Strona g丑wna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Zam贸wienia publiczne > Przetargi > Przetarg na wyw贸z odpad贸w sta艂ych z terenu miasta Braniewa Dzi jest 19.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6503695
  Przetarg na wyw贸z odpad贸w sta艂ych z terenu miasta Braniewa

 

Braniewo: wyw髗 odpad體 sta硑ch na terenie miasta Braniewa, w okresie od 1.02.2013 r. do 31.12.2014 r.
Numer og硂szenia: 21064 - 2013; data zamieszczenia: 15.01.2013
OGSZENIE O ZAM覹IENIU - us硊gi

Zamieszczanie og硂szenia: obowi眤kowe.

Og硂szenie dotyczy: zam體ienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta , ul. Ko禼iuszki 111, 14-500 Braniewo, woj. warmi駍ko-mazurskie, tel. 055 6440102, faks 055 2432928.

 • Adres strony internetowej zamawiaj眂ego: www.braniewo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJEGO: Administracja samorz眃owa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM覹IENIA

II.1) OKREENIE PRZEDMIOTU ZAM覹IENIA

II.1.1) Nazwa nadana zam體ieniu przez zamawiaj眂ego: wyw髗 odpad體 sta硑ch na terenie miasta Braniewa, w okresie od 1.02.2013 r. do 31.12.2014 r..

II.1.2) Rodzaj zam體ienia: us硊gi.

II.1.3) Okre秎enie przedmiotu oraz wielko禼i lub zakresu zam體ienia: I. wyw髗 odpad體 sta硑ch z pojemnik體 o pojemno禼i 1,1m3 - szt.8 , ustawionych na targowisku miejskim pl.Pi硈udskiego i przy Urz阣zie Miasta Braniewa ul.Ko禼iuszki 111, II. wyw髗 odpad體 sta硑ch z koszy ulicznych o pojemno禼i 50dcm3 wywozie odpad體 sta硑ch z koszy ulicznych o pojemno禼i 50dcm3 ustawionych przy g丑wnych ci眊ach pieszych i skwerach na terenie miasta Braniewa / 130 szt. / ul.Moniuszki, Fromborska, Gda駍ka, Elbl眘ka, Kr髄ewiecka, Ko禼iuszki, Traugutta, Konarskiego, Drewniana, Wiejska, PCK, Sikorskiego, Zielona, Dembi駍kiego, Sowi駍kiego, Zielona, skwer Sybirak體, skwer przy Pl.Wolno禼i, skwer przy ul.Sikorskiego-Elbl眘ka, skwer przy ul.Gda駍kiej-Pl.Pi硈udskiego, Urz眃 Miasta . 1) Zebrane odpady wymienione w pkt. 3 ust. 1 ppkt. 1), 2) i 3) Wykonawca zobowi眤any b阣zie do dowiezienia na punkt prze砤dunkowy odpad體 komunalnych w Braniewie przy ul.Stefczyka. 2) Us硊godawca b阣zie ponosi koszty zwi眤ane z wywozem nieczysto禼i sta硑ch, utylizacji odpad體 na wysypisku miejskim, konserwacji, naprawy pojemnik體 i koszy ulicznych. 3) Us硊godawca b阣zie utrzymywa wszystkie pojemniki obj阾e umow w nale縴tej czysto禼i ( mycie pojemnik體 i koszy ulicznych z zewn眛rz co najmniej raz w miesi眂u; dezynfekcji pojemnik體 i koszy raz w miesi眂u ) 4) Us硊godawca b阣zie zobowi眤any do 秝iadczenia us硊gi wywozu nieczysto禼i w spos骲 nast阷uj眂y : - z targowiska miejskiego pl.Pi硈udskiego codziennego - po godzinie 15.00 - opr骳z niedziel i dni 秝i眛ecznych, - z koszy ulicznych dwa razy w tygodniu : wtorki i pi眛ki ( je縠li w ww. dniu roboczym wypadnie dzie 秝i眛eczny us硊g nale縴 wykona w dzie nast阷ny ) - z Urz阣u Miasta - raz w tygodniu. III. Zw髗ka surowc體 wt髍nych z budynk體 jednorodzinnych i budynk體 o zabudowie szeregowej z terenu ca砮go miasta Braniewa, zgodnie z harmonogramem zbi髍ki stanowi眂ym za潮cznik Nr 2 do niniejszego SIWZ. 6) Us硊godawca zakupi na w砤sny koszt odpowiedni ilo舵 work體 do selektywnej zbi髍ki odpad體 o pojemno禼i 110 dm3; worki musz posiada nazw firmy 秝iadcz眂ej us硊g; - w kolorze 矿硉ym - na plastik, metal, - w kolorze zielonym - na szk硂, - w kolorze niebieskim - na makulatur, 7) Us硊godawca zabieraj眂 nape硁iony worek z surowcami wt髍nymi z nieruchomo禼i zostawi nowy worek ( sztuka za sztuk ) Szacunkowe ilo禼i work體 do wykonania us硊gi wg koloru : - 矿硉e : 20000 szt. - zielone : 8000 szt. - niebieskie : 5000 szt..

II.1.4) Czy przewiduje si udzielenie zam體ie uzupe硁iaj眂ych: nie.

II.1.5) Wsp髄ny S硂wnik Zam體ie (CPV): 90.51.32.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza si z硂縠nie oferty cz甓ciowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza si z硂縠nie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAM覹IENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako馽zenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam體ienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIA W POST蔖OWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEIANIA TYCH WARUNK覹

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre秎onej dzia砤lno禼i lub czynno禼i, je縠li przepisy prawa nak砤daj obowi眤ek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spe硁iania tego warunku

  • a.potwierdzenia spe硁iania tego warunku Zamawiaj眂y dokona na podstawie o秝iadczenia wymienionego w pkt 8. ppkt 1.1. SIWZ, oraz o秝iadczenie, 縠 przed podpisaniem umowy oferent dostarczy zamawiaj眂emu odpis wpisu do rejestru dzia砤lno禼i regulowanej w zakresie odbioru odpad體 komunalnych.

 • III.3.2) Wiedza i do秝iadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spe硁iania tego warunku

  • potwierdzenia spe硁iania tego warunku Zamawiaj眂y dokona na podstawie o秝iadczenia wymienionego w pkt 8. ppkt 1.1. SIWZ oraz dokument體 wymienionych w pkt 8. ppkt 1.3. SIWZ

 • III.3.3) Potencja techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spe硁iania tego warunku

  • potwierdzenia spe硁iania tego warunku Zamawiaj眂y dokona na podstawie o秝iadczenia wymienionego w pkt 8. ppkt 1.1. SIWZ oraz dokument體 wymienionych w pkt 8. ppkt 1.4. SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam體ienia

Opis sposobu dokonywania oceny spe硁iania tego warunku

  • potwierdzenia spe硁iania tego warunku Zamawiaj眂y dokona na podstawie o秝iadczenia wymienionego w pkt 8. ppkt 1.1. SIWZ oraz dokument體 wymienionych w pkt 8. ppkt 1.4. SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spe硁iania tego warunku

  • potwierdzenia spe硁iania tego warunku Zamawiaj眂y dokona na podstawie o秝iadczenia wymienionego w pkt 8 . ppkt 1.1. SIWZ

III.4) INFORMACJA O OIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ DOSTARCZY WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEIANIA WARUNK覹 UDZIA W POST蔖OWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spe硁iania przez wykonawc warunk體, o kt髍ych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr骳z o秝iadczenia o spe硁ieniu warunk體 udzia硊 w post阷owaniu, nale縴 przed硂縴:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku 秝iadcze okresowych lub ci眊硑ch r體nie wykonywanych, dostaw lub us硊g w zakresie niezb阣nym do wykazania spe硁iania warunku wiedzy i do秝iadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed up硑wem terminu sk砤dania ofert albo wniosk體 o dopuszczenie do udzia硊 w post阷owaniu, a je縠li okres prowadzenia dzia砤lno禼i jest kr髏szy - w tym okresie, z podaniem ich warto禼i, przedmiotu, dat wykonania i odbiorc體, oraz za潮czeniem dokumentu potwierdzaj眂ego, 縠 te dostawy lub us硊gi zosta硑 wykonane lub s wykonywane nale縴cie

 • wykaz narz眃zi, wyposa縠nia zak砤du i urz眃ze technicznych dost阷nych wykonawcy us硊g lub rob髏 budowlanych w celu realizacji zam體ienia wraz z informacj o podstawie dysponowania tymi zasobami

 • wykaz os骲, kt髍e b阣 uczestniczy w wykonywaniu zam體ienia, w szczeg髄no禼i odpowiedzialnych za 秝iadczenie us硊g, kontrol jako禼i lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do秝iadczenia i wykszta砪enia niezb阣nych dla wykonania zam體ienia, a tak縠 zakresu wykonywanych przez nie czynno禼i, oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale縴 przed硂縴:

  • o秝iadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 • wykonawca powo硊j眂y si przy wykazywaniu spe硁iania warunk體 udzia硊 w post阷owaniu na potencja innych podmiot體, kt髍e b阣 bra硑 udzia w realizacji cz甓ci zam體ienia, przedk砤da tak縠 dokumenty dotycz眂e tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okre秎onym w pkt III.4.2.

 • III.4.3) Dokumenty podmiot體 zagranicznych

Je縠li wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk砤da:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w kt髍ym ma siedzib lub miejsce zamieszkania potwierdzaj眂y, 縠:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie og硂szono upad硂禼i - wystawiony nie wcze秐iej ni 6 miesi阠y przed up硑wem terminu sk砤dania wniosk體 o dopuszczenie do udzia硊 w post阷owaniu o udzielenie zam體ienia albo sk砤dania ofert

 • nie zalega z uiszczaniem podatk體, op砤t, sk砤dek na ubezpieczenie spo砮czne i zdrowotne albo 縠 uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz硂縠nie na raty zaleg硑ch p砤tno禼i lub wstrzymanie w ca硂禼i wykonania decyzji w砤禼iwego organu - wystawiony nie wcze秐iej ni 3 miesi眂e przed up硑wem terminu sk砤dania wniosk體 o dopuszczenie do udzia硊 w post阷owaniu o udzielenie zam體ienia albo sk砤dania ofert

 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si o zam體ienie - wystawiony nie wcze秐iej ni 6 miesi阠y przed up硑wem terminu sk砤dania wniosk體 o dopuszczenie do udzia硊 w post阷owaniu o udzielenie zam體ienia albo sk砤dania ofert

III.7) Czy ogranicza si mo縧iwo舵 ubiegania si o zam體ienie publiczne tylko dla wykonawc體, u kt髍ych ponad 50 % pracownik體 stanowi osoby niepe硁osprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM覹IENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zam體ienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni縮za cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona b阣zie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre禼i oferty, na podstawie kt髍ej dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na kt髍ej jest dost阷na specyfikacja istotnych warunk體 zam體ienia: www.bip.braniewo.pl
Specyfikacj istotnych warunk體 zam體ienia mo縩a uzyska pod adresem: Urz眃 Miasta Braniewa, ul. Ko禼iuszki 111, 14-500 Braniewo.

IV.4.4) Termin sk砤dania wniosk體 o dopuszczenie do udzia硊 w post阷owaniu lub ofert: 24.01.2013 godzina 09:00, miejsce: Urz眃 Miasta Braniewa, ul. Ko禼iuszki 111, 14-500 Braniewo, pok nr 16..

IV.4.5) Termin zwi眤ania ofert: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk砤dania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si uniewa縩ienie post阷owania o udzielenie zam體ienia, w przypadku nieprzyznania 秗odk體 pochodz眂ych z bud縠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj眂ych zwrotowi 秗odk體 z pomocy udzielonej przez pa駍twa cz硂nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt髍e mia硑 by przeznaczone na sfinansowanie ca硂禼i lub cz甓ci zam體ienia: nielp.za潮cznik:
1SIWZ - odpady.pdf
2oferta - za艂膮cznik nr 1.doc
3oferta.pdf
4za艂acznik nr 2.doc
5za艂acznik nr 2.pdf
6za艂acznik 2a.doc
7za艂acznik 2a.pdf
8za艂膮cznik 2b.doc
9za艂膮cznik 2b.pdf
10za艂膮cznik 2c.doc
11za艂膮cznik 2c.pdf
12za艂膮cznik nr 3.doc
13za艂膮cznik nr 3.pdf
14za艂膮cznik nr 4.doc
15za艂膮cznik nr 4.pdf
16za艂膮cznik nr 5.doc
17za艂膮cznik nr 5.pdf
osoba wytwarzaj眂a informacj publiczn: Janusz Nogaldata wytworzenia informacji publicznej:
2013-01-15

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Przetarg na wyw贸z odpad贸w sta艂ych z terenu miasta Braniewa”

u縴tkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk16.01.2013, 09:16 CETwprowadzenie informacji o przetargu

pe硁y rejestr zmian dla tej strony
do g髍y
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urz眃 Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrze縪ne.