Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Urząd Miasta > Sprawy do załatwienia > Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne > LOKALIZACJA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO I USTALANIE WARUNKÓW ZABUDOWY W ODNIESIENIU DO INNYCH INWESTYCJI Dzi jest 22.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6505988
  PRZYJMOWANIE WNIOSKOW O SPRZĄDZANIE LUB ZMIANĘ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

  LOKALIZACJA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO I USTALANIE WARUNKÓW ZABUDOWY W ODNIESIENIU DO INNYCH INWESTYCJI

LOKALIZACJA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO I USTALANIE WARUNKW ZABUDOWY W ODNIESIENIU DO INNYCH INWESTYCJI


Lokalizacja inwestycji celu publicznego okrelana jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego bd w przypadku jego braku na danym obszarze w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.


Dla pozostaych inwestycji zachodz dwa przypadki :


na danym obszarze funkcjonuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego


do pozwolenia na budow potrzebny jest wypis z planu dotyczcy obszaru planowanej inwestycji


na danym obszarze nie ma planu miejscowego naley wtedy uzyska decyzj o warunkach zabudowy.WYMAGANE DOKUMENTY POTRZEBNE DO UZYSKANIA DECYZJI O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGI I DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWYWniosek – druki ( wraz z instrukcja wypeniania ) do pobrania w UM pokj 24


Kopia mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku kopia mapy ewidencyjnej obejmujcej teren ,ktrego wniosek dotyczy wraz z najbliszym otoczeniem min. trzy szerokoci frontu dziaki (2 egzemplarze ) z granicami terenu objtego wnioskiem.
WARUNKI UZYSKANIA POZYTYWNEJ DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWYWydanie decyzji o warunkach zabudowy jest jedynie moliwe w przypadku cznego


spenienia nastpujcych warunkw:


co najmniej jedna dziaka ssiednia, dostpna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposb pozwalajcy na okrelenie wymaga dotyczcych nowej zabudowy


w zakresie kontynuacji funkcji ,parametrw,cech i wskanikw ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ,w tym gabarytw i formy architektonicznej obiektw budowlanych ,linii zabudowy oraz intensywnoci wykorzystania terenu;


teren ma dostp do drogi publicznej


istniejce lub projektowane uzbrojenie terenu, z uwzgldnieniem ust.5 jest wystarczajce do zamierzenia budowlanego


teren nie wymaga uzyskania zgody na zmian przeznaczenia gruntw rolnych i lenych na cele nierolnicze i nielene albo jest objty zgod uzyskan przy sporzdzaniu miejscowych planw ,ktre utraciy moc na podstawie art. 67 ustawy ,o ktrej mowa w art. 88 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym .


decyzja jest zgodna z przepisami odrbnymi .USTALENIE WARUNKW ZABUDOWY – PRAWO INICJATYWY I SKUTKI PRAWNEustalenie warunkw zabudowy nastpuje na wniosek inwestora (art. 64 w zwizku z art.52ust.1)


w odniesieniu do tego samego terenu decyzj o warunkach zabudowy mona wyda wicej ni jednemu wnioskodawcy ,dorczajc odpis decyzji do wiadomoci pozostaym wnioskodawcom i wacicielowi lub uytkownikowi wieczystemu nieruchomoci (art. 63 ust. 1)


decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do ternu oraz nie narusza prawa wasnoci i uprawnie osb trzecich ,informacj tej treci zamieszcza si w decyzji (art. 63 ust. 2 )


koszty realizacji roszcze ,o ktrych mowa w art. 36 ust. 1 i 3 ,ponosi inwestor po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budow - z wyczeniem pozostaych wnioskodawcw (art. 63 ust. 3 i 4 )INFORMACJE KONIECZNE -ZAWARTE W WNIOSKU O USTALENIE WARUNKW ZABUDOWY ( art. 64 ust 1 w zwizku z art. 52 ust. 2 )okrelenie granic terenu objtego wnioskiem przedstawionym na kopii mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku ,na kopii mapy katastralnej ,przyjtych do pastwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego obejmujcych teren ,ktrego wniosek dotyczy ,i obszaru na ktry ta inwestycja bdzie oddziaywa ,w skali 1:500 lub 1: 1000, a w stosunku do inwestycji liniowych 1:2000 ;


charakterystyk inwestycji obejmujc ;


a) okrelenie zapotrzebowania na wod, energi oraz sposobu odprowadzenia lub


oczyszczania ciekw, a take innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej,


a w razie potrzeby rwnie sposobu unieszkodliwiania odpadw,


b) okrelenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki


zabudowy i zagospodarowania terenu ,w tym przeznaczenia i gabarytw


projektowanych obiektw budowlanych, przedstawionej w formie opisowej i graficznej


c) okrelenie charakterystycznych parametrw technicznych inwestycji oraz, w przypadku


braku obowizku przeprowadzenia postpowania w sprawie oceny oddziaywania na


rodowisko, dane charakteryzujce jej wpyw na rodowisko


w przypadku planowanej budowy obiektu handlowego -dodatkowo okrelenie powierzchni sprzeday
PODSTAWOWE ELEMENTY WYRӯNIAJCE POSTPOWANIA W SPRAWACH USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ W SPRAWACH USTALANIA WARUNKW ZABUDOWY DLA PRZEDSIWZI MOGCYCH ZNACZCO ODDZIAYWA NA RODOWISKO .Ustawa z 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony rodowiska okrela midzy innymi tryb postpowania w sprawie oceny oddziaywania na rodowisko planowanych przedsiwzi


przy wydawaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jak przy ustalaniu warunkw zabudowy.


Postpowanie w tym przypadku przeprowadza Burmistrz.


Przy skadaniu wniosku naley przeprowadzi analiz klasyfikujc dane przedsiwzicie pod wzgldem wpywu na rodowisko. Rozporzdzenie Rady Ministrw z 24 wrzenia 2002 r w sprawie okrelenia rodzajw przedsiwzi mogcych znaczco oddziaywa na rodowisko oraz szczegowych kryteriw zwizanych z kwalifikowaniem przedsiwzi do sporzdzenia raportu o oddziaywaniu na rodowisko reguluje ten temat .


klasyfikuje przedsiwzicia na dwa rodzaje :


a) mogce znaczco oddziaywa na rodowisko ,wymagajcych sporzdzenia raportu o oddziaywaniu na rodowisko


b) dla ktrych obowizek sporzdzenia raportu o oddziaywaniu na rodowisko moe by wymagany.


Dwa te przypadki powoduj odmienne postpowanie ze strony wnioskodawcy .


w przypadku a) wnioskodawca winien zoy, wraz z wnioskiem, stosowny peny raport o wpywie danego przedsiwzicia na rodowisko .


w przypadku b) Burmistrz po analizie zoonego wniosku, po zasigniciu opinii stosownych organw przewidzianych w ustawie okrela w drodze postanowienia obowizek sporzdzenia raportu o wpywie danego przedsiwzicia na rodowisko wraz z okreleniem jego zakresu .


Uwaga: art.49 ust.1 ustawy Prawo Ochrony rodowiska mwi e wnioskodawca moe


zwrci si do waciwego organu do wydania decyzji o okrelenie zakresu raportu


o oddziaywaniu przedsiwzicia na rodowisko dla przedsiwzi z pkt b)

OPATY


Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opacie skarbowej (Dz.U. Z 2006r. Nr 225 poz. 1635)


Obowizek zapaty opaty skarbowej powstaje od dokonania czynnoci urzdowej - z chwil zoenia wniosku.


wysokoci opat:


  • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu: 107z

  • przeniesienie decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na rzecz innej osoby: 56z

  • decyzja inna, ni wymieniona, do ktrej maj zastosowanie przepisy Kodeksu postpowania administracyjnego (np. decyzja zmieniajca): 10z

  • zoenie dokumentu stwierdzajcego udzielenie penomocnictwa: 17z


Opacie skarbowej nie podlega dokonanie czynnoci urzdowej, wydanie zawiadczeia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.
MIEJSCE ZOENIA DOKUMENTW


Sekretariat Urzdu Miasta.


Rada: przed zoeniem wniosku, zajd do pok.24


podinspektor ds gospodarki przestrzennej Norbert Szymorek sprawdzi prawidowo


wypenienia wniosku, usprawni to zaatwienie sprawy
TERMIN I SPOSB ZAATWIENIA SPRAWY


Wniosek zastaje zaatwiony w formie decyzji administracyjnej ,w terminie okrelonym


w art. 35 kpa – nie pniej ni w cigu 1 miesica od daty zoenia wniosku a w sprawach


szczeglnie skomplikowanych nie pniej ni w cigu 2 miesicy


Uwaga : art. 35 5 – do terminw okrelonych w przepisach jak wyej nie wlicza si


terminw przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania okrelonych


czynnoci, okresw zawieszenia postpowania oraz opnie spowodowanych


z winy strony albo z przyczyn niezalenych od organu.TRYB ODWOAWCZYOd decyzji przysuguje stronie prawo wniesienia odwoania do Samorzdowego Kolegium Odwoawczego w Elblgu za porednictwem Burmistrza Miasta Braniewa.


JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJ POWYSZYCH CZYNNOCI


Stanowisko d/s planowania przestrzennego


podinspektor d/s planowania przestrzennego Norbert Szymoreklp.zacznik:
1wniosek o ustalenie lokalizacji.pdf
2wniosek o ustalenie warunkow zabudowy.rtf

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „LOKALIZACJA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO I USTALANIE WARUNKÓW ZABUDOWY W ODNIESIENIU DO INNYCH INWESTYCJI”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
30.01.2008, 10:47 CETuaktualnienie druku do pobrania - wniosek o ustalenie warunkow zabudowy
21.12.2007, 14:45 CETuaktualnienie informacji
29.07.2004, 12:43 CESTdodanie załączników - LOKALIZACJA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO I USTALANIE WARUNKÓW ZABUDOWY W ODNIESIENIU DO INNYCH INWESTYCJI
29.07.2004, 12:37 CESTpoprawienie informacji - LOKALIZACJA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO I USTALANIE WARUNKÓW ZABUDOWY W ODNIESIENIU DO INNYCH INWESTYCJI
29.07.2004, 12:25 CESTwprowadzenie informacji - LOKALIZACJA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO I USTALANIE WARUNKÓW ZABUDOWY W ODNIESIENIU DO INNYCH INWESTYCJI

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.