Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2011 > VIII sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 21 czerwca 2011r. > Uchwała Nr VIII/55/11 w sprawie przyjęcia ,,Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Braniewa'' Dzi jest 21.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6505042
  Uchwała Nr VIII/55/11 w sprawie przyjęcia ,,Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Braniewa''

 


Uchwaa Nr VIII/55/11
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 21 czerwca 2011 r.
w sprawie przyjcia ,,Programu zapobiegania bezdomnoci zwierzt na terenie Gminy Miasta Braniewa''


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym ( t.j.Dz.U.

z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pniejszymi zmianami ) oraz art. 11 ust 3 i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzt ( tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z pniejszymi zmianami ) oraz art. 3 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach ( t.j.Dz.U. z 2005 r. Nr 236 poz.2008 z pniejszymi zmianami ) -

Rada Miejska w Braniewie po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Braniewie i zaopiniowaniu przez Oglnopolskie Towarzystwo Opieki nad Zwierztami Animals Inspektorat w Braniewie, uchwala, co nastpuje:


1.


Przyjmuje si ,,Program zapobiegania bezdomnoci zwierzt na terenie Gminy Miasta Braniewa'', ktry stanowi zacznik do niniejszej uchway.


2.


Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta Braniewa.


3.


Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.

Przewodniczcy

Rady Miejskiej w Braniewie

Tadeusz Barycki


Zacznik do

Uchway Nr VIII/55/11

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 21 czerwca 2011 r.Rozdzia 1.


Cel programu


1.


Celem Programu zapobiegania bezdomnoci zwierzt na terenie Miasta Braniewa, zwanym dalej programem, jest :

1) poprawa bezpieczestwa i porzdku publicznego na terenie miasta,

2) zmniejszenie populacji bezdomnych zwierzt domowych,

3) zapobieganie bezdomnoci i zapewnienie opieki bezdomnym zwierztom z terenu Miasta Braniewa,

4) edukacja spoeczestwa miasta w zakresie humanitarnego traktowania zwierzt oraz sposobw zapobiegania ich bezdomnoci.


Rozdzia 2


Realizatorzy programu


2


1. Rada Miejska przyjmuje, e funkcj koordynatora dziaa dotyczcych ograniczenia bezdomnoci zwierzt peni pracownik ds. ochrony rodowiska Urzdu Miasta w Braniewie.

2. Rada Miejska przyjmuje, e realizacj dziaa dotyczcych przeciwdziaaniu bezdomnoci zwierzt prowadz :

1) organizacje spoeczne, ktrych statutowym celem dziaania jest przeciwdziaanie bezdomnoci zwierzt,

2) Stra Miejska, Policja poprzez egzekwowanie przestrzegania przepisw o utrzymaniu czystoci i porzdku przez wacicieli zwierzt domowych oraz innych obowizkw ustalonych w przepisach,

3) Przedszkola, szkoy w Braniewie poprzez edukacje dzieci i modziey w zakresie humanitarnego traktowania zwierzt i sposobw zapobiegania ich bezdomnoci.Rozdzia 3


Sposoby realizacji celw programu.


3.


1. Poprawa bezpieczestwa i porzdku publicznego na terenie miasta realizowane bdzie przez :

1) egzekwowanie przepisw prawa lokalnego w zakresie obowizkw wacicieli zwierzt, okrelonych przepisami o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach,

2) egzekwowanie, we wsppracy z inspekcj weterynaryjn, obowizku wykonania corocznego szczepienia psw przeciw wcieklinie.


2. Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierzt realizowane bdzie poprzez :

1) wykonywanie na koszt gminy sterylizacji, kastracji i niezbdnych szczepie odowionych zwierzt bezdomnych pozostajcych pod tymczasow opiek organizacji opieki nad zwierztami.

2) umoliwienie bezpatnego usypiania ,,lepych miotw'' wacicielom suk, ktre po porodzie zostan poddane sterylizacji na koszt waciciela,

3) umoliwienie bezpatnego usypiania ,,lepych miotw'' wolno yjcych kocic,

4) sta wspprac gminy, wolontariuszy, czonkw organizacji opieki nad zwierztami z opiekunami kotw wolno yjcych w zakresie ograniczenia ich rozrodczoci,

5) prowadzenie dziaa edukacyjnych w zakresie opieki nad zwierztami i humanitarnego ich traktowania.


3. Zapobieganie bezdomnoci i zapewnienie opieki bezdomnym zwierztom z terenu Miasta Braniewa realizowane bdzie poprzez :

1) odawianie ( zbieranie ) z terenu miasta psw bezdomnych, zagubionych, wasajcych si , pozostajcych bez opieki waciciela. Szczegowe zasady wyapywania bezdomnych zwierzt z terenu Miasta Braniewa okrela Uchwaa Nr XXXIII/182/05 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 grudnia 2005 r.

2) umoliwienie przekazania pod tymczasowa opiek organizacji opieki nad zwierztami – zwierzt, ktre w wyniku wypadkw losowych ( zgon waciciela, przebywanie w szpitalu itp. ) utraciy waciciela,

3) poszukiwanie wsplnie z organizacjami opieki nad zwierztami, wolontariuszami i innymi osobami nowych wacicieli dla zwierzt bezdomnych,

4) udzielanie pomocy lekarsko – weterynaryjnej zwierztom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, ktrych wacicieli nie ustalono, a ktre czasowo przebywaj pod opiek organizacji opieki nad zwierztami;

5) przyjmowanie zgosze o bkajcych si zwierztach pod wskazany przez Gmin Miasta Braniewa kontakt,


4. Edukacja spoeczestwa miasta w zakresie humanitarnego traktowania zwierzt i sposobw zapobiegania ich bezdomnoci odbywa si bdzie poprzez :

1) zachcenie nauczycieli ( przedszkoli, szk ) do wczenia treci programowych w dziedzinie ochrony rodowiska, zagadnie zwizanych z humanitarnym traktowaniem zwierzt, sposobami opieki nad zwierztami, potrzeba ograniczenia liczby zwierzt poprzez sterylizacje i kastracje, promowanie prawidowych postaw zachowa w stosunku do zwierzt.

2) organizowanie wsplnie z placwkami owiatowymi, kulturalnymi, organizacjami pozarzdowymi, osobami prawnymi i fizycznymi, akcji, konkursw, spotka edukacyjnych i innych form edukacyjnych dla dzieci, modziey i dorosych z terenu miasta na temat humanitarnego traktowania zwierzt, zapobiegania bezdomnoci, praw i obowizkw wynikajcych z faktu posiadania zwierzcia,

3) wspprac z organizacjami pozarzdowymi, ktrych statutowym celem dziaania jest ochrona zwierzt,

4) promowanie w formie ulotek, plakatw, artykuw prasowych dziaa okrelonych niniejszym programem,

5) popieranie wolontariatu prowadzonego na rzecz zapobiegania bezdomnoci zwierzt,Rozdzia 4

rda finansowania realizacji programu


4.


1. W corocznym budecie Miasta Braniewa uchwalane bd rodki na realizacj zada wasnych wynikajcych z niniejszego programu,

2. Gmina Miasta Braniewa wyoni lekarza weterynarii, z ktrym zostanie zawarta umowa na dokonywanie : zabiegw szczepie przeciw wcieklinie, leczenia urazw komunikacyjnych, zabiegw kastracji i sterylizacji bezdomnych zwierzt.


Rozdzia 5

Postanowienia kocowe


5.


Dla realizacji dziaa dotyczcych ograniczenia bezdomnoci zwierzt domowych Gmina Miasta Braniewa udzieli pomocy organizacjom spoecznym, ktrych statutowym celem dziaania jest przeciwdziaanie bezdomnoci zwierzt. Pomoc moe by udzielona w rnych formach, a w szczeglnoci w postaci :

1) bezpatne udostpnienia lokalu komunalnego na spotkania otwarte, ktrych tematyk bdzie walka z nadpopulacj zwierzt niechcianych, zapobieganie bezdomnoci zwierzt domowych i itp.

2) wsppracy w pozyskiwaniu rodkw finansowych z innych rde,

3) promocji podejmowanych dziaa, z zwaszcza w rodkach masowego przekazu,

4) pomocy w nawizywaniu kontaktw i wsppracy w skali lokalnej ponadlokalnej
drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr VIII/55/11 w sprawie przyjęcia ,,Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Braniewa''”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
27.07.2011, 01:37 CESTwprowadzenie informacji - Uchwała Nr VIII/55/11 w sprawie przyjęcia ,,Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Braniewa\\\'\\\'

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.