Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Zamówienia publiczne > Przetargi > Przetarg nieograniczony na letnie i zimowe utrzymanie dróg, chodników, ciągów pieszych na terenie miasta Braniewa Dzi jest 14.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6526337
  Przetarg nieograniczony na letnie i zimowe utrzymanie dróg, chodników, ciągów pieszych na terenie miasta Braniewa

Braniewo: Letnie i zimowe utrzymanie drg, chodnikw, cigw pieszych na terenie Miasta Braniewa
Numer ogoszenia: 401804 - 2014; data zamieszczenia: 08.12.2014
OGOSZENIE O ZAMWIENIU - usugi

Zamieszczanie ogoszenia: obowizkowe.

Ogoszenie dotyczy: zamwienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta , ul. Kociuszki 111, 14-500 Braniewo, woj. warmisko-mazurskie, tel. 055 6440102, faks 055 2432928.

·Adres strony internetowej zamawiajcego: www.braniewo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJCEGO: Administracja samorzdowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMWIENIA

II.1) OKRELENIE PRZEDMIOTU ZAMWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamwieniu przez zamawiajcego: Letnie i zimowe utrzymanie drg, chodnikw, cigw pieszych na terenie Miasta Braniewa.

II.1.2) Rodzaj zamwienia: usugi.

II.1.4) Okrelenie przedmiotu oraz wielkoci lub zakresu zamwienia: Przedmiotem zamwienia jest wiadczenie usugi w zakresie letniego i zimowego utrzymania w czystoci drg, chodnikw i cigw pieszych gminnych na Miasta Braniewa. Odpady powstae w wyniku wiadczenia usugi bd dostarczanie do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadw Komunalnych, tj. do Zakadu Utylizacji Odpadw Sp. z o. o. w Elblgu ul. Mazurska 42, wycznie za porednictwem Stacji przeadunkowej odpadw komunalnych w Braniewie przy ul. Stefczyka. 2.Szczegowy opis wykonywania przedmiotu zamwienia 1.Wymagany zakres prac do wykonania na drogach i chodnikach gminnych : 1) codzienne zbieranie do godziny 700 ( rwnie w dni wolne od pracy i wita ) nieczystoci staych ( bez wzgldu na ich wielko ) i wywz nieczystoci na punkt przeadunkowy odpadw przy ul.Stefczyka w Braniewie. 2) odnieanie i usuwanie liskoci na drogach, chodnikach i cigach pieszych, 3) cige utrzymanie w czystoci drg, chodnikw i cigw pieszych / usuwanie piachu i innych nieczystoci / 4) zadania w utrzymaniu drg, chodnikw w okresie zimowym bd realizowane w dniach, w ktrych bdzie zachodzia konieczno ich wykonania ze wzgldu na panujce warunki atmosferyczne, rwnie w dni wolne,wita jak rwnie w porze nocnej. 5) Wykonawca obowizany jest do zabezpieczania ewentualnych uszkodze drg, chodnikw i cigw pieszych ( dziury, pknicia, wyrwy itp.) do czasu ich naprawy. 6)Wykonawca ubezpieczy prowadzenie swojej dziaalnoci w zakresie wynikajcej z postanowie niniejszej umowy od odpowiedzialnoci cywilnej na sum 50.000 z, 2. Wykonawca zobowizuje si, i przedmiot umowy okrelony w 1 bdzie wykonywa zgodnie z postanowieniami umowy, przepisami prawa powszechnie obowizujcego, w tym ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach ( tekst jed.: Dz.U. z 2013 r. poz.1399 z pn. zm.), oraz Uchway Nr XXIV/167/13 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie szczegowych zasad utrzymania czystoci i porzdku na terenie miasta Braniewa, 3. Wykonawca zobowizuje si pokry wszystkie kwoty zasdzone od Zamawiajcego w zwizku z dochodzeniem przez osoby trzecie bezporednio od Zamawiajcego odszkodowa i zadouczynie za szkody poniesione przez te osoby na terenie okrelonym w 1 oraz zaczniku nr 1 projektu umowy. Zobowizanie, o ktrym mowa w zdaniu poprzedzajcym dotyczy szkd powstaych wskutek zdarze majcych miejsce w okresie obowizywania umowy i wynikajcych z niewykonania lub nienaleytego wykonania umowy przez Wykonawc. 4. koszenie, grabienie i wywz skoszonej trawy ( pasy drogowe) na punkt przeadunkowy odpadw przy ul.Stefczyka w Braniewie 5. odcinanie odrostw drzew w pasach drogowych, zebranie ich i wywz na punkt przeadunkowy odpadw przy ul.Stefczyka w Braniewie, 6. patno za wiadczon usug nastpowa bdzie w stosunku miesicznym, po jej wykonaniu na podstawie wystawionej faktury przez Usugodawc. 7. Pooenie i granice terenw do utrzymania okrela zacznik nr 9 do niniejszej specyfikacji..

II.1.6) Wsplny Sownik Zamwie (CPV): 90.61.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza si zoenie oferty czciowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si zoenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakoczenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta wymaga zabezpieczenia w postaci wadium, w wysokoci 5.000,00 z Wadium wnosi si przed upywem terminu skadania ofert. Wadium moe by wniesione w jednej lub kilku nastpujcych formach: a) pienidzu, b) porczeniach bankowych lub porczeniach spdzielczej kasy oszczdnociowokredytowej, z tym e porczenie kasy jest zawsze porczeniem pieninym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) porczeniach udzielanych przez podmioty, o ktrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsibiorczoci. (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z pn. zm.) Wadium w pienidzu naley wnie przelewem na rachunek : Urzdu Miasta Braniewa Braniewsko-Pascki Bank Spdzielczy z siedzib w Braniewie, nr 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040 przed upywem terminu skadania ofert podajc w treci przelewu nazw postpowania i swj NIP. Wniesienie wadium w pienidzu za pomoc przelewu bankowego, Zamawiajcy bdzie uwaa za skuteczne tylko wwczas, gdy bank prowadzcy rachunek Zamawiajcego potwierdzi, e otrzyma taki przelew przed upywem terminu skadania ofert, za dowd wniesienia wadium moe by doczony do oferty. Kasa Urzdu Miasta Braniewa wadium nie przyjmuje. Wadium wnoszone w innej dopuszczalnej formie ni w pienidzu naley zoy w oryginale ( poza ofert ) w Sekretariacie Urzdu Miasta Braniewa ( pok. Nr 16 ) w terminie przewidzianym na skadanie ofert. Z treci gwarancji (porczenia) musi jednoznacznie wynika jaki jest sposb reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi by podpisana przez upowanionego (upenomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien by sporzdzony w sposb umoliwiajcy jego identyfikacj np. zoony wraz z imienn piecztk lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treci gwarancji winno wynika bezwarunkowe, na kade pisemne danie zgoszone przez Zamawiajcego w terminie zwizania ofert, zobowizanie Gwaranta do wypaty Zamawiajcemu penej kwoty wadium w okolicznociach okrelonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamwie publicznych. Wykonawca, ktry nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy ofert akceptowaln form wadium zostanie wykluczony z postpowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzucon. Zamawiajcy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewanieniu postpowania, z wyjtkiem Wykonawcy, ktrego oferta zostaa wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, ktrego oferta zostaa wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajcy zwraca wadium niezwocznie po zawarciu umowy w sprawie zamwienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia naleytego wykonania umowy. Zamawiajcy da ponownego wniesienia wadium przez Wykonawc ktremu zwrcono wadium, jeeli w wyniku rozstrzygnicia odwoania jego oferta zostaa wybrana jako najkorzystniejsza. Jeeli wadium wniesiono w pienidzu, Zamawiajcy zwraca je wraz z odsetkami wynikajcymi z umowy rachunku bankowego, na ktrym byo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pienidzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawc. Zamawiajcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupenienia brakujcych lub zawierajcych bdy owiadcze, dokumentw lub penomocnictw, nie zoy ich w okrelonym przez Zamawiajcego terminie, chyba e udowodni e wynika to z przyczyn nielecych po jego stronie. Zamawiajcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeeli Wykonawca, ktrego oferta zostaa wybrana: a) odmwi podpisania umowy w sprawie zamwienia publicznego na warunkach okrelonych w ofercie; b) nie wnis wymaganego zabezpieczenia naleytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamwienia publicznego stao si niemoliwe z przyczyn lecych po stronie Wykonawcy. W ofercie naley poda nr konta, na ktry Zamawiajcy bdzie mg zwrci wadium wniesione w pienidzu.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAU W POSTPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPENIANIA TYCH WARUNKW

·III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okrelonej dziaalnoci lub czynnoci, jeeli przepisy prawa nakadaj obowizek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny speniania tego warunku

·wpis do dziaalnoci regulowanej

·III.3.2) Wiedza i dowiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny speniania tego warunku

·owiadczenie o spenieniu warunkw udziau w postpowaniu okrelonych art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy - prawo zamwie publicznych, zgodne z wzorem stanowicym zacznik nr 2, do SIWZ, oraz owiadczenie o spenianiu warunkw udziau w postpowaniu, zawarte w pkt. 6 FORMULARZA OFERTOWEGO,

·III.3.3) Potencja techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny speniania tego warunku

·owiadczenie o spenieniu warunkw udziau w postpowaniu okrelonych art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy - prawo zamwie publicznych, zgodne z wzorem stanowicym zacznik nr 2, do SIWZ, oraz owiadczenie o spenianiu warunkw udziau w postpowaniu, zawarte w pkt. 6 FORMULARZA OFERTOWEGO,

·III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamwienia

Opis sposobu dokonywania oceny speniania tego warunku

·owiadczenie o spenieniu warunkw udziau w postpowaniu okrelonych art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy - prawo zamwie publicznych, zgodne z wzorem stanowicym zacznik nr 2

·III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny speniania tego warunku

·owiadczenie o spenieniu warunkw udziau w postpowaniu okrelonych art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy - prawo zamwie publicznych, zgodne z wzorem stanowicym zacznik nr 2

III.4) INFORMACJA O OWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ DOSTARCZY WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPENIANIA WARUNKW UDZIAU W POSTPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania speniania przez wykonawc warunkw, o ktrych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprcz owiadczenia o spenianiu warunkw udziau w postpowaniu naley przedoy:

·potwierdzenie posiadania uprawnie do wykonywania okrelonej dziaalnoci lub czynnoci, jeeli przepisy prawa nakadaj obowizek ich posiadania, w szczeglnoci koncesje, zezwolenia lub licencje;

·wykaz wykonanych, a w przypadku wiadcze okresowych lub cigych rwnie wykonywanych, gwnych dostaw lub usug, w okresie ostatnich trzech lat przed upywem terminu skadania ofert albo wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu, a jeeli okres prowadzenia dziaalnoci jest krtszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartoci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotw, na rzecz ktrych dostawy lub usugi zostay wykonane, oraz zaczeniem dowodw, czy zostay wykonane lub s wykonywane naleycie;

·wykaz narzdzi, wyposaenia zakadu i urzdze technicznych dostpnych wykonawcy usug lub robt budowlanych w celu wykonania zamwienia wraz z informacj o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, naley przedoy:

·owiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

·aktualny odpis z waciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziaalnoci gospodarczej, jeeli odrbne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia albo skadania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotw zagranicznych

Jeeli wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktrym ma siedzib lub miejsce zamieszkania potwierdzajcy, e:

·nie otwarto jego likwidacji ani nie ogoszono upadoci - wystawiony nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia albo skadania ofert;

·nie zalega z uiszczaniem podatkw, opat, skadek na ubezpieczenie spoeczne i zdrowotne albo e uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozoenie na raty zalegych patnoci lub wstrzymanie w caoci wykonania decyzji waciwego organu - wystawiony nie wczeniej ni 3 miesice przed upywem terminu skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia albo skadania ofert;

·nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si o zamwienie - wystawiony nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia albo skadania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczce przynalenoci do tej samej grupy kapitaowej

·lista podmiotw nalecych do tej samej grupy kapitaowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentw albo informacji o tym, e nie naley do grupy kapitaowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamwienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnisza cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktrej jest dostpna specyfikacja istotnych warunkw zamwienia: www.bip.braniewo.pl
Specyfikacj istotnych warunkw zamwienia mona uzyska pod adresem: Urzd Miasta Braniewa, ul. Kociuszki 111, 14-500 Braniewo..

IV.4.4) Termin skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu lub ofert: 16.12.2014 godzina 10:00, miejsce: Urzd Miasta Braniewa. ul. Kociuszki 111, 14-500 Braniewo, pok. nr 16..

IV.4.5) Termin zwizania ofert: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skadania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si uniewanienie postpowania o udzielenie zamwienia, w przypadku nieprzyznania rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajcych zwrotowi rodkw z pomocy udzielonej przez pastwa czonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktre miay by przeznaczone na sfinansowanie caoci lub czci zamwienia: nie

 

 

 

 

OGOSZENIE DLA OFERENTW

 

 

W specyfikacji istotnych warunkw zamwienia „Letnie i zimowe utrzymanie drg, chodnikw, cigw                i pieszych na terenie Miasta Braniewa”  OGo.271.1.2014

 

1) Rozdzia 1 VI ust. 1 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„owiadczenie o spenieniu warunkw udziau w postpowaniu okrelonych art.  22 ust. 1 – 4 ustawy – prawo zamwie publicznych, zgodnie z wzorem stanowicym zacznik nr 2, do SIWZ, oraz owiadczenie o spenieniu warunkw udziau w postpowaniu, zawarte w pkt 6 FORMULARZA OFERTOWEGO”

 

2) Rozdzia 2 ZACZNIK nr 9 otrzymuje brzmienie:

 

„ZACZNIK NR 9.

 

 Wykaz drg, chodnikw i cigw pieszych - gminnych

 do SIWZ z dnia 4 grudnia 2014 r.  na utrzymanie drg, chodnikw i cigw pieszych

 w okresie 1.01.2015 r.  – 31.12.2016 r. oraz stanowi bdzie za. Nr 1 do umowy na wiadczenie usugi

 

L.p.

Nazwa ulicy, chodnika,cigu pieszego

Powierzchnia

w m2

1

Armii Krajowej – kiosk przy budynku Nr 1-2-5 ( chodnik )

45

2

Armii Krajowej 2-4, rg Rzemielniczej 1 ( chodnik )

15

3

Baczyskiego

480

4

Bayskiego

600

5

Bema - chodnik

401

6

Bema ( od  Sowiskiego )

2097

7

Bogosawionej Reginy Protmann + parking + droga dojazdowa do Bazyliki

720

8

Botaniczna + chodnik

5930

9

Botanicznej chodnik + kadka nad rz. Pask

1300

10

Cicha

300

11

Dembiskiego + chodniki

1240

12

Drewniana -Pl. Pisudskiego ( chodnik )

270

13

Drozdowa

810

14

Drozdowa – Wileska ( chodnik )

270

15

Pl.Dworcowy + chodnik przy dziace miejskiej

2960

16

Elblska; jezdnia przy budynku 10-12; od chodnik od ronda do bud. Nr 4;

chodnik na cm.komunalny

770

17

Elblska – Krasickiego ( chodnik )

120

18

Elblska – parking za przystankiem PKS

1640

19

Elblska – przystanek PKS ( chodnik )

600

20

Elblska – Wileska cig pieszy przez trawniku

90

21

Fromborska – chodnik od ronda do Waowej; od  ronda do Fromborskiej 10

450

22

Fromborska parking + chodnik

3580

23

Gizewiusza

1120

24

Gdaska – chodnik przed BCK

82

25

Gdaska – chodnik przed budynkiem Nr 40-50

125

26

Gdaska : jezdnia przed ZSZ, chodnik na zielecu przed ZSZ ( kule ) chodnik na zielecu PL.Straacki; od Botanicznej do mostu na rz.Pasce; droga wewntrzna od Gdaskiej; chodnik od budynku Nr 34 do Botanicznej; chodnik w granicach amfiteatru

2905

27

Gdaska targowisko- chodnik – przy rzece

250

28

Grota Roweckiego - chodnik

748

29

Grota Roweckiego (  od  Sowiskiego )

2798

30

Pl. Grunwaldu -Al.Wojska Polskiego ( chodnik )

75

31

Pl. Grunwaldu ( jezdnia + chodniki )

6752

32

Pl. Grunwaldu midzy Nr 25 a 27 ( chodnik )

25

33

Pl. Grunwaldu – przy Nr 8-10-12 ( chodnik )

190

34

Pl. Grunwaldu – 3 cigi piesze na zielecu

70

35

Grzybowa + chodnik

780

36

Jachtowa

360

37

Jaskcza

510

38

Kajki

810

39

Kasztanowa – chodnik ( przy  dziace Banku Millennium )

91

40

Katedralna

240

41

Kolejowa 2A - dojazd do budynku mieszkalnego

70

42

Kotaja + chodnik

1910

43

Konarskiego 8-10-12-14 – rg Armii Krajowej ( chodnik )

350

44

Kocielna – Mynarska ( chodnik )

163

45

Kociuszki II + chodnik

3470

46

Kociuszki 1-3-5 na rogu z Krlewieck ( chodnik )

350

47

Kociuszki Nr 13-15 ( chodnik )

350

48

Kociuszki  Nr 21, 23, 25, 27 – malinowa ( chodnik )

317

49

Kociuszki – w kierunku dojcia do ogrdkw dziakowych

260

50

Kociuszki -Parking przy aptece

880

51

Kociuszki 77 – wjazd i parking ( bya przychodnia )

250

52

Kociuszki – teren garay (wjazd przy budynku policji i teren garay )

1100

53

Kociuszki – chodnik przy  U.M; od Nr 91do Nr 77;wjazd na Kociuszki 100; od budynku Hotelu do budynku kantoru; chodnik od rz.Lipwki do Nowej Apteki;

551

54

Kociuszki dojazd do budynku 91B

1100

55

Kociuszki midzy budynkami Nr 112, 114 i 116 ( chodnik )

65

56

Kromera + chodnik

1400

57

Kromera – wjazd do budynkw pryz ul.Gdaskiej

10

58

Krlewiecka ( chodnik po prawej stronie do przejazdu kolejowego )

2123

59

Krlewiecka-chodnik przed  budynkiem Nr 54, od PPIS do nr 42,

od skrzyowania do budynku Nr 2-4;

250

60

Krlewiecka - Konarskiego ( chodnik )

144

61

Teren parkingu przy ul. Krlewieckiej

819

62

Krtka

600

63

Lipowa

620

64

Lisia + parking

900

65

cznikowa

380

66

cznikowa ( chodnik )

100

67

kowa

1050

68

Magazynowa

2760

69

J.Matejki ( od Elblskiej )

500

70

Mielczarskiego II

410

71

Mielczarskiego – chodnik w granicach budynku Nr 5 do ul.Sikorskiego

240

72

Mynarska

700

73

Mokra - chodnik

750

74

Moniuszki – Botaniczna ( chodnik )

504

75

Moniuszki (  teren b. stada ogierw )  - jezdnie

1720

76

Moniuszki – od ronda do Moniuszki 3

100,5

77

Moniuszki 16A  droga dojazdowa do budynku

1000

78

Moniuszki i Sucharskiego ( Kadka piesza nad torami z dojciem do Moniuszki i Sucharskiego )

1235

79

Morska – chodnik na dugoci parkingu + parking + chodnik przed Sdem

2291

80

Morska – cmentarz komunalny ( chodnik )

150

81

Mrwcza

470

82

Nadbrzena

4560

83

Nowopascka

1480

84

Ogrodowa

450

85

Olsztyska – cmentarz komunalny ( chodnik )

113

86

PCK ( jezdnia + chodniki )

4015

87

Piaskowa

1250

88

Pieninego - chodnik

220

89

Pl. Pisudskiego  ( jezdnia + chodniki )

2470

90

Pl. Pisudskiego – skwer i cigi piesze przed Biedronk

889

91

Pl. Pisudskiego - Teren targowiska miejskiego

2890

92

Piwna

200

93

Portowa  ( chodnik )

30

94

Portowa – Morska ( chodnik )

150

95

Przemysowa ( jezdnia + chodniki )

3595

96

Sdowa - chodnik

179

97

Sikorskiego – chodnik i wjazd w granicach posesji 700-lecia 2

55

98

Ulica od ul. Sikorskiego do chodnika do ul. Zielonej ( cznik )

125

99

Sikorskiego midzy budynkami Nr 16 i 18 ( chodnik )

37

100

Sikorskiego Nr 30 ( chodnik )

50

101

Sikorskiego Nr 32( chodnik )

15

102

Skwer Sybirakw

1554

103

Soneczna

1020

104

Sowicza

480

105

Smutna

1100

106

Sowiskiego + chodniki

1150

107

Spacerowa (plus ulica  Pl. Grunwaldu a ul. Morsk )

1320

108

witojaska – chodnik ( dwie strony )

218

109

Traugutta – chodnik w granicach budynku Nr 7-17

220

110

Urzd Miasta - parking

1808

111

Waowa - chodnik

110

112

Wska + chodnik

550

113

Wska przy budynku  2-4-6 ( chodnik )

130

114

Wodna + chodnik

950

115

Al. Wojska Polskiego _ Elblska ( chodnik )

90

116

Al. Wojska Polskiego – wjazd na osiedle

310

117

Pl. Wolnoci – chodnik

60

118

Pl. Wolnoci – chodnik od Nr 2 do boiska ZSZ

1150

119

Pl. Wolnoci, Portowa, Morska - ( dwa cigi piesze  )

465

120

Zielona + chodnik

4406,5

121

Zielona – Moniuszki - Parking przed  Biedronk ( cz ) + chodnik

710

122

Zielona – Sikorskiego ( chodnik )

81

123

eglarska

380

124

eromskiego wjazd na posesj NZOZ, przy dziace Nr 11/18

25

125

eromskiego + chodnik

3704,5

126

700-lecia – chodnik  przy budynku 1-7 do trafostacji; chodnik od Sikorskiego  ( garae ) do budynku 1-7

920

127

700-lecia 2-4-6-8-10 ( chodniki + dojazd od Sikorskiego )

690

 

RAZEM

121 406,5 m2

 

 

3) Rozdzia 3 1 ust. 3  otrzymuje brzmienie:

„Teren drg i chodnikw do utrzymania letniego i zimowego wynosi 121 406,5 m2

 

4) Rozdzia 4 zatytuowany jako „1. Opis przedmiotu zamwienia” otrzymuje brzmienie:

„1. Przedmiotem zamwienia jest wiadczenie usug w zakresie letniego i zimowego utrzymania w czystoci drg, chodnikw i cigw pieszych gminnych dla Miasta Braniewa. Odpady powstae w wyniku wiadczenia usugi bd dostarczane do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadw Komunalnych, tj. do Zakadu Utylizacji Odpadw               Sp. z o.o. W Elblgu ul. Mazurska 42, wycznie za porednictwem Stacji Przeadunkowej odpadw komunalnych                  w Braniewie przy ul. Stefczyka.

Powierzchnia drg, chodnikw i cigw pieszych wynosi : 121 406,5 m2; powierzchnia zieleni miejskiej do koszenia 10000m2”

 

5) Rozdzia 4 zatytuowany jako „2. Szczegowy opis wykonywania przedmiotu zamwienia” ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wykonawca zobowizuje si, i przedmiot umowy okrelony w 1 oraz zaczniku nr 1 ( zacznik Nr 9  do SIWZ ) projektu umowy bdzie wykonywa zgodnie z postanowieniami umowy, przepisami prawa powszechnie obowizujcego, w tym ustawy  z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach                          ( tekst jed.: Dz.U. z 2013 r. poz.1399 z pn. zm.), oraz Uchway Nr XXIV/167/13 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie szczegowych zasad utrzymania czystoci i porzdku na terenie miasta Braniewa”

 

 

6). Rozdzia 4 zatytuowany jako „2. Szczegowy opis wykonywania przedmiotu zamwienia” ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wykonawca zobowizuje si pokry wszystkie kwoty zasdzone od Zamawiajcego w zwizku z dochodzeniem przez osoby trzecie bezporednio od Zamawiajcego odszkodowa i zadouczynie za szkody poniesione przez te osoby na terenie okrelonym w 1 oraz zaczniku nr 1 ( zacznik Nr 9  do SIWZ ) projektu umowy. Zobowizanie, o ktrym mowa w zdaniu poprzedzajcym dotyczy szkd powstaych wskutek zdarze majcych miejsce w okresie obowizywania umowy i wynikajcych z niewykonania lub nienaleytego wykonania umowy przez Wykonawc.”

 

 lp.zacznik:
1siwz 2014.pdf
2zał.nr 1.doc
3zał.nr 1.pdf
4zał.nr 2.doc
5zał.nr 2.pdf
6zał.Nr 3.doc
7zał.Nr 3.pdf
8zał.Nr 4.doc
9zał.Nr 4.pdf
10zał.nr 5.doc
11zał.nr 5.pdf
12zał.Nr 6.doc
13zał.Nr 6.pdf
14zał.Nr 7.doc
15zał.Nr 7.pdf
16zał.nr 8.doc
17zał.nr 8.pdf
18zał. nr 9.pdf
osoba wytwarzajca informacj publiczn: Janusz Nogaldata wytworzenia informacji publicznej:
2014-12-09

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Przetarg nieograniczony na letnie i zimowe utrzymanie dróg, chodników, ciągów pieszych na terenie miasta Braniewa”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk12.12.2014, 14:37 CETuaktualnienie informacji
Anna Kroczyk09.12.2014, 14:42 CETwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.