Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2009 > XXX sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 16 września 2009r. > Uchwała Nr XXX/186/09 w sprawie: emisji obligacji Miasta Braniewa oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Dzi jest 21.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6505147
  Uchwała Nr XXX/186/09 w sprawie: emisji obligacji Miasta Braniewa oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

 

Uchwaa Nr XXX/186/09

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 16 wrzenia 2009r.


w sprawie: emisji obligacji Miasta Braniewa oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (DZ.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z p. zm.), art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( DZ.U. z 2005r., nr 249, poz.2104 z p. zm.) oraz art. 2 pkt 2 i art.9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach ( DZ.U. z 2001r. Nr 120, poz.1300 z p. zm.)


Rada Miejska w Braniewie uchwala, co nastpuje:


1

 1. Miasto Braniewo wyemituje 1 080 ( sownie szt: jeden tysic osiemdziesit ) obligacji o wartoci nominalnej 10 000 z kada ( sownie: dziesi tysicy zotych ), przy czym maksymalna warto nominalna programu emisji obligacji komunalnych nie przekroczy kwoty 10 800 000z ( sownie: dziesi milionw osiemset tysicy zotych 00/100 ).

 2. Emitowane obligacje bd obligacjami na okaziciela.

 3. Emisja nastpi poprzez propozycje nabycia skierowane do indywidualnych adresatw w iloci nie wikszej ni 99 osb.

 4. Wierzytelnoci wynikajce z emitowanych obligacji nie bd zabezpieczone.


2

Emisja obligacji ma na celu pokrycie planowanego deficytu budetowego w 2009r i 2010r. zwizanego z realizacj inwestycji pn.” Budowa kompleksu rekreacyjno – rehabilitacyjnego ZDROWE BRANIEWO – budowa krytej pywalni” wspfinansowanej z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 oraz innych inwestycji w zakresie gospodarki mieszkaniowej, kanalizacji sieci deszczowej, a take z spat wczeniej zacignitych kredytw.

3

Obligacje zostan wyemitowane w seriach w 2009 i 2010 roku wedug poniszego harmonogramu:

 1. seria A na kwot 1 080 000 z nie pniej ni w dniu 31.12.2009r.

 2. seria B na kwot 1 080 000 z nie pniej ni w dniu 31.12.2009r.

 3. seria C na kwot 1 080 000 z nie pniej ni w dniu 31.12.2009r.

 4. seria D na kwot 1 080 000 z nie pniej ni w dniu 31.12.2009r.

 5. seria E na kwot 1 080 0000.z nie pniej ni w dniu 31.12.2009r.

 6. seria F na kwot 1 080 000 z nie pniej ni w dniu 31.12.2010r.

 7. seria G na kwot 1 080 0000 z nie pniej ni w dniu 31.12.2010r.

 8. seria H na kwot 1 080 000 z nie pniej ni w dniu 31.12.2010r.

 9. seria I na kwot 1 080 000 z nie pniej ni w dniu 31.12.2010r.

 10. seria J na kwot 1 080 000 z nie pniej ni w dniu 31.12.2010r.

4

1.Czas trwania programu emisji obligacji komunalnych okrela si na lata 2009 – 2022.

2. Cena emisji obligacji kadej serii bdzie rwna wartoci nominalnej obligacji.

3. Wydatki zwizane z organizacj kadej serii bd pokryte z dochodw wasnych Miasta Braniewa.

4.Emitowane obligacje nie bd posiaday formy dokumentu.

5

Wydatki zwizane z wykupem obligacji i wypat oprocentowania zostan pokryte z dochodw wasnych Miasta Braniewa uzyskanych w latach 2009 – 2022.

6

 1. Wykup obligacji bdzie nastpowa wedug ich wartoci nominalnej zgodnie z poniszym harmonogramem:

  1. obligacje serii A po upywie 4 lat od daty emisji

  2. obligacje serii B po upywie 5 lat od daty emisji

  3. obligacje serii C po upywie 6 lat od daty emisji

  4. obligacje serii D po upywie 7 lat od daty emisji

  5. obligacje serii E po upywie 8 lat od daty emisji

  6. obligacje serii F po upywie 8 lat od daty emisji

  7. obligacje serii G po upywie 9 lat od daty emisji

  8. obligacje serii H po upywie 10 lat od daty emisji

  9. obligacje serii I po upywie 11 lat od daty emisji

  10. obligacje serii J po upywie 12 lat od daty emisji

 2. Jeeli termin wykupu obligacji okrelonych w ust. 1 przypadnie na sobot lub dzie ustawowo wolny od pracy, wykup obligacji nastpi w najbliszym dniu roboczym.

 3. Dopuszcza si nabycie przez Miasto Braniewo obligacji dowolnej serii przed terminem ich wykupu w celu ich umorzenia.

7

 1. Obligacje bd oprocentowanie w stosunku rocznym.

 2. Oprocentowanie obligacji bdzie zmienne, naliczane od wartoci nominalnej i obliczane oraz wypacane w trzymiesicznych okresach odsetkowych liczonych od daty emisji.

 3. Wysoko oprocentowania bdzie rwna sumie: opublikowanej zmiennej co trzy miesice stawki WIBOR dla depozytw trzymiesicznych ustalonej przed rozpoczciem danego trzymiesicznego okresu odsetkowego oraz staej mary dla inwestorw nie wikszej ni 2,50 %.

 4. Oprocentowanie wypaca si w trzymiesicznych okresach odsetkowych w nastpnym dniu po upywie danego okresu odsetkowego, z tym e jeeli termin wypaty oprocentowania przypadnie na sobot lub dzie ustawowo wolny od pracy, wypata oprocentowania nastpi w najbliszym dniu roboczym po tym dniu.

 5. Ostateczna wysoko mary zostanie ustalona w wyniku negocjacji z Bankiem.

 6. Poczynajc od dnia wykupu obligacje nie bd oprocentowane.

8

 1. Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta Braniewa, ktry jest upowaniony do wykonania wszelkich czynnoci zwizanych z przygotowaniem emisji obligacji oraz wypenienia wiadcze wynikajcych z obligacji.

 2. Czynnoci zwizane z emisj, zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypat oprocentowania zostan powierzone w drodze umowy Bankowi.

9

Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu.Przewodniczcy

Rady Miejskiej w Braniewie

Olgierd Falkowski


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XXX/186/09 w sprawie: emisji obligacji Miasta Braniewa oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
07.10.2009, 11:55 CESTwprowadzenie informacji - Uchwała Nr XXX/186/09 w sprawie: emisji obligacji Miasta Braniewa oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.