Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2009 > XXX sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 16 września 2009r. > Uchwała Nr XXX/185/09 w sprawie: zmian budżetu miasta na 2009 rok Dzi jest 21.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6505148
  Uchwała Nr XXX/188/09 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
  Uchwała Nr XXX/189/09 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Braniewie
  Uchwała nr XXX/190/09 w sprawie przystąpienia Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Jana Pawła II w Braniewie do realizacji projektu pn. ,, Pacynkowy zawrót głowy’’

  Uchwała Nr XXX/185/09 w sprawie: zmian budżetu miasta na 2009 rok

 

Uchwaa Nr XXX/185/09

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 16 wrzenia 2009r.


w sprawie: zmian budetu miasta na 2009 rok


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym

(DZ.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z p. zm.) oraz art.165, art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( DZ.U. z 2005r., nr 249, poz.2104 z p. zm.)

Rada Miejska w Braniewie uchwala, co nastpuje:

1

 1. Dokonuje si zmian w budecie miasta Braniewa na rok 2009 uchwalonego uchwa Nr XXIII/154/08 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budetu miasta na 2009 rok zmienionej Uchwa Nr XXIV/155/09 z dnia 28 stycznia 2009r., Uchwa Nr XXV/162/09 z dnia 25 lutego 2009r, Uchwa Nr XXVI/165/09 z dnia 25 marca 2009r, Uchwa Nr XXVII/173/09 z dnia 29 kwietnia, Uchwa Nr XXVIII/178/0929 czerwca 2009r.poprzez:

 1. zmniejszenie planu dochodw budetu miasta o kwot 10 588 427,00 z zgodnie z zacznikiem nr 1,

 2. zwikszenie planu dochodw budetu miasta o kwot 3 408 297,00 z zgodnie z zacznikiem nr 1 ,

 3. zmniejszenie planu wydatkw budetu miasta o kwot 11 153 636,00 z zgodnie z zacznikiem nr 2,

 4. zwikszenie planu wydatkw budetu miasta o kwot 1 561 512,00 z zgodnie z zacznikiem nr 2.

2. Budet miasta po zmianach wynosi:

 1. plan dochodw ogem 43 085 513,00 z,

 2. plan wydatkw ogem – 51 763 519,00 z,

 3. deficyt budetu – 8 678 006,00 z.

3. Wydatki majtkowe w 2009r. po zmianach wynosz 14 280 788,00 z w tym:

wydatki inwestycyjne na rok budetowy po zmianach w wysokoci 14 280 788,00 z zgodnie z zacznikiem nr 3 i 3a do niniejszej uchway.

 1. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011 po zmianach wynosz 41 987 857,00 z, zgodnie z zacznikiem nr 3 tj. 2009r. – 12 698 366,00 z, 2010r. – 27 733 797,00 z, 2011r. – 1 555 694,00 z.

 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spjnoci ustala si w wysokoci 7 988 559,00 z zgodnie z zacznikiem nr 4 do niniejszej uchway.

 3. Deficyt budetu miasta w wysokoci 8 678 006,00 z zostanie pokryty przychodami pochodzcymi z:

  1. wpyww ze sprzeday papierw wartociowych wyemitowanych przez miasto w kwocie 4 790 000,00 z

  2. wolnych rodkw , jako nadwyki rodkw pieninych na rachunku biecym budetu gminy, wynikajcej z rozlicze kredytw i poyczek z lat ubiegych w kwocie 3 888 006,00 z.

 1. Przychody budetu po zmianach wynosz 9 288 006,00 z, rozchody w wysokoci 610 000,00 z, zgodnie z zacznikiem nr 5.

8. Ustala si limity zobowiza z tytuu emisji papierw wartociowych oraz kredytw i poyczek zaciganych na:

 1. sfinansowanie przejciowego deficytu budetu w kwocie - 3 000 000,00 z

 2. sfinansowanie planowanego deficytu budetu w kwocie - 4 790 000,00 z

 3. spat wczeniej zacignitych zobowiza z tytuu emisji papierw wartociowych oraz zacignitych poyczek i kredytw w kwocie - 610 000,00 z;

9. Upowania si Burmistrza do:

 1. zacigania kredytw i poyczek oraz emisji papierw wartociowych na pokrycie wystpujcego w cigu roku przejciowego deficytu budetu do wysokoci 3 000 000,00 z.

10. Zacza si prognoz cznej kwoty dugu gminy na koniec 2009 roku i lata nastpne, zgodnie z zacznikiem nr 6 i nr 6a.


3

Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu.lp.zacznik:
1zal 1.pdf
2zal 2.pdf
3zal 3.pdf
4zal 3a.pdf
5zal 4.pdf
6zal 5.pdf
7zal 6.pdf

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XXX/185/09 w sprawie: zmian budżetu miasta na 2009 rok”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
07.10.2009, 11:54 CESTwprowadzenie informacji - Uchwała Nr XXX/185/09 w sprawie: zmian budżetu miasta na 2009 rok

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.