Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2006 > XL sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 20 września 2006 r. > Uchwała nr XL/211/06 z dnia 20 września 2006r. Dzi jest 21.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6505008
  Uchwała nr XL/211/06 z dnia 20 września 2006r.

 

UCHWAA NR XL/211/06

RADY MIEJSKIEJ W BRANIEWIE

z dnia 20 wrzenia 2006 roku.w sprawie : wyraenia zgody na zabezpieczenie rodkw finansowych poprzez

zawarcie umowy kredytu na realizacj inwestycji pt. : Rozwj

kompleksu rekreacyjno -rehabilitacyjnego ZDROWE BRANIEWO

- budowa krytej pywalni w Braniewie .


Na podstawie art. 18 ust. 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr162, poz. 1568 , z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 , poz. 1203 , z 2005r. Nr 172 , poz.1441 , ) Rada Miejska w Braniewie uchwala co nastpuje :


1


Wyraa si zgod na zacignicie w 2007 roku kredytu przez Burmistrza Miasta Braniewa majcego na celu uzyskanie rodkw finansowych w wysokoci 8 910 602,00 z. zabezpieczajcych realizacj projektu wspfinansowanego ze rodkw Unii Europejskiej pod tytuem : Rozwj kompleksu rekreacyjno – rehabilitacyjnego ZDROWE BRANIEWO – budowa krytej pywalni w Braniewie , realizowanego

w latach 2007 , 2008 zgodnie z zacznikiem nr. 1 do niniejszej uchway .


2


Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta Braniewa .


3


Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu .lp.zacznik:
1Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne.pdf

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała nr XL/211/06 z dnia 20 września 2006r.”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
29.09.2006, 16:38 CESTwprowadzenie informacji - Uchwała nr XL/211/06 z dnia 20 września 2006r.

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.