Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Urząd Miasta > Sprawy do załatwienia > Oświata > DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW Dzi jest 22.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6505920
  Stypendia dla studentów
  DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW

  DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

 

DOFINANSOWANIE KOSZTW KSZTACENIA MODOCIANYCH PRACOWNIKW

Zgodnie z art. 70b ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z pn. zm.) pracodawcom, ktrzy zawarli z modocianymi pracownikami umow o prac w celu przygotowania zawodowego, przysuguje dofinansowanie kosztw ksztacenia, jeeli:

1. Pracodawca lub osoba prowadzca zakad w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego modocianych, okrelone w odrbnych przepisach;

2. Modociany pracownik ukoczy nauk zawodu lub przyuczenie do wykonywania okrelonej pracy i zda egzamin, zgodnie z odrbnymi przepisami.

Wysoko kwoty dofinansowania kosztw ksztacenia jednego modocianego pracownika zaley od okresu ksztacenia wynikajcego z umowy o prac w celu przygotowania zawodowego i wynosi:

1. W przypadku nauki zawodu:
- 8081 z - przy okresie ksztacenia wynoszcym do 36 miesicy;

2. W przypadku przyuczenia do wykonywania okrelonej pracy - 254 z za kady peny miesic ksztacenia.

Powysze kwoty dofinansowania podlegaj waloryzacji wskanikiem cen towarw i usug konsumpcyjnych ogem, jeeli wskanik ten w okresie od roku kalendarzowego, w ktrym przeprowadzona bya ostatnio waloryzacja, wynosi co najmniej 105 %.

Dofinansowanie przyznaje burmistrz waciwy ze wzgldu na miejsce zamieszkania modocianego pracownika, w drodze decyzji.

 

Zgodnie z 3a rozporzdzenia Rady Ministrw z dnia z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego modocianych i ich wynagradzania (Dz. U. Nr 60, poz. 278 z pn. zm.) o zawarciu umowy o prac w celu przygotowania zawodowego, stosownie do przepisw art. 195 1 Kodeksu pracy, pracodawca zawiadamia burmistrza waciwego ze wzgldu na miejsce zamieszkania modocianego, a w przypadku pracodawcy bdcego rzemielnikiem - rwnie izb rzemielnicz waciw ze wzgldu na siedzib rzemielnika.


Od 01 wrzenia 2012 roku dofinansowanie kosztw ksztacenia modocianych pracownikw stanowi pomoc de minimis

 

Wnioski o dofinansowanie ksztacenia pracownikw modocianych naley skada w Urzdzie Miasta Braniewa w terminie 3 miesicy od ukoczenia przez modocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania okrelonej pracy.

Do wniosku naley doczy kopie potwierdzone za zgodno z oryginaem:

1.Dokumentw potwierdzajcych posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego modocianych;

2.Umow o prac z modocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego;

3.Dyplom, wiadectwo lub zawiadczenie potwierdzajce ukoczenie nauki zawodu lub przyuczenie do wykonywania okrelonej pracy i zdanie egzaminu;

4. Informacj podmiotu ubiegajcego si o pomoc de minimis
5. wiadectwa pracy modocianego pracownika. 


Dodatkowe informacje mona uzyska w Urzdzie Miasta Braniewa – Penomocnik Burmistrza ds. Owiaty, pok. nr 2, nr tel. 55 644 01 14.


 


 


Wytworzy: Marek Maludziski

19.07.2012r.lp.zacznik:
1zgłoszenie zawarcia umowy.odt
2wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.odt
3zgłoszenie zawarcia umowy.doc
4wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.doc
5Oświadczenie o otrzymaniu lub nieotrzymaniu pomocy de minimis.doc
6Kumulacja pomocy de minimis i pomocy innej niż de minimis.pdf
7Udzielenie dofinansowania podmiotowi prowadzącemu gospodarstwo rolne.pdf
8Udzielenie dofinansowania podmiotowi niepodlegającemu przepisom o pomocy publiczne.pdf
9ośw pracodawcy.pdf
10Formularz informacji-rozporządzenie KE nr 1407.xls
osoba wytwarzajca informacj publiczn: Piotr Piątkiewiczdata wytworzenia informacji publicznej:
2014-10-03

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk03.10.2014, 12:30 CEST
Anna Kroczyk03.10.2014, 12:18 CESTuaktualnienie informacji
04.09.2013, 13:27 CESTdodanie oświadczenia pracodawcy
18.07.2013, 13:47 CESTdodanie załączników 6 - 10
Anna Kroczyk30.07.2012, 09:51 CESTwprowadzenie załączników w innym formacie

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.