Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2008 > XIV sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 30 stycznia 2008 r. > Uchwała Nr XIV/90/08 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz ustalenia wartości jednego punktu w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Braniewo. Dzi jest 19.07.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6560477
  Uchwała Nr XIV/95/08 w sprawie: uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Miasta Braniewo
  Uchwała nr XIV/96/08 - w sprawie określenia wysokości kwoty stanowiącej podstawę obliczenia dotacji dla Centrum Integracji Społecznej ...
  Uchwała Nr XIV/97/08 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok - uchwała została uchylona
  Uchwała Nr XIV/98/08 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości

  Uchwała Nr XIV/90/08 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz ustalenia wartości jednego punktu w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Braniewo.

 

Uchwaa Nr XIV/90/08

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 30 stycznia 2008 r.
w sprawie ustalenia najniszego wynagrodzenia oraz ustalenia wartoci jednego punktu w placwkach owiatowych prowadzonych przez Gmin Miasto Braniewo.Na podstawie 2 pkt 2 oraz 3 ust. 4 rozporzdzenia Rady Ministrw z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracownikw samorzdowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorzdu terytorialnego ( Dz. U. Nr 146,poz. 1222, Nr 160 poz. 1343, z 2006r. Nr 38, poz. 261 ) uchwala si, co nastpuje:1.  1. Ustala si w placwkach owiatowych prowadzonych przez Gmin Miasto Braniewa najnisze wynagrodzenie w I kategorii zaszeregowania w tabeli miesicznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w wysokoci 593,00 z.

  2. Wykaz placwek owiatowych prowadzonych przez Gmin Miasto Braniewo w Braniewie stanowi zacznik Nr 1 do niniejszej uchway.


2.


Wyraa si zgod na ustalenie przez dyrektorw jednostek organizacyjnych wymienionych w 1wartoci jednego punktu w wysokoci 3,55 z.”


3.


Traci moc Uchwaa Nr VI/24/07 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie ustalenia najniszego wynagrodzenia oraz wyraenia zgody na ustalenie wartoci jednego punktu w placwkach owiatowych prowadzonych przez Gmin Miasto Braniewo


4.

Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i obowizuje od 01 lutego 2008 roku.
Przewodniczcy

Rady Miejskiej w Braniewie

Olgierd Falkowski

Zacznik Nr 1

do Uchway Nr XIV/90/08

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 30 stycznia 2008 r.
    Wykaz placwek owiatowych prowadzonych przez Gmin Miasta Braniewa:

  1. Szkoa Podstawowa Nr 3 ul. PCK 4

  2. Szkoa Podstawowa Nr 5 ul. Moniuszki 22a

  3. Szkoa Podstawowa Nr 6 ul. Konarskiego 13

  4. Gimnazjum Nr 1 ul. Konarskiego 15

  5. Gimnazjum Nr 2 ul. Moniuszki 22d

  6. Przedszkole Miejskie Nr 2 ul. Rana 14


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XIV/90/08 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz ustalenia wartości jednego punktu w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Braniewo.”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
15.02.2008, 14:27 CETwprowadzenie informacji - Uchwała Nr XIV/90/08 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz ustalenia wartości jednego punktu w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Braniewo.

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.