Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2008 > XIV sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 30 stycznia 2008 r. > Uchwała Nr XIV/95/08 w sprawie: uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Miasta Braniewo Dzi jest 18.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6535149
  Uchwała Nr XIV/95/08 w sprawie: uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Miasta Braniewo

Uchwaa Nr XIV/95/08

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 30 stycznia 2008r.

 

            w sprawie: uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Miasta Braniewo

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym           (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z 2002 r, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,        Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203.)

 

1

1.Uchwala si Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2007-2015, obejmujcy zadania i programy         w ukadzie rzeczowo-finansowym, stanowicy zacznik do niniejszej uchway, ktry obejmuje:

1) Zaoenia do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007-2015 okrelajce:

a) horyzont czasowy  Wieloletniego Planu Inwestycyjnego;

b) potrzeby inwestycyjne Gminy Miasta Braniewo;

c) harmonogram realizacji inwestycji;

d) analiz moliwoci sfinansowania inwestycji zawartych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym

Gminy Miasta Braniewo;

e) planowany poziom zaduenia.

2) Wieloletni Plan Inwestycyjny.

2

Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta Braniewa

 

3

Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.lp.zacznik:
1zal 1.pdf

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XIV/95/08 w sprawie: uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Miasta Braniewo”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
26.03.2008, 07:25 CETusunięcie błędnego linku do załącznika z tekstu uchwały
15.02.2008, 14:41 CETwprowadzenie informacji - Uchwała Nr XIV/95/08 w sprawie: uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Miasta Braniewo

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.