Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2006 > XL sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 20 września 2006 r. > Uchwała Nr XL/209/06 z dnia 20 września 2006r. Dzi jest 19.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6503715
  Uchwała Nr XL/213/06 z dnia 20 września 2006 r.
  Uchwała Nr XL/214/06 z dnia 20 września 2006r.
  Uchwała Nr XL/215/06 z dnia 20 września 2006r.
  Uchwała Nr XL/216/06 z dnia 20 września 2006r.

  Uchwała Nr XL/209/06 z dnia 20 września 2006r.

 

Uchwaa Nr XL/209/06

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 20 wrzenia 2006 roku
w sprawie stypendiw sportowych przyznawanych przez Gmin Miasto Braniewo za wysokie wyniki we wspzawodnictwie sportowym.    Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z pn. zm.: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441) oraz art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o sporcie kwalifikowanym (Dz.U. Nr 155, poz.1298) uchwala si, co nastpuje:
1.Stypendium sportowe przyznaje si zawodnikom klubw sportowych majcych siedzib w Braniewie, ktrzy osigaj wysokie wyniki sportowe w krajowym lub midzynarodowym wspzawodnictwie sportowym. Zawodnicy, lub klub sportowy, o ktrych mowa w zdaniu poprzedzajcym winni posiada licencj uprawniajc do uczestnictwa we wspzawodnictwie sportowym.


2.


rodki finansowe przeznaczone na ten cel s przewidziane w uchwale budetowej .3.


  1. Zasady oraz tryb przyznawania stypendiw okrela „Regulamin przyznawania stypendiw”, ktry stanowi Zacznik Nr 1 do uchway.

-2-


  1. Wzr wniosku o przyznanie stypendium jest okrelony w Zaczniku Nr 2 do uchway.

  2. rodki finansowe na stypendia bd przekazywane na rachunek bankowy klubu sportowego zgodnie z umow zawart pomidzy klubem, a Gmin Miasta Braniewa reprezentowan przez Burmistrza Miasta Braniewa.


4.


Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta Braniewa.5.


Uchwaa wchodzi w ycie po 14 dniach od ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Warmisko- Mazurskiego.
UZASADNIENIE


 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym Rada Miasta Braniewa ma moliwo podejmowania uchwa w sprawie zasad udzielania stypendiw .

Uchway prawa miejscowego z powyszych przepisw ustawy o kulturze fizycznej i ustawy o sporcie kwalifikowanym dla swojej wanoci wymagaj ogoszenia w wojewdzkim dzienniku urzdowym .

Przyznanie stypendium sportowego bdzie wyrnieniem dla najlepszych zawodnikw gier zespoowych i innych dyscyplin cieszcych si w Braniewie najwiksz popularnoci oraz posiadajcych ugruntowane tradycje. Stworzy modym uzdolnionym sportowcom lepsze warunki do osigania wybitnych wynikw sportowych, zwaszcza we wspzawodnictwie krajowym i midzynarodowym, przez co zatrzyma ich migracj do klubw spoza Braniewa.

Okrelone zasady przyznawania stypendium bd miay wpyw na ksztatowanie wzorowych postaw zawodnikw i bd elementem wychowawczym modego pokolenia.lp.zacznik:
1REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW.PDF
2WNIOSEK.PDF

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XL/209/06 z dnia 20 września 2006r.”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
29.09.2006, 16:35 CEST
29.09.2006, 16:35 CEST
29.09.2006, 16:33 CESTdodanie tytułu
29.09.2006, 16:32 CESTwprowadzenie informacji - Uchwała Nr XL/209/06

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.