Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2011 > VIII sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 21 czerwca 2011r. > Uchwała Nr VIII/45/11 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Dzi jest 15.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6527369
  Uchwała Nr VIII/52/11 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/184/09 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 09 września 2009r w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Braniewo na lata 2007 - 2015
  UCHWAŁA NR VIII/53/11 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania zgromadzonych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych
  UCHWAŁA NR VIII/54/11 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/182/05 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystośći i porządku na terenie miasta Braniewa (Dz.U. Województwa Warmi
  Uchwała Nr VIII/55/11 w sprawie przyjęcia ,,Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Braniewa''
  Uchwała VIII/56/11 w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników
  U C H W A Ł A Nr VIII/57/11 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Braniewa na lata 2011 – 2016
  UCHWAŁA Nr VIII/58/11 w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Braniewie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

  Uchwała Nr VIII/45/11 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego

 

Uchwaa Nr VIII/45/11
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 21 czerwca 2011r.w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego

Braniewskiego Centrum Kultury za 2010 rok.


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorzdzie gminnym ( Dz.U. z 2001, Nr 142, poz.1591 z p.zm.) oraz art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 wrzenia 1994r. o rachunkowoci ( tekst jednolity: Dz.U. z 2009r, Nr 152, poz.1223 z p .zm.)

Rada Miejska w Braniewie uchwala co nastpuje:


1


1. Zatwierdza si roczne sprawozdanie finansowe Braniewskiego Centrum Kultury w Braniewie za 2010 rok .

2. Roczne sprawozdanie finansowe Braniewskiego Centrum Kultury w Braniewie za 2010r. skada si z :

  1. bilansu sporzdzonego na dzie 31.12.2010r. zamykajcego si po stronie aktyww i pasyww sum bilansow w kwocie 9 214 893,26 z.

  2. rachunku zyskw i strat sporzdzonego za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. wykazujcy strat w wysokoci 358 229,52 z

  3. informacji dodatkowej do bilansu .


2


Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.


Przewodniczcy

Rady Miejskiej w Braniewie

Tadeusz Barycki


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr VIII/45/11 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
27.07.2011, 01:06 CESTwprowadzenie informacji - Uchwała Nr VIII/45/11 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.