Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2012 > XXII sesja Rady Miejskiej w Braniewie z 20 listopada 2012r. > Uchwała Nr XXII/138/12 w sprawie zmian budżetu miasta na 2012 rok Dzi jest 19.07.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6560452
  Uchwała Nr XXII/141/12 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Braniewa w roku 2013 oraz zwolnień w podatku od środków transportowych
  Uchwała Nr XXII/142/12 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/152/05 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze,

  Uchwała Nr XXII/138/12 w sprawie zmian budżetu miasta na 2012 rok

 

Uchwaa Nr XXII/138/12

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 20 listopada 2012r.

w sprawie: zmian budetu miasta na 2012 rok


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (DZ.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z p. zm.) oraz art.211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( DZ.U. Nr 157 poz. 1240 z p.zm.)


Rada Miejska w Braniewie uchwala, co nastpuje:


1


  1. Dokonuje si zmian w budecie miasta Braniewa na rok 2012 uchwalonego uchwa Nr XII/92/11 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie budetu miasta na 2012 rok zmienionej uchwa Nr XIV/98/12 z dnia 21 lutego 2012r, uchwa Nr XV/107/12 z dnia 27 marca 2012r, uchwa Nr XVI/110/12 z dnia 24 kwietnia 2012r, uchwa Nr XVII/113/12 z dnia 29 maja 2012r, uchwa Nr XIX/125/12 z dnia 11 wrzenia 2012 r, uchwa Nr XX/130/12 z dnia 27 wrzenia 2012 r, uchwa Nr XXI/133/12 z dnia 23 padziernika 2012 r poprzez:

1) zwikszenie planu dochodw budetu miasta o kwot 53 075,00 z zgodnie z zacznikiem nr 1,

2) zmniejszenie planu dochodw budetu miasta o kwot 46 468,00 z zgodnie z zacznikiem nr 1,

  1. zwikszenie planu wydatkw budetu miasta o kwot 163 871,01 z zgodnie z zacznikiem nr 2 ,

  2. zmniejszenie planu wydatkw budetu miasta o kwot 157 264,01 z zgodnie z zacznikiem nr 2 .


  1. Budet miasta po zmianach wynosi:

  1. plan dochodw ogem – 45 897 228,67 z

z tego:

dochody biece – 43 092 466,23 z

dochody majtkowe – 2 804 762,44 z  1. plan wydatkw ogem – 46 562 154,49 z

z tego:

wydatki biece – 43 407 904,40 z

wydatki majtkowe – 3 154 250,09 z

    1. deficyt budetu – 664 925,82 z.

3. Wydatki majtkowe w 2012r. po zmianach wynosz 3 154 250,09 z w tym:

wydatki inwestycyjne na rok budetowy po zmianach w wysokoci 1 769 250,09 z godnie z zacznikiem nr 3 do niniejszej uchway.

4.Wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spjnoci ustala si w wysokoci 1 654 038,22 z zgodnie z zacznikiem nr 4 do niniejszej uchway.

5.Zestawienie planowanych kwot dotacji po zmianach udzielonych z budetu jednostki samorzdu terytorialnego , stanowi zacznik nr 5 .


2


Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu .Przewodniczcy

Rady Miejskiej w Braniewie

Tadeusz Baryckilp.zacznik:
1zał. nr 1 -dochody do uchwały nr XXII-138-12.jpg
2zał. nr 1 - str 1- wydatki- do uchwały nr XXII-138-12.jpg
3zał. nr 1 - str 2- wydatki- do uchwały nr XXII-138-12.jpg
4zał. nr 1 - str 3- wydatki- do uchwały nr XXII-138-12.jpg
5zał. nr 3 do uchwały nr XXII-138-12.pdf
6zał 4 do uchwały nr XXII-138-12.pdf
7zał nr 5 do uchwały XXII-138-12.pdf

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XXII/138/12 w sprawie zmian budżetu miasta na 2012 rok”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk27.11.2012, 12:57 CETwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.