Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Jednostki Organizacyjne Miasta > Administracja Budynków Komunalnych > Zarząd cmentarzami komunalnymi > Regulamin korzystania z cmentarzy komunalnych Dzi jest 14.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6525982
  Regulamin korzystania z cmentarzy komunalnych

 

Uchwaa Nr XXX/163/05

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 7 wrzenia 2005r.

 

w sprawie: uchwalenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych oraz zasad ich zarzdu na
                  terenie Gminy Miasta Braniewa.    

 

            Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 13 i art. 40 ust 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm. Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214. poz. 1806; Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568: Dz.U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759)
oraz art. 4 ust 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997r. Nr 9, poz. 43
z pn. zm. Dz.U. z 1997r. Nr 121 poz. 770, Nr 106 poz. 679; Dz.U. z 1998r Nr 106 poz. 668; Dz.U.
z 2002r Nr 113 poz. 984; Dz.U. z 2003r Nr 199 poz. 1937, Nr 96 poz. 874) uchwala si co nastpuje:

 

1.

 

Cmentarze komunalne przy ulicach Olsztyskiej, Morskiej i Elblskiej stanowi mienie komunalne,
w ktrych funkcj zarzdu cmentarza sprawuje Administracja Budynkw Komunalnych w Braniewie.

 

2.

 

1.       Przebywanie na terenie cmentarzy moe odbywa si:

1)            W okresie od 3 listopada do 31 marca w godz. 600 do 2100.

2)            W okresie od 1 kwietnia do 29 padziernika w godz. 500 do 2300.

3)            W okresie od 30 padziernika do 2 listopada bez ogranicze czasowych.

 

2.       Przebywanie poza wyznaczonymi w ust. 1 godzinami jest zabronione.

 

3.

 

Na cmentarzach komunalnych w Braniewie urzdza si groby:

1.             Ziemne pojedyncze.

2.             Ziemne rodzinne.

3.             Groby murowane – grobowce.

 

4.

 

1.    Na cmentarzach komunalnych stosuje si opaty:

1)          Za kade miejsca grzebalne – na 20 lat.

2)          Za kade miejsce rezerwowe – do dnia pochwku lub na 20 lat (w zalenoci, ktre pierwsze nastpi).

3)          Za wykup miejsca pod grb murowany pojedynczy oraz podwjny.

4)          Za kady pochwek w rezerwie, miejscu zastrzeonym – na 20 lat.

5)          Za kady pochwek w grobie murowanym.

6)          Za korzystanie z terenu cmentarza dla wykonania, ekshumacji i prac kamieniarskich.

7)          Za wjazd na teren cmentarzy pojazdw samochodowych (z wyczeniem usug jak w pkt. 6
i
czynnoci pogrzebowych).

 

2.  Wysoko opat wymienionych w ust 1 ustala Burmistrz Braniewa w formie zarzdzenia.

 

5.

 

1.       Wniesione na dobro zarzdu cmentarza opaty wymienione w 4 nie podlegaj zwrotowi.

 

2.       Przeduenie umowy na dalsze 20 lat wymaga ponownego uiszczenia opaty 20-letniej
(w roku kalendarzowym, w ktrym wygasa wano poprzedniej opaty).

 

3.       Opnienie we wniesieniu kolejnej opaty 20-letniej nie moe przekroczy jednego roku.

 

4.       W przypadku nie uiszczenia opaty 20-letniej w terminach okrelonych w ust. 2, 3 grb kwalifikuje si do likwidacji, co jest zgodne z obowizujcymi w tym zakresie przepisami (art. 7 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarych Dz.U. z 2000r,  Nr 23 poz. 295 tekst jednolity z p. zm.).

 

5.       Zarzd cmentarzy ogasza w styczniu kadego roku w rodkach masowego przekazu komunikat
o upywie okresu nienaruszalnoci grobu ziemnego opaconego przed 20-laty.

 

6.       Likwidacja grobu winna by poprzedzona informacj umieszczon na grobie i tablicy informacyjnej w biurze zarzdu cmentarza, na co najmniej 3 miesice przed terminem likwidacji (informacja winna by dostpna w okresie wit Wszystkich witych).

 

7.       Z czynnoci zwizanych z likwidacj grobu sporzdza si protok.

 

6.

 

1.       Grb ziemny zwyky nie moe by uyty do ponownego pochowania w nim zwok przed upywem 20 lat.

 

2.       Do dysponowania wolnym miejscem w grobie ziemnym przeznaczonym do pochowania wicej ni jednej osoby uprawnieni s czonkowie rodziny zmarego spoczywajcego w tym grobie wedug podanej kolejnoci:

1)            pozostay maonek (ka),

2)            krewni zstpni (dzieci, wnuki itd.),

3)            krewni wstpni (rodzice, dziadkowie itd.),

4)            krewni w linii bocznej do 4 stopnia,

5)            powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

 

3.       Posiadanie prawa, o ktrym mowa w ust. 2, nie upowania do odstpowania miejsca osobom innym ni wymienione w tym ustpie.

 

4.       Prawo do grobu nie podlega przekazaniu na rzecz innych osb z pominiciem kolejnoci wymienionej w ust. 2.

 

5.       Prawo do grobu nie podlega reguom dziedziczenia.

 

6.       Dysponentem, nowo wybudowanego grobu murowanego (grobowca) jest osoba, ktra poniosa nakady na jego wybudowanie i uicia nalen opat cmentarn przewidzian w 4.

 

7.       W sprawie dochowania do istniejcego grobu decyzj podejmuje zarzd cmentarza komunalnego lub upowaniona przez niego osoba.

 

8.       Wniesienie opaty 20-letniej za grb (zastrzeenie miejsca) przez osob niewymienion
w ust. 2 nie uprawnia do pochowania w nim zwok tej osoby lub innej przez t osob wskazan.

 

9.       Osoby wymienione w ust. 2 mog udostpni ich grb do pochowania zmarej osoby spoza swojego grona, ktra pozostaa ze spoczywajcym w grobie w stosunku bliskoci i prowadzia
z nim wsplne gospodarstwo domowe:

1)            Prowadzenie wsplnego gospodarstwa domowego winno by udokumentowane
i poparte stosownymi owiadczeniami.

2)            W przypadku, gdy osoba spoczywajca w grobie nie ma yjcych krewnych lub powinowatych wymienionych w ust. 2 decyzj o moliwoci pochowania osoby zmarej, ktra pozostawaa w stosunku bliskoci i prowadzia ze zmarym wsplne gospodarstwo domowe, podejmuje zarzd cmentarza komunalnego lub upowaniona przez niego osoba.

 

3)            Czonkowie rodziny zmarego dochowanego do istniejcego grobu na zasadzie ust. 9 nie nabywaj prawa do dysponowania tym grobem.

 

7.

 

1.       Ekshumacja zwok i szcztkw moe by dokonana:

1)            na umotywowan prob osb uprawnionych do pochowania zwok - za zezwoleniem Pastwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Braniewie;

2)            na zarzdzenie prokuratora lub sdu.

 

2.       Zwoki osb zmarych na choroby zakane (wg wykazu ustalonego przez Ministra Zdrowia) nie mog by ekshumowane przed upywem 2-ch lat od dnia zgonu (nie dotyczy to zarzdzenia prokuratora lub sdu).

 

3.       Miejsce po ekshumacji pozostaje do dyspozycji zarzdu cmentarza.

      W sytuacji okrelonej w zdaniu poprzedzajcym, osoba uprawniona moe wystpi do zarzdcy cmentarza o zwrot opaty 20-letniej w wysokoci odpowiadajcej stosunkowi okresu pozostaego do okresu 20 lat.

 

 

8.

 

Groby, (w tym murowane - grobowce) oraz miejsca rezerwowane pod te groby nie mog by przedmiotem obrotu prywatnego.

 

9.

 

1.       Miejsce rezerwowe to teren przeznaczony pod grb w bezporednim ssiedztwie istniejcej mogiy w tym samym rzdzie. Wykupione moe by tylko jedno miejsce rezerwowe przez najbliszego czonka rodziny osoby zmarej.

W przypadku nie uiszczenia opaty przeduajcej termin wanoci uprawnie do miejsca rezerwowego, miejsce rezerwowe pozostaje do dyspozycji zarzdu cmentarza.

 

2.       Miejsca rezerwowane przeznaczone do pochowania zwok okrelonej osoby, w przypadku pochowania jej w innym grobie, przechodz do dyspozycji zarzdu cmentarza, bez wzgldu na uiszczon opat, przy czym wszystkie miejsca zarezerwowane (wykupione) musz by oznaczone.

  

10.

 

1.       Na wniosek zainteresowanej osoby fizycznej lub prawnej zarzd cmentarzy w miar wolnych miejsc wskazuje lokalizacj grobu murowanego.

 

2.       Na cmentarzu przy ulicy Olsztyskiej dopuszcza si budow grobw murowanych w miejscu istniejcych grobw ziemnych na wniosek dysponenta grobu ziemnego, jeli nie jest to sprzeczne z przepisami o ochronie zabytkw i ochronie zieleni.

 

11.

 

Zaatwienie spraw formalno-organizacyjnych niezbdnych do przyjcia zwok do pochowania na cmentarzach, jak te innych spraw zwizanych z dziaalnoci cmentarza, odbywa si w biurze zarzdu cmentarzy komunalnych w Braniewie przy ulicy Rzemielniczej 1, w dniach i godzinach urzdowania.

 

12.

 

1.       Przyjcie zwok do pochowania na cmentarzu ze wskazaniem miejsca na grb ziemny nastpuje po przedstawieniu przez osob zainteresowan wymaganych dokumentw, w tym przede wszystkim karty zgonu zawierajcej adnotacj Urzdu Stanu Cywilnego o zarejestrowaniu zgonu.
W przypadkach, w ktrych zachodzi uzasadnione podejrzenie, e przyczyn zgonu byo przestpstwo, wymagane jest ponadto zezwolenie uprawnionego organu do pochowania zwok.

 

2.       W przypadku przyjcia do pochowania zwok osoby zmarej poza granicami kraju, wszelkie dokumenty niezbdne do pochowania, a wystawione w jzyku innego pastwa winny by przedoone z uwierzytelnionym tumaczeniem na jzyk polski.

 

3.       Pracownik cmentarza komunalnego w Braniewie jest upowaniony do dania od osoby zainteresowanej udokumentowania skrconym odpisem aktu stanu cywilnego, dowodem osobistym lub innym wiarygodnym dokumentem stopnia pokrewiestwa lub powinowactwa
w zakresie niezbdnym do ustalenia uprawnie do pochowania zwok, a take moe da stosownego owiadczenia zoonego w jego obecnoci lub potwierdzonego przez notariusza, adwokata, radc prawnego.

 

4.       Przy wyznaczeniu miejsca pochowania i wyborze formy ceremoniau pogrzebowego oraz budowy grobu i nagrobka uwzgldnia si w miar moliwoci yczenia rodziny zmarego.

 

13.

 

1.       Gdy pochowanie do istniejcego grobu ziemnego na cmentarzu przy ulicy Olsztyskiej spowodowaoby naruszenie przepisw o ochronie zieleni lub ochronie zabytkw, zarzd cmentarzy moe wskaza dysponentowi tego grobu inne miejsce na tym samym cmentarzu przewidziane na grb ziemny zwane dalej miejscem zastpczym.

 

2.       Miejsca zastpcze bd wskazywane w miar ich uzyskiwania z likwidacji grobw, co do ktrych nie wniesiono zastrzeenia.

 

3.       Za jeden grb moe by wskazane tylko jedno miejsce zastpcze.

 

4.       Pochowanie zwok w miejscu zastpczym uniemoliwia dysponentowi chowanie zwok w grobie poprzednim, take po ustaniu przeszkd wymienionych w ust. 1.

 

14.

 

1.       Uporzdkowanie grobw naley wycznie do osb opiekujcych si grobem.

 

2.       Elementy i symbole wyznaniowe mog by umieszczone wycznie w obrbie grobu lub na nagrobkach (pomnikach, tablicach i pytach nagrobkowych).

 

3.       Wykonywanie czynnoci pogrzebowych na terenie cmentarzy przez firmy wiadczce usugi pogrzebowe wymaga wczeniejszego powiadomienia zarzdu cmentarza, minimum 2 dni przed planowanym pochwkiem w celu dokonania niezbdnych uzgodnie i zaatwienia formalnoci.

Przedsibiorca wykonujcy usug pogrzebow, cmentarn jest zobowizany do doprowadzenia otoczenia miejsca pochwku do stanu poprzedniego.

 

15.

 

1.       Na terenie cmentarza bezwzgldnie zakazuje si:

1)            zakcania: ciszy, porzdku i powagi miejsca;

2)            palenia ognisk, plaowania i biwakowania;

3)            przebywania dzieci w wieku przedszkolnym bez opieki dorosych;

4)            wysypywania odpadw (wiecw, kwiatw, zniczy itp.) poza pojemniki do tego przeznaczone;

5)            pozostawiania lub wrzucania do pojemnikw elementw zdemontowanych pomnikw, nagrobkw i innych materiaw budowlanych (ziemia) wykorzystywanych przy pracach kamieniarskich lub budowlanych;

6)            przebywania w stanie nietrzewym i spoywania alkoholu;

7)            ebractwa;

8)            wprowadzania zwierzt oraz wjazdu rowerami i motocyklami.

2.       Na terenie cmentarza zakazuje si bez uprzedniego zgoszenia w biurze zarzdu cmentarza
i uzyskania jego zgody wykonywania nastpujcych czynnoci:

 

1)            prac kamieniarskich i budowlanych wraz wjedania pojazdami mechanicznymi
o dopuszczalnej masie cakowitej powyej 3,5 tony;

2)            samowolnego sadzenia oraz usuwania drzew i krzeww pod rygorem ich usunicia na koszt opiekuna grobu;

3)            handlu, umieszczania reklam;

4)            ustawienia awek, ogrodze itp..

 

16.

 

Zarzd cmentarza przyjmuje interesantw w sprawach skarg i wnioskw w dniach i godzinach urzdowania. Dane o zarzdzie cmentarza (nazwa, adres firmy, telefon, godziny urzdowania) winny by umieszczone w widocznym miejscu na terenie cmentarzy.

 

17.

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem maj zastosowanie przepisy ustawy
o cmentarzach i chowaniu zmarych z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarych Dz.U. z 2000r, Nr 23 poz. 295 tekst jednolity z p. zm.) oraz odpowiednia przepisy Uchway
Rady Miejskiej w Braniewie w sprawie ustalenia szczegowych zasad utrzymania czystoci
i porzdku na terenie Gminy Miasta Braniewa.

 

  18.

 

Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta Braniewa.

 

19.

 

Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od daty ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego.

 

 


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Regulamin korzystania z cmentarzy komunalnych”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Zbigniew Dalak30.10.2006, 13:54 CETedycja
Zbigniew Dalak05.01.2006, 14:21 CETkorekta informacji
Zbigniew Dalak05.01.2006, 14:07 CETwprowadzenie regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych ........

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.