zawiera informacje o niezbdnej wielkoci si i rodkw potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagroeniach.


Opinie w/w organw naley dostarczy nie pniej ni na 14 dni przed terminem rozpoczcia imprezy masowej.


Opaty

Od dnia 1 stycznia 2007 r. Obowizuje nowa ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. O opacie skarbowej (Dz.U.. z 2006r., nr 225, poz. 1635).
Opata skarbowa za wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej wynosi 82,00 z.
Wpaty naley dokona na rachunek nr 77 8313 0009 0036 9006 2000 0090 , w Braniewsko - Pasckim Banku Spdzielczym w Braniewie, ul. Kociuszki 111, od poniedziaku do pitku w godz. 8.30-15.00.
Potwierdzenie dokonania opaty skarbowej naley dostarczy w chwili zoenia wniosku w sprawie wydania zezwolenia. W przypadku opaty bezgotwkowej na przelewie naley dokadnie oznaczy dane wpacajcego oraz tytu z jakiego powstao zobowizanie.

Tryb odwoawczy

Burmistrz Miasta Braniewa wydaje zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej albo odmawia jego wydania w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem imprezy masowej.
Od niniejszej decyzji przysuguje odwoanie do Samorzdowego Kolegium Odwoawczego w Elblgu w terminie 14 dni od jej otrzymania.lp.zacznik:
1wniosek na impreze masowa.doc
2wniosek na impreze masowa.pdf
osoba wytwarzajca informacj publiczn: Andrzej Karpińskidata wytworzenia informacji publicznej:
2013-08-14

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk14.08.2013, 14:28 CESTwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.