Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2006 > XXXVI sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 15 marca 2006 r. > Uchwała Nr XXXVI/198/06 Dzi jest 21.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6505084
  Uchwała Nr XXXVI/198/06

 

Uchwaa Nr XXXVI/198/06

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 15 marca 2006 r.w sprawie zamiaru likwidacji Miejskiego Orodka Kultury w Braniewie .


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym

/ t.j. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 , z 2002 r. Nr 23, poz.220 , Nr 62 ,poz.558 , Nr 113, poz.984 , Nr 153 , poz.1271 , Nr 214 , poz.1806 , z 2003 r. Nr 80 poz.717 , Nr 162 , poz.1568 , z 2004 r.

Nr 116 , poz.1203 , z 2005 r. Nr 172 , poz.1441 , z 2006 r. Nr 17 poz.128 / oraz art.22 ust.1 i 2 ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dziaalnoci kulturalnej / t.j. z 2001 r. Dz.U. Nr 13, poz.123 , z 2002 r. Nr 41 poz.364 , z 2003 r. Nr 96 , poz.874 , Nr 162, poz.1568 , Nr 213 , poz.2081 , z 2004 r. Nr 11 , poz.96 , Nr 261 , poz.2598 , z 2005 r. Nr 131 , poz.1091 , Nr 132 , poz.1111 / uchwala si co nastpuje :1


Podaje si do publicznej wiadomoci informacj o zamiarze likwidacji instytucji kultury pn. Miejski Orodek Kultury w Braniewie .


2


Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta Braniewa .


3


Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu w sposb zwyczajowo przyjty .Uzasadnienie


W miesicu sierpniu 2006 r. planowane jest zakoczenie budowy Braniewskiego Centrum Kultury .

Braniewskie Centrum Kultury realizowa bdzie , midzy innymi zadania wykonywane aktualnie przez Miejski Orodek Kultury w Braniewie .

W zwizku z powyszym , celowym jest dokonanie likwidacji Miejskiego Orodka Kultury w Braniewie .


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XXXVI/198/06”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
22.03.2006, 09:01 CETwprowadzenie informacji - Uchwała Nr XXXVI/198/06

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.