Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2006 > XL sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 20 września 2006 r. > Uchwała Nr XL/216/06 z dnia 20 września 2006r. Dzi jest 19.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6503719
  Uchwała Nr XL/216/06 z dnia 20 września 2006r.

 

Uchwaa Nr XL/216/06

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 20 wrzenia 2006r.w sprawie utworzenia na terenie miasta Braniewa odrbnego obwodu gosowania.


Na podstawie art. 30 ust.1, 2b, 2d i 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw /Dz.U. z 2003r. Nr 159, poz.1547, z 2004r. Nr 25, poz.219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz.1760, z 2005r. Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz.1055,Nr 159 ,poz. 1127/ w zwizku z art.2 ust.2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002r. o bezporednim wyborze wjta, burmistrza i prezydenta miasta / Dz.U.Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz.1089, Nr 214, poz. 1806, z 2005r. Nr 175, poz. 1457 Rada Miejska uchwala, co nastpuje :


1

W celu przeprowadzenia wyborw do Rady Miejskiej w Braniewie, Rady Powiatu Braniewskiego, Sejmiku Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego oraz bezporednich wyborw Burmistrza Miasta Braniewa, wyznaczonych na dzie 12 listopada 2006r. tworzy si odrbny obwd gosowania:

    Obwd gosowania w Zakadzie Karnym w Braniewie

    Nr obwodu – 9

    siedziba obwodowej komisji - ul. Plac Grunwaldu 2a.


2

Uchwa przekazuje si po jednym egzemplarzu Wojewodzie Warmisko – Mazurskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu.


3

Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego oraz podaniu do publicznej wiadomoci na tablicach ogosze.


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XL/216/06 z dnia 20 września 2006r.”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
29.09.2006, 16:48 CESTwprowadzenie informacji - Uchwała Nr XL/216/06 z dnia 20 września 2006r.

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.